Mitinguotojų balso Vyriausybė neišgirdo
Po il­go lai­ko mi­tin­gą su­ren­gu­sios prof­są­jun­gos pro­tes­ta­vo prieš Vy­riau­sy­bės esą bul­do­ze­riu stu­mia­mą dar­bo san­ty­kių li­be­ra­li­za­vi­mą. Nors nau­ja­sis so­cia­li­nio mo­de­lio pro­jek­tas dar iki ga­lo ne­su­de­rin­tas su su­in­te­re­suo­to­mis ša­li­mis, mi­nis­trų ka­bi­ne­tas ne­ža­da jo at­siim­ti iš Sei­mo.

Pro­tes­tuo­ti prieš re­vo­liu­ci­nę dar­bo san­ty­kių pert­var­ką va­kar prie Sei­mo, o vė­liau ir Vy­riau­sy­bės, su­si­rin­ko dau­giau kaip tūks­tan­tis žmo­nių. Pik­tin­da­mie­si siū­lo­mu mo­de­liu, ku­riuo esą blo­gi­na­mos dir­ban­čių žmo­nių są­ly­gos ir ma­ži­na­mos so­cia­li­nės ga­ran­ti­jos, pro­tes­tuo­to­jai rei­ka­la­vo, kad val­džia at­siž­velg­tų į jų nuo­mo­nę.

Mi­tin­ge pa­si­ro­džiu­si so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­trė Al­gi­man­ta Pa­be­dins­kie­nė bu­vo nu­švilp­ta, kai pa­ti­ki­no, jog re­for­ma to­liau ju­dės į prie­kį.

Ver­go­vė ir ba­do žaidynės

Iš įvai­rių Lie­tu­vos mies­tų at­vy­kę pro­tes­tuo­to­jai ran­ko­se lai­kė pla­ka­tus, ku­rių už­ra­šai skel­bė: „Dar­bo ko­dek­so li­be­ra­li­za­vi­mas - ke­lias į ver­go­vę“, „Ba­do žai­dy­nės: jau grei­tai ir jū­sų dar­be“, „Pro­fe­si­ja: mo­ky­to­jas. So­cia­li­nė pa­dė­tis: bū­ras“, „Bau­džia­vai dar­be - ne!“, „Gė­da ati­mti pa­sku­ti­nes ga­ran­ti­jas“.

Sei­mo prie­igo­se su­si­rin­kę žmo­nės bu­vo iš­kė­lę ir so­cia­li­nio mo­de­lio ini­cia­to­rių - prem­je­ro Al­gir­do But­ke­vi­čiaus, A. Pa­be­dins­kie­nės, pro­jek­tą ren­gu­sio tei­si­nin­ko pro­fe­so­riaus To­mo Da­vu­lio - nuo­trau­kas. „Tau­ta tu­ri ži­no­ti sa­vo did­vy­rius“, - skel­bė gre­ta lai­ko­mas trans­pa­ran­tas. Ne­to­lie­se ra­tus su­ko į ka­ru­tį pa­krau­tas „so­cia­li­nis mo­de­lis“, ku­ris vė­liau bu­vo nu­stum­tas prie Vy­riau­sy­bės rū­mų ir per­duo­tas val­di­nin­kams.

Ne­jau­čia rū­pi­ni­mo­si dar­buo­to­jais

Mi­tin­ge da­ly­va­vu­si Ona Nar­kie­nė pik­ti­no­si val­džios už­mo­jais re­for­muo­ti dar­bo san­ty­kius, nors tam prieš­ina­si dir­ban­tys gy­ven­to­jai. „Vi­si Vy­riau­sy­bė­je, Sei­me tik ir kal­ba, kad svar­biau­sia - žmo­gus, dar­buo­to­jas, ta­čiau tai, ką jie siū­lo, yra pa­si­ty­čio­ji­mas iš mū­sų. Darb­da­viai ga­lės bet ka­da at­leis­ti, mo­kė­ti ma­žas iš­ei­ti­nes kom­pen­sa­ci­jas, ma­žin­ti ar il­gin­ti dar­bo va­lan­das, o žmo­nėms ne­pa­siū­lo­ma nie­ko nau­din­ga. Ne pa­slap­tis, kad ir da­bar dar­buo­to­jams ne­sal­du, kai ku­rie darb­da­viai juos iš­nau­do­ja kaip tik ga­li. Jei­gu įsi­ga­lios stu­mia­mi pa­kei­ti­mai, emig­ra­ci­ja tik di­dės, nes yra ša­lių, ku­rio­se dar­bi­nin­kams su­da­ro­mos ge­res­nės są­ly­gos“, - dės­tė mo­te­ris.

Iš Seimo atskubėjusią ministrę Algimantą Pabedinskienę pasitiko protestuotojų pasipiktinimo šūksniai ir švilpimas.

Pre­ky­bos sri­ty­je dir­ban­tis Al­gi­man­tas And­riu­lis taip pat ne­pa­ten­kin­tas siū­lo­mais pa­kei­ti­mais. Anot jo, no­ri­ma su­teik­ti ge­ro­kai dau­giau ga­li­my­bių darb­da­viams, o dar­buo­to­jų ap­sau­ga ne­si­rū­pi­na­ma. „Sa­ko, bus dau­giau in­ves­ti­ci­jų, dar­bo vie­tų, di­dės al­gos. Ta­čiau kur ga­ran­ti­jos dar­buo­to­jams? Jų nė­ra, vis­kas da­ro­ma tik dėl darb­da­vių ge­ro­vės. Lie­tu­va ti­krai ne ta ša­lis, ku­rio­je dar­bo san­ty­kiai ci­vi­li­zuo­ti ir dar­buo­to­jai čia ga­li jaus­tis sau­gūs. Da­bar mus no­ri pa­lik­ti be­tei­sius, kad ver­gau­tu­me. Man keis­ta, jog to­kius da­ly­kus siū­lo dar­bo žmo­nes tu­rin­tys gin­ti so­cial­de­mo­kra­tai“, - ste­bė­jo­si vil­nie­tis.

No­ri balanso

Lie­tu­vos prof­są­jun­gų kon­fe­de­ra­ci­jos pre­zi­den­tas Ar­tū­ras Čer­niaus­kas tvir­ti­no, kad žmo­nių, su­si­rin­ku­sių į mi­tin­gą prieš nau­ją­jį so­cia­li­nį mo­de­lį, skai­čius ro­do, jog prof­są­jun­gos yra stip­rios.

„Sa­ko, pro­fe­si­nės są­jun­gos ne­pa­si­ren­gu­sios po­ky­čiams. Ne, esa­me pa­si­ruo­šę ir sa­ko­me, kad rei­kia keis­tis, no­ri­me so­cia­li­nio dia­lo­go. Ta­čiau kai ku­rie darb­da­viai ne­sup­ran­ta, kas tai yra. Jų tiks­las - iš­nau­do­ti žmo­nes ir gau­ti mak­si­ma­lią nau­dą mo­kant ma­žus at­ly­gi­ni­mus“, - pro­tes­tuo­to­jams kal­bė­jo jis.

A. Čer­niaus­kas pik­ti­no­si, kad re­for­muo­da­ma dar­bo san­ty­kius val­džia sie­kia su­ma­žin­ti iš­ei­ti­nes kom­pen­sa­ci­jas, pa­nai­kin­ti iš­mo­kas į pen­si­ją iš­ei­nan­tiems dar­buo­to­jams, pa­il­gin­ti dar­bo sa­vai­tę, su­ma­žin­ti įspė­ji­mo prieš at­lei­džiant iš dar­bo ter­mi­ną, nu­ma­ty­ti nau­ją at­lei­di­mo iš dar­bo pa­grin­dą - darb­da­vio va­lia be svar­bios prie­žas­ties. Vi­si šie pa­kei­ti­mai esą nau­din­gi tik darb­da­viams ir ken­kia dar­buo­to­jų in­te­re­sams.

„Ką gau­na­me? Mo­ky­mo­si at­os­to­gas, dar­bo ap­mo­kė­ji­mo sis­te­mą. Ta­čiau ar tai yra ba­lan­sas? Ne­ga­li­ma vis­ko da­ry­ti dir­ban­čių žmo­nių sąs­kai­ta. Ne­ga­li­ma pa­nai­kin­ti ga­ran­ti­jų dar­buo­to­jams, kad eko­no­mi­ka plė­to­tų­si. Esa­me už po­ky­čius. No­ri­me, kad at­si­ras­tų dau­giau dar­bo vie­tų, di­dė­tų dar­bo už­mo­kes­tis, stip­rė­tų so­cia­li­nis dia­lo­gas. Ta­čiau ar tai tu­ri bū­ti to­kia kai­na?“ - klau­sė A. Čer­niaus­kas ir su­lau­kė gar­sių at­sa­ky­mų: „Ne!“

Į mi­tin­guo­to­jus krei­pę­sis Žur­na­lis­tų są­jun­gos pir­mi­nin­kas Dai­nius Ra­dze­vi­čius sa­kė, kad val­džia ne­ga­li kaip bau­džia­vos lai­kais vie­na nu­spręs­ti, koks so­cia­li­nis mo­de­lis rei­ka­lin­gas vi­siems. „Tu­ri­me kal­bė­tis. Kol ne­bus su­ta­ri­mo, nie­ko ne­ga­li bū­ti pri­im­ta“, - pa­žy­mė­jo jis.

Mi­nis­trės žo­džiai neįtikino

Iš Sei­mo at­sku­bė­ju­sią A. Pa­be­dins­kie­nę pa­si­ti­ko pro­tes­tuo­to­jų pa­si­pik­ti­ni­mo šūks­niai ir švil­pi­mas. Ta­čiau Dar­bo par­ti­jos de­le­guo­ta mi­nis­trė jau­triai aiš­ki­no su­pran­tan­ti dir­ban­čių gy­ven­to­jų prob­le­mas, iš­gy­ve­ni­mus, nes yra vie­na iš jų.

„Ly­giai tą pa­tį ir pa­ti pe­rė­jau. Ti­krai ne­po­li­ti­kuo­ju, la­bai pa­pras­tai ir at­sa­kin­gai sa­kau: so­cia­li­nio mo­de­lio nuo­sta­tos, dėl ku­rių bu­vo su­tar­ta Tri­ša­lė­je ta­ry­bo­je, bū­ti­nai pa­sieks Sei­mą. Net ne­ga­li­te tuo abe­jo­ti, nes taip ti­krai bus. Mums ne­rei­kia ko­vo­ti, tu­ri­me vie­ny­tis, pir­miau­sia bū­ti­na vie­niems ki­tus iš­girs­ti“, - to­kią A. Pa­be­dins­kie­nės min­tį nu­trau­kė gar­sus švil­pi­mas.

Ji dar ban­dė kal­bė­ti apie Vy­riau­sy­bės jau­tru­mą ir tai, kad ši „nie­ka­da nie­ko blo­ga ne­ku­ria“, bet mi­kro­fo­ną lai­kan­čios mi­nis­trės bal­so per pa­si­pik­ti­nu­sių žmo­nių riks­mus bu­vo ne­įma­no­ma iš­girs­ti.

Su­lau­kė L. Grau­ži­nie­nės užtarimo

Nors prof­są­jun­gos rei­ka­lau­ja, kad Sei­me vi­sas so­cia­li­nio mo­de­lio pro­jek­tas bū­tų svars­to­mas tik su­de­ri­nus jį su su­in­te­re­suo­to­mis ša­li­mis, A. Pa­be­dins­kie­nė tam ne­pri­ta­ria. „La­bai aiš­kiai pa­sa­kiau, kad so­cia­li­nių par­tne­rių vi­sas su­de­rin­tas nuo­sta­tas pa­teik­si­me Sei­mo So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tui. Sei­mo na­riai juos ga­lės pa­teik­ti, in­kor­po­ruo­ti į nau­juo­sius tei­sės ak­tus“, - sa­vo po­zi­ci­ją iš­dės­tė mi­nis­trė.

Anot A. Pa­be­dins­kie­nės, šiuo me­tu Tri­ša­lė­je ta­ry­bo­je su­de­rin­ta apie 80 proc. siū­lo­mo so­cia­li­nio mo­de­lio nuo­sta­tų. Dėl 14 siū­ly­mų so­cia­li­nių par­tne­rių nuo­mo­nės iš­sis­ki­ria. Ta­čiau A. Čer­niaus­kas ti­ki­no, jog Tri­ša­lė­je ta­ry­bo­je kol kas svars­to­mas tik nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas, o su­ta­ri­mo ne­ran­da­ma dėl maž­daug 40 klau­si­mų.

Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė va­kar pa­brė­žė, kad so­cia­li­nis mo­de­lis par­la­men­te ne­bus svars­to­mas tol, kol dėl jo ne­su­tars Tri­ša­lė ta­ry­ba. Ta­čiau ji ti­ki­si, jog šis klau­si­mas bus iš­spręs­tas dar Sei­mo ru­dens se­si­jo­je.