Mitingas – ant smulkiųjų ūkininkų kupros
Že­mės ūkio mi­nis­trė Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė, kal­bė­da­ma apie ki­tą sa­vai­tę Vil­niu­je vyk­sian­čią pie­no ga­min­to­jų pro­tes­to ak­ci­ją, ne­at­me­tė ga­li­my­bės, kad ji ini­ci­juo­ja­ma stam­bių­jų žem­val­džių ir per­dir­bi­mo įmo­nių, sa­vo in­te­re­sus sie­kian­čių įgy­ven­din­ti smul­kių­jų ūki­nin­kų sąs­kai­ta. 

Mi­tin­go or­ga­ni­za­to­riai to­kias prie­lai­das ne­igia, bet net pa­grin­di­nį ren­gi­nio ak­cen­tą – sos­ti­nės Ge­di­mi­no pros­pek­tu „žy­giuo­sian­čias“ kar­ves – ra­gi­na par­ūpin­ti smul­kiuo­sius ūki­nin­kus, mat di­džių­jų sa­vi­nin­kų gal­vi­jai prie to­kių pa­si­vaikš­čio­ji­mų esą nė­ra įpra­tę.

Ko­vo 30-ąją Lie­tu­vos pie­no ga­min­to­jų aso­cia­ci­jos (PGA) su­bur­ti ūki­nin­kai rink­sis į pro­tes­to ak­ci­ją prie Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos Vil­niu­je. Nuo­sto­lius dėl pie­no kri­zės Eu­ro­po­je pa­ti­rian­tys pie­no ga­min­to­jai rei­ka­lau­ja di­des­nių iš­mo­kų bei kom­pen­sa­ci­jų už pra­ėju­siais me­tais pa­tir­tus nuo­sto­lius, o kar­tu ir že­mės ūkio mi­nis­trės V. Bal­trai­tie­nės at­sis­ta­ty­di­ni­mo.

„Jei­gu mes esa­me Eu­ro­pos Są­jun­gos na­riai, tai ko­dėl gau­na­me pa­čią ma­žiau­sią kai­ną ir iš­mo­kas? Te­gul pa­sa­ko, kaip Lie­tu­vos žem­dir­biams ir ga­min­to­jams iš­gy­ven­ti“, – LŽ sa­kė PGA ta­ry­bos pir­mi­nin­kas, ūki­nin­kas Jo­nas Vi­lio­nis.

Pro­tes­tui be­si­ren­gian­tys žem­dir­biai gra­si­na, kad sos­ti­nės Ge­di­mi­no pros­pek­tu žy­giuos ne vie­ni – ūki­nin­kai ke­ti­na va­ry­tis apie 100 kar­vių, nors lei­di­mo tam ne­da­vė Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė, o Vil­niaus vals­ty­bi­nė mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba gal­vi­jų nau­do­ji­mą pro­tes­te pri­ly­gi­no žiau­riam el­ge­siui su gy­vū­nais.

Virginija Baltraitienė: "Tie, kurie yra sotesni, turtingesni, gali pasinaudoti sunkia situacija kviesdami žmones į gatves, keldami chaosą.“Ritos Stankevičiūtės nuotrauka

„Mi­tin­gas, ma­nau, yra tei­sė­tas da­ly­kas, dau­ge­ly­je Eu­ro­pos ša­lių jie vyks­ta. Bet nie­kaip ne­sup­ran­tu, kam rei­kia kan­kin­ti sa­vo gy­vu­lius, mel­žia­mas kar­ves, duo­dan­čias pa­ja­mų, ko­dėl jas rei­kia tą­sy­ti po Ge­di­mi­no pros­pek­tą. Tai tik ro­do, kad tie, kas to­kią ak­ci­ją or­ga­ni­zuo­ja, sie­kia su­reng­ti šou, o ne ką nors nu­spręs­ti ar lai­mė­ti“, – apie šią si­tua­ci­ją sa­kė V. Bal­trai­tie­nė.

Di­džių­jų au­gin­ti­nės – neįpratusios

PGA va­do­vas J. Vi­lio­nis lai­ko­si sa­vo: kar­vės Ge­di­mi­no pros­pek­tu žy­giuos. Pie­no ga­min­to­jų mi­tin­go or­ga­ni­za­to­riai vi­suo­se Lie­tu­vos ra­jo­nuo­se ak­ty­viai su­si­ti­ki­nė­ja su ūki­nin­kais, o su­si­rin­ki­mų me­tu ap­ta­ria­mi ne tik ke­lia­mi rei­ka­la­vi­mai, bet ir at­rin­ki­nė­ja­mos kar­vės, ku­rioms teks gar­bė tap­ti mi­tin­go da­ly­vė­mis.

Pa­vyz­džiui, į iš­plės­ti­nį po­sė­dį su­si­rin­ku­sių Prie­nų ra­jo­no ūki­nin­kų, kaip in­for­ma­vo šio kraš­to lai­kraš­tis „Gy­ve­ni­mas“, bu­vo pra­šo­ma pa­siū­ly­ti tam tin­ka­mų gy­vu­lių. „Kar­vė tu­ri bū­ti ne­mel­žia­ma, įpra­tu­si bū­ti ve­džio­ja­ma. Pa­si­bai­gus mi­tin­gui, gy­vu­liai na­mo ne­grįš, o bus pri­duo­ti mė­sos su­pir­kė­jams“, – skelb­ta lei­di­ny­je.

J. Vi­lio­nis, kal­bė­da­mas su LŽ, pri­pa­ži­no, kad vež­ti į Vil­nių ren­gia­ma­si dau­giau­sia smul­kių­jų ūki­nin­kų gal­vi­jus. „Ži­no­te, kaip tos kar­vės, ku­rios ban­do­je lai­ko­mos (di­džiuo­siuo­se ūkiuo­se – red.)? To­kią at­vežk, tai vel­nias ži­no, kur nu­lėks, dar ma­ši­nas su­dau­žys. Bet yra smul­kes­nių ūkių, ku­rie ga­nyk­lo­se ga­no kar­ves, tai jas pa­pras­čiau ve­džio­ti. Jos ne­bi­jo. Čia spren­džia mū­sų ra­jo­nų sky­riai – iš kur pa­im­ti kar­ves. Ar man va­žiuo­ti žiū­rė­ti, ko­kią iš kur at­vež­ti?“ – aiš­ki­no jis.

Vis dėl­to PGA va­do­vas taip ir ne­at­sa­kė, ar mi­tin­ge da­ly­vaus bent vie­na kar­vė iš jo ne­ma­žos ban­dos. „Ma­to­te... Aš šian­dien esu Šiau­lių ra­jo­ne, ryt va­žiuo­ju į Jur­bar­ką, ke­ly­je nuo ry­to iki va­ka­ro. Es­mė to­kia, kad tos kar­vės tu­ri bū­ti ve­džio­ja­mos. Bet dar pa­žiū­rė­si­me“, – ap­ta­kiai kal­bė­jo pie­no ga­min­to­jų at­sto­vas.

Jonas Vilionis pripažino, kad vežti į Vilnių rengiamasi daugiausia smulkiųjų ūkininkų galvijus.www.youtube.com nuotrauka

Pa­si­rū­pi­no savimi

Ūki­nin­kams pra­dė­jus reng­tis mi­tin­gui, Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ja jiems par­em­ti jau su­ra­do 18 mln. eu­rų. Iš pra­džių siū­ly­ta, kad ši su­ma bū­tų iš­da­ly­ta smul­kie­siems ir vi­du­ti­niams ūkiams, ku­riuos kri­zė pa­vei­kė la­biau­siai. Ta­čiau, kaip tei­gia­ma va­kar iš­pla­tin­ta­me V. Bal­trai­tie­nės „At­vi­ra­me laiš­ke pie­ni­nin­ka­mas“, žem­dir­bių or­ga­ni­za­ci­jos – Že­mės ūkio rū­mai, PGA, Ūki­nin­kų są­jun­ga ir ki­tos – bend­rai su­ta­rė, kad šios par­amos lė­šos bū­tų da­li­ja­mos vi­siems po ly­giai, at­siž­vel­giant į pri­melž­to ir par­duo­to pie­no kie­kį. Tai reiš­kia, kad maž­daug po 66 eu­rus gaus kiek­vie­nos kar­vės šei­mi­nin­kas – ir au­gi­nan­tis pen­kis, ir ke­lis šim­tus gal­vi­jų (už dau­giau kaip 200 kar­vių vie­nam ūkiui ne­bus mo­ka­ma).

„Pa­sa­ky­siu tik tiek – daž­niau­siai ūki­nin­kų aso­cia­ci­jų va­dai, Že­mės ūkio rū­mų ko­mi­te­tų na­riai yra stam­būs ūki­nin­kai ar bend­ro­vės. Jie, ži­no­ma, ne­no­ri sa­vęs nu­skriaus­ti, spręs­da­mi fi­nan­si­nius klau­si­mus. Mes ne pir­mus me­tus siū­lo­me, kad at­siž­vel­giant į smul­kių ir stam­bių ūkių veik­los są­nau­das ski­ria­mą par­amą rei­kė­tų di­fe­ren­ci­juo­ti, bet bu­vo nu­tar­ta da­ly­ti po ly­giai. To­kiu at­ve­ju, ka­da di­die­ji spren­džia, o ma­žie­ji ūkiai ne­tu­ri gar­saus bal­so ir to­kių va­dų, ku­rie pa­dė­tų iš­si­rei­ka­lau­ti, taip ir iš­ei­na“, – LŽ apie šią si­tua­ci­ją sa­kė Lie­tu­vos ag­ra­ri­nės eko­no­mi­kos ins­ti­tu­to eko­no­mis­tas Al­ber­tas Gap­šys.

Jo tei­gi­mu, dėl kri­zės pie­no sek­to­riu­je la­biau­siai ken­čia smul­kūs ir vi­du­ti­niai ūkiai – di­die­siems ūki­nin­kams iš­gy­ven­ti leng­viau, nes jų pro­duk­ci­jos sa­vi­kai­na ma­žes­nė, be to, dau­gu­ma to­kių ūkių bū­na miš­rūs, o ir už pro­duk­ci­ją jiems mo­ka­ma kur kas dau­giau. Moks­li­nin­kas tei­gė prieš ke­le­rius me­tus at­li­kęs ana­li­zę, at­sklei­du­sią, kad maž­daug 10 kar­vių ūkis, o toks Lie­tu­vo­je lai­ko­mas vi­du­ti­niu, gau­na apie 30 tūkst. eu­rų (100 tūkst. li­tų ty­ri­mo me­tu – red.) me­ti­nių pa­ja­mų. Pel­no to­kie ūkiai pa­sta­ruo­sius 5–6 me­tus aps­kri­tai ne­gau­na.

„Ką toks ūki­nin­kas ga­li in­ves­tuo­ti, kai bet koks rim­tas pa­dar­gas kai­nuo­ja dau­giau nei jo me­ti­nės pa­ja­mos? Pel­ną su­ku­ria tik tie­sio­gi­nės iš­mo­kos, o jos pri­klau­so nuo val­do­mos že­mės kie­kio – kuo dau­giau že­mės tu­ri, tuo jos di­des­nės. Tai­gi, kri­zės lai­ko­tar­piu dau­giau­siai ma­žiu­kai ir nu­ken­čia, ta­da juos kvie­čia į mi­tin­gus, o pi­ni­gus da­li­ja po ly­giai, tai yra dau­giau­sia – di­die­siems“, – aiš­ki­no A. Gap­šys.

Par­ti­ja pur­to­si autorystės

Že­mės ūkio mi­nis­trės V. Bal­trai­tie­nės tei­gi­mu, par­amą vi­siems vie­no­dai da­ly­ti su­ta­rę di­die­ji ūki­nin­kai mi­tin­gui pir­miau­sia pa­si­tel­kia kur kas blo­giau gy­ve­nan­čius smul­kiuo­sius žem­dir­bius. „Ma­tau tam ti­krus po­li­ti­nius žai­di­mus. Si­tua­ci­jo­je, kai vi­si kar­tu tu­ri­me pa­dė­ti iš­gy­ven­ti smul­kie­siems ūki­nin­kams, to­kia po­zi­ci­ja su par­ama nie­ko bend­ro ne­tu­ri. Tie, ku­rie yra so­tes­ni, tur­tin­ges­ni, ku­rių prie­ky­je, ži­no­me, sto­vi vie­nas di­džiau­sių Lie­tu­vos žem­val­džių, nie­ka­da ne­už­jaus ma­žiu­kų, tik ga­li pa­si­nau­do­ti su­nkia si­tua­ci­ja, kvies­da­mi žmo­nes į gat­ves, kel­da­mi chao­są“, – tvir­ti­no ji LŽ.

Iš tie­sų PGA va­do­vas J. Vi­lio­nis – ga­na įta­kin­gas Sei­mo rin­ki­mams ak­ty­viai be­si­ren­gian­čios Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) at­sto­vas, šios or­ga­ni­za­ci­jos ta­ry­bos na­rys. Ta­čiau, jo tei­gi­mu, nei LVŽS, nei par­ti­jos pir­mi­nin­kas, vie­nas di­džiau­sių Lie­tu­vos žem­val­džių Ra­mū­nas Kar­baus­kis, su mi­tin­go Vil­niu­je or­ga­ni­za­vi­mu nie­kaip nė­ra su­si­ję. „Ne­bu­vau su R. Kar­baus­kiu tur­būt ko­kį pus­me­tį su­si­ti­kęs. Ir nau­dos iš to mi­tin­go ne­gau­nu: kas man iš to, kad ne­val­gęs, ne­gė­ręs laks­tau po vi­sus ra­jo­nus? Aš tuos ga­min­to­jus dar stab­dau, nes jie man iš kar­to pa­sa­kė: va­rom su trak­to­riais“, – kal­bė­jo PGA va­do­vas.

Nie­ko bend­ro su bū­si­ma pro­tes­to ak­ci­ja ne­tu­rin­tis LŽ tvir­ti­no ir R. Kar­baus­kis. Jis aiš­ki­no net ne­va­žiuo­siąs į mi­tin­gą, ne­no­rė­da­mas, kad LVŽS bū­tų su­sie­ta su šiuo ren­gi­niu. „Kai kas ban­do sa­ky­ti, kad tai po­li­ti­ka. Jo­kios po­li­ti­kos čia nė­ra. Tai, kad daug pie­no ga­min­to­jų pri­klau­so LVŽS, yra tie­siog su­ta­pi­mas, jie dėl to ne­kal­ti. Par­ti­ja nei fi­nan­siš­kai, nei or­ga­ni­za­ci­niais klau­si­mais prie to ne­pri­si­de­da. Bet kaip pie­no ga­min­to­jas ne­ga­liu ne­si­so­li­da­ri­zuo­ti su tais žmo­nė­mis. Si­tua­ci­ja bai­si, ir ji tik blo­gė­ja“, – tvir­ti­no jis.

Da­ly­vau­ti neketina

Į PGA or­ga­ni­zuo­ja­mą mi­tin­gą ne­vyks ne tik R. Kar­baus­kis – ja­me da­ly­vau­ti ne­si­ren­gia ir da­lis pie­no ga­min­to­jų. „Ne­va­žiuo­siu. Ne­ma­tau pra­smės. Gal aš nie­ko ne­sup­ran­tu, bet taip pat ga­lė­čiau ei­ti pro­tes­tuo­ti prieš svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­trą, nes ma­no spau­di­mas pa­di­dė­jęs ir vais­tai ne­pa­de­da“, – kal­bė­da­mas apie šią si­tua­ci­ją LŽ sa­kė ūki­nin­kas Eu­ge­ni­jus Pa­liu­lis, koo­pe­ra­ty­vo „Pie­nas LT“ na­rys.

Pie­no ga­min­to­jas, ku­rio ūky­je taip pat spau­džia­mi tra­di­ci­niai lie­tu­viš­ki sū­riai, o pro­duk­ci­ja siū­lo­ma mo­bi­liuo­siuo­se ūki­nin­kų tur­ge­liuo­se, tei­gė jo­kiuo­se sam­bū­riuo­se jau se­niai ne­be­da­ly­vau­jan­tis. „Ge­ro­kai anks­čiau bu­vau ke­liuo­se su­si­rin­ki­muo­se. Su­pra­tau, kad be rė­ki­mo ten dau­giau nie­ko nė­ra, o riks­mais nie­ko ne­pa­siek­si. Ne­si­gi­riu, bet ma­no pie­no par­da­vi­mas ar už­per­nai, kai bu­vo di­džiau­sios su­pir­ki­mo kai­nos, ar šį­met, kai jos ma­žiau­sios, ne­su­ma­žė­jo, nes gal­vo­ju, kaip iš­si­suk­ti ir ką da­ry­ti“, – tvir­ti­no jis.

Mi­tin­ge ne­bus ir aso­cia­ci­jos „Vi­va Sol“, sie­kian­čios ska­tin­ti smul­kių­jų ūkių iš­li­ki­mą ir kū­ri­mą­si, na­rių. „Mi­tin­ge ne­da­ly­vau­si­me, nes ten ke­lia­mi klau­si­mai mums ne­la­bai ak­tua­lūs. Mū­sų aso­cia­ci­ja orien­tuo­ta į ga­min­to­jus, ku­rie pie­ną per­dir­ba sa­vo ūky­je ir tie­sio­giai par­duo­da val­gy­to­jams, to­dėl mums su­pir­ki­mo kai­nų klau­si­mas nė­ra ak­tua­lus“, – LŽ aiš­ki­no aso­cia­ci­jos di­rek­to­rius Val­das Ka­va­liaus­kas.

Pa­sak jo, šiuo me­tu kri­zė skau­džiau­siai pa­lie­tė bū­tent tuos pie­no ga­min­to­jus, ku­rie in­ves­ta­vo į ūkių mo­der­ni­za­vi­mą, orien­tuo­da­mie­si į pie­no par­da­vi­mą, o ne į per­dir­bi­mą. „Mes orien­tuo­ja­mės į smul­kius ga­min­to­jus, ku­rie per­dir­ba 100–500 li­trų pie­no. To­kie ga­min­to­jai dar su­ge­ba ir per­dirb­ti, ir par­duo­ti pro­duk­ci­ją, ir nor­ma­liai iš­si­lai­ky­ti. Ga­min­da­mas tik ža­lia­vą no­ri ne­no­ri, tam­pi si­tua­ci­jos įkai­tu, o šian­dien ji vi­sa­me pa­sau­ly­je yra pra­sta“, – sa­kė „Vi­va Sol“ va­do­vas.