Mitingavo prieš naująjį Darbo kodeksą
Maž­daug 300 žmo­nių ket­vir­ta­die­nį su­si­rin­ko į prof­są­jun­gų mi­tin­gą prie Sei­mo pro­tes­tuo­ti prieš nau­ją­jį Dar­bo ko­dek­są, ku­ris, kri­ti­kų tei­gi­mu, su­siau­ri­na dar­buo­to­jų so­cia­li­nes ga­ran­ti­jas.

Mi­tin­go da­ly­viai bu­vo kvie­čia­mi per ru­de­nį vyk­sian­čius Sei­mo rin­ki­mus ne­bal­suo­ti už par­la­men­ta­rus, pa­lai­kan­čius dar­bo san­ty­kių li­be­ra­li­za­vi­mą. Vy­riau­sy­bė tei­gia, kad re­for­ma bū­ti­na, sie­kiant kur­ti nau­jas dar­bo vie­tas ir pri­trauk­ti in­ves­ti­ci­jas.

Lie­tu­vos pro­fe­si­nės są­jun­gos „So­li­da­ru­mas“ pir­mi­nin­kė Kris­ti­na Kru­pa­vi­čie­nė sa­kė, kad nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas pa­ska­tins emig­ra­ci­ją.

„Sa­ko­ma, kad kils al­gos ir dau­gės dar­bo vie­tų. Ka­da? At­ei­ty­je. Kaž­ka­da at­ei­ty­je, o ne da­bar, o žmo­nėms rei­kia gy­ven­ti da­bar“, – mi­tin­ge kal­bė­jo K.Kru­pa­vi­čie­nė.

Lie­tu­vos mais­ti­nin­kų pro­fe­si­nės są­jun­gos pir­mi­nin­kė ir Tri­ša­lės ta­ry­bos na­rė Gra­ži­na Gruz­die­nė kal­bė­da­ma su BNS pik­ti­no­si, kad par­la­men­ta­rai nu­si­tei­kę įtei­sin­ti ne­nus­ta­ty­tos apim­ties dar­bo su­tar­tis, ku­rias, pa­sak jos, tu­ri tik dvi vals­ty­bės.

Prof­są­jun­gų at­sto­vai taip pat kri­ti­kuo­ja siū­ly­mus ma­žin­ti iš­ei­ti­nes iš­mo­kas ir trum­pin­ti at­lei­di­mo įspė­ji­mo ter­mi­nus.

Pro­fe­si­nių są­jun­gų mi­tin­ge sa­kė pa­si­gen­dan­tys Vy­riau­sy­bės dia­lo­go svars­tant pert­var­kas.

Į pro­tes­to ak­ci­ją su­si­rin­kę žmo­nės skan­da­vo „gė­da“, lai­kė pla­tus su už­ra­šais „But­ke­vi­čiau, mes ne­ken­čia­me ta­vęs“, „Ne­no­ri­me grįž­ti į bau­džia­vos lai­kus“, „Gė­da ati­mti pa­sku­ti­nes ga­ran­ti­jas“ .

Mi­nis­tras pir­mi­nin­kas tei­gė, kad Vy­riau­sy­bė „de­mo­kra­tiš­kai lei­do­si į dis­ku­si­jas“ dėl nau­jo­jo so­cia­li­nio mo­de­lio. Pa­sak jo, Vy­riau­sy­bės pa­stan­gas at­nau­jin­ti Dar­bo ko­dek­są tei­gia­mai ver­ti­na Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja, Tarp­tau­ti­nis va­liu­tos fon­das ir Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja.

„Aš ti­kiuo­si pro­fe­si­nių są­jun­gų ir vi­sų dir­ban­čių­jų su­pra­ti­mo ir pri­ta­ri­mo, jog ne­be­ga­li­me ne­ma­ty­ti dar­buo­to­jų sau­gu­mo spra­gų ar gy­ven­to­jų se­nė­ji­mo prob­le­mų, ma­žos kon­ku­ren­ci­jos“, – BNS at­siųs­ta­me ko­men­ta­re sa­kė prem­je­ras.

Jis pa­brė­žė, kad šiuo me­tu ofi­cia­liai net 93 proc. dar­buo­to­jų iš dar­bo iš­ei­na sa­vo pra­šy­mu, ta­čiau toks at­lei­di­mo iš dar­bo for­mi­ni­mas ne­ati­tin­ka rea­lių dar­bo su­tar­čių nu­trau­ki­mo prie­žas­čių.

Pas pro­tes­tuo­to­jus, ku­rių ak­ci­ja nu­ma­ty­ta iki 14 val., at­ėjo Sei­mo So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to na­rys kon­ser­va­to­rius Ri­man­tas Jo­nas Da­gys ir be­veik vi­si len­kų frak­ci­jos na­riai.

Skve­re­ly­je prie Maž­vy­do bib­lio­te­kos bu­vo nu­ties­ta alė­ja iš so­cia­li­nį mo­de­lį pa­lai­kan­čių Sei­mo na­rių, So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos spe­cia­lis­tų bei nau­ją­jį Dar­bo ko­dek­są ir „Sod­ros“ re­for­mą ra­šiu­sių moks­li­nin­kų nuo­trau­kų.

Vy­riau­sy­bės ti­ki­si, kad nau­ja­sis ko­dek­sas ir įsta­ty­mai dėl „Sod­ros“ re­for­mos bus pri­im­ti iki lie­pos ir įsi­ga­lios nuo 2017 me­tų.

Sei­mas ket­vir­ta­die­nį ne­pra­dė­jo nau­jo­jo Dar­bo ko­dek­so pri­ėmi­mo pro­ce­dū­ros – pro­jek­to svars­ty­mas par­la­men­to val­dy­bos spren­di­mu iš­brauk­tas iš ple­na­ri­nio po­sė­džio dar­bot­var­kės. Šiam klau­si­mui svars­ty­ti nu­ma­ty­ti vi­si ki­tos sa­vai­tės Sei­mo po­sė­džiai.