Mitinge išreikštas palaikymas mokytojams
Lie­tu­vos pro­fe­si­nės są­jun­gos „So­li­da­ru­mas“ tre­čia­die­nį su­reng­ta­me mi­tin­ge Vil­niu­je rei­ka­lau­ja­ma, kad Lie­tu­vos val­džia su­kur­tų aiš­kias prie­mo­nes, kaip bus di­di­na­mi vie­šo­jo sek­to­riaus at­ly­gi­ni­mai. Taip pat iš­reikš­tas pa­lai­ky­mas Lie­tu­vos mo­ky­to­jų no­rui at­sta­ty­ti jų at­ly­gi­ni­mus į prieš­kri­zi­nį ly­gį.

„So­li­da­ru­mo“ pir­mi­nin­kė Kris­ti­na Kru­pa­vi­čie­nė per mi­tin­gą prie Vy­riau­sy­bės BNS sa­kė, kad žmo­nės no­ri, jog at­ei­nan­čių me­tų ir vė­les­ni Lie­tu­vos biu­dže­tai bū­tų so­cia­liai orien­tuo­ti.

„Mes no­ri­me, kad bū­tų at­nau­jin­tas na­cio­na­li­nis su­si­ta­ri­mas ir bū­tų aiš­kiai su­ra­šo­mos prie­mo­nės, pla­nas, ka­da bus di­di­ni­mos žmo­nių pa­ja­mos“, - tvir­ti­no K.Kru­pa­vi­čie­nė.

Anot jos, svar­bu, kad Lie­tu­vos val­džia nu­sta­ty­tų, jog gy­ven­to­jų pa­ja­mos yra vals­ty­bės ki­tų me­tų pri­ori­te­tas, nes šiuo me­tu, esant ne­di­de­liems vals­ty­bi­nio sek­to­riaus dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mams, pri­va­tus sek­to­rius ir­gi ne­si­ruo­šia mo­kė­ti di­de­lių al­gų.

Į mi­tin­gą at­ėju­si mo­ky­to­ja Re­gi­na Vait­ke­vi­čie­nė iš Kau­no Vik­to­ro Kup­re­vi­čiaus pa­grin­di­nės mo­kyk­los BNS tvir­ti­no, jog šiuo me­tu mo­ky­to­jai jau­čia­si ne­įver­tin­ti ir pa­sa­ky­mas, jog mo­ky­to­jas yra „pas­lau­gų tei­kė­jas“, juos žei­džia.

„Kai pa­klau­so­me, kaip kal­ba val­džios at­sto­vai, kad tai yra ne­tei­sė­ta, ne­ge­rai (mo­ky­to­jų strei­kai - BNS), kad mes la­bai ge­rai gy­ve­na­me ir ti­krai la­bai di­de­li at­ly­gi­ni­mai, tai aš su tuo ne­su­tin­ku ir to­dėl mes čia at­ėjo­me - iš­reikš­ti sa­vo pi­lie­ti­nę nuo­mo­nę“, - kal­bė­jo pe­da­go­gė.

Jos tei­gi­mu, mi­tin­gu sie­kia­ma at­kreip­ti dė­me­sį ne tik į mo­ky­to­jus, bet ir ki­tus dar­buo­to­jus, ku­rie gau­na per ma­žus at­ly­gi­ni­mus už sa­vo dar­bą.

Lie­tu­vos ve­žė­jų pro­fe­si­nės są­jun­gos „So­li­da­ru­mas“ pir­mi­nin­kas Pe­tras Grėb­liaus­kas BNS sa­kė, jog į mi­tin­gą at­ėjo pa­lai­ky­ti mo­ky­to­jų, nes jų rei­ka­la­vi­mai yra tei­sin­gi. Pa­klaus­tas, ko­kios prob­le­mos sle­gia ve­žė­jus, P.Grėb­liaus­kas at­sa­kė, jog di­džiau­sia prob­le­ma ve­žė­jų yra at­ly­gi­ni­mai vo­ke­liuo­se.

„So­li­da­ru­mo“ su­reng­ta­me mi­tin­gi da­ly­va­vo iki 500 žmo­nių, dau­ge­lis iš jų bu­vo at­si­ne­šę pla­ka­tus su ra­gi­ni­mais „Prem­je­re, ne­skriausk naš­lai­čių“, „Grą­žin­ki­te „vai­ko pi­ni­gus“, „Vy­riau­sy­be, grą­žink sko­lą“ ir kt.

Prieš mi­tin­gą „So­li­da­ru­mas“ bu­vo iš­sa­kęs 9 pa­grin­di­nius rei­ka­la­vi­mus - di­din­ti dar­bo už­mo­kes­tį ma­žiau­siai už­dir­ban­tiems vie­šo­jo sek­to­riaus dar­buo­to­jams, dar­bo už­mo­kes­čio dy­dį su­sie­ti su bend­rais įmo­nės veik­los re­zul­ta­tais, di­din­ti mi­ni­ma­lią mė­ne­sio al­gą, kad ji ati­tik­tų 60 proc. vi­du­ti­nio at­ly­gi­ni­mo, ma­žin­ti dar­bo jė­gos ap­mo­kes­ti­ni­mą, di­din­ti pa­pil­do­mą ne­ap­mo­kes­ti­na­mų­jų pa­ja­mų dy­dį dir­ban­tiems tė­vams su vai­kais iki 400 li­tų, grą­žin­ti „vai­ko pi­ni­gus“, di­din­ti ne­dar­bo drau­di­mo iš­mo­ką ir jos mo­kė­ji­mo truk­mę, ne­keis­ti ir ne­priim­ti nau­jų dar­bo įsta­ty­mų, kol jiems ne­pri­tars Tri­ša­lė ta­ry­ba, li­be­ra­li­zuo­ti dar­buo­to­jų tei­sę strei­kuo­ti.