Mįslingi grobimai Norvegijoje veda į Lietuvą
Glo­bė­jų šei­mo­se Nor­ve­gi­jo­je gy­ve­nu­sių ma­ža­me­čių lie­tu­vių pa­gro­bi­mai ga­li by­lo­ti, kad taip sa­vo vai­kus ban­do su­sig­rą­žin­ti jų bio­lo­gi­niai tė­vai ar ar­ti­mie­ji. Pa­si­do­mė­jus, ar Lie­tu­vos tar­ny­bos bū­tų lin­ku­sios užs­to­ti taip dras­tiš­kai be­siel­gian­čius mū­sų ša­lies pi­lie­čius, aiš­kė­ja, jog vis­kas pri­klau­sy­tų nuo Nor­ve­gi­jos tei­sė­sau­gos veiks­mų.

Šio­mis die­no­mis Nor­ve­gi­jo­je bu­vo pa­grob­ti du ma­ža­me­čiai lie­tu­viai. Sep­tyn­me­tis G. B. din­go iš bou­lin­go klu­bo Pie­tų Nor­ve­gi­jos Mol­dės mies­te, kur tu­rė­jo vyk­ti jo su­si­ti­ki­mas su bio­lo­gi­ne ma­ma. Va­kar Lie­tu­vos kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos biu­ras (LKPB) pra­ne­šė, kad vai­kas ras­tas Šve­di­jo­je, bet jo pa­gro­bi­mo ap­lin­ky­bių ir įta­ria­mo pa­gro­bė­jo ta­pa­ty­bės dar ne­atsk­lei­dė.

Te­beieš­ko­ma nor­ve­gų glo­bė­jų šei­mo­je gy­ve­nu­sios de­vy­ne­rių L. B. Ji din­go pa­ke­liui į mo­kyk­lą Stjor­da­lo mies­te. Anot Nor­ve­gi­jos ži­niask­lai­dos, spė­ja­ma, kad mer­gai­tę pa­gro­bė lie­tu­vė mo­ti­na. Vie­nas jos pa­žįs­ta­mas vie­tos po­li­ci­jai tei­gė, jog ma­ma ne­ga­lė­jo gy­ven­ti be du­kros, tad da­bar abi yra Lie­tu­vo­je.

Vyks­ta paieška

LKPB vie­šų­jų ry­šių spe­cia­lis­tė Je­le­na Zuj LŽ pa­sa­ko­jo, kad mū­sų ša­lies par­ei­gū­nai va­kar iš ko­le­gų Nor­ve­gi­jo­je su­lau­kė ži­nių, jog G. B. bu­vo su­ras­tas. „Jų at­siųs­to­je ži­nu­tė­je par­ašy­ta, kad ber­niu­kas ap­tik­tas Šve­di­jo­je, yra gy­vas ir svei­kas“, - pri­dū­rė ji.

Nor­ve­gi­jos, taip pat Lie­tu­vos par­ei­gū­nai te­beieš­ko L. B. „Šiuo me­tu pa­skelb­ta din­gu­sios mer­gai­tės tarp­tau­ti­nė pa­ieš­ka, ku­ria sie­kia­ma nu­sta­ty­ti as­mens bu­vi­mo vie­tą. Apie tai in­for­muo­tos Lie­tu­vos te­ri­to­ri­nės po­li­ci­jos įstai­gos. Da­bar jos at­lie­ka pa­ieš­kos veiks­mus. Jei mer­gai­tė bus ras­ta Lie­tu­vo­je, mū­sų par­ei­gū­nai pra­neš ko­le­goms Nor­ve­gi­jo­je. To­les­ni veiks­mai pri­klau­sys nuo Nor­ve­gi­jos tei­sė­sau­gi­nin­kų. Jie, pa­vyz­džiui, ga­li kreip­tis į Lie­tu­vos tei­sė­sau­gą su pra­šy­mu grą­žin­ti mer­gai­tę į Nor­ve­gi­ją“, - pa­žy­mė­jo J. Zuj.

Prob­le­mos mas­tas - neaiškus

Vai­ko tei­sių ap­sau­gos ir įvai­ki­ni­mo tar­ny­bos Vai­ko tei­sių ap­sau­gos ir pa­gal­bos sky­riaus ve­dė­ja Je­le­na Se­mio­no­va tvir­ti­no, kad, ga­vus pra­ne­ši­mų apie Nor­ve­gi­jo­je iš glo­bė­jų gal­būt pa­grob­tus ir į Lie­tu­vą par­vež­tus vai­kus, pir­miau­sia im­ama­si prie­mo­nių grį­žu­sių­jų gy­ve­na­ma­jai vie­tai nu­sta­ty­ti. Vė­liau tar­ny­ba, bend­ra­dar­biau­da­ma su te­ri­to­ri­niais Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riais, pra­šo spe­cia­lis­tų ap­si­lan­ky­ti vai­kų gy­ve­na­mo­jo­je vie­to­je, įver­tin­ti gy­ve­ni­mo są­ly­gas.

„Ne­sant duo­me­nų, kad tė­vai ne­tin­ka­mai vyk­do sa­vo par­ei­gas, ne­tin­ka­mai rū­pi­na­si sa­vo at­ža­lo­mis, nė­ra pa­grin­do spręs­ti klau­si­mo dėl at­sa­ko­my­bės prie­mo­nių tė­vams tai­ky­mo. Klau­si­mo dėl bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės tė­vams tai­ky­mo tar­ny­ba taip pat ne­kom­pe­ten­tin­ga spręs­ti. Ši funk­ci­ja pri­skir­ta iki­teis­mi­nio ty­ri­mo įstai­goms. Iš jų ir gau­na­mas pir­mi­nis pra­ne­ši­mas apie gal­būt pa­grob­tus ir į Lie­tu­vą grą­žin­tus vai­kus“, - aiš­ki­no J. Se­mio­no­va.

Tar­ny­ba in­for­ma­ci­jos apie Nor­ve­gi­jo­je iš šei­mų pa­im­tus Lie­tu­vos pi­lie­čių vai­kus tu­ri tik tiek, kiek jos pa­tei­kia Nor­ve­gi­jos kom­pe­ten­tin­gos ins­ti­tu­ci­jos. „Mū­sų duo­me­ni­mis, iš Lie­tu­vos pi­lie­čių pa­im­ti vai­kai su­da­ro ma­žą da­lį vi­sų Nor­ve­gi­jo­je pa­im­tų vai­kų. Tad su­nku spręs­ti, ar jų pa­ėmi­mas iš lie­tu­vių šei­mų yra rim­ta prob­le­ma. Svar­biau­sia, kad pra­si­dė­jus pro­ce­sui tė­vai ak­ty­viai bend­ra­dar­biau­tų su so­cia­li­niais dar­buo­to­jais, vyk­dy­tų jų nu­ro­dy­mus, o pra­si­dė­jus teis­mi­niam pro­ce­sui pa­si­nau­do­tų vi­so­mis tei­si­nė­mis gy­ny­bos prie­mo­nė­mis“, - kal­bė­jo Vai­ko tei­sių ap­sau­gos ir įvai­ki­ni­mo tar­ny­bos at­sto­vė.

Tiks­lių duo­me­nų, kiek lie­tu­vių šei­mų šiuo me­tu ko­vo­ja dėl vai­kų grą­ži­ni­mo, Lie­tu­vos ins­ti­tu­ci­jos ne­ga­li pa­teik­ti, nes to­kios aps­kai­tos nė­ra. „Duo­me­nys apie vai­kus, pa­im­tus iš Lie­tu­vos pi­lie­čių Nor­ve­gi­jo­je, gau­na­mi tik tais at­ve­jais, kai tė­vai pa­tys apie tai in­for­muo­ja tar­ny­bą. Yra apie de­šimt Lie­tu­vos pi­lie­čių šei­mų, iš ku­rių Nor­ve­gi­jo­je bu­vo pa­im­ti vai­kai“, - sa­kė J. Se­mio­no­va.

Ne­tei­kia informacijos

Lie­tu­va ir Eu­ro­pos Są­jun­gai ne­prik­lau­san­ti Nor­ve­gi­ja ne­tu­ri su­si­ta­ri­mo, kaip spręs­ti vai­ko tei­sių ap­sau­gos klau­si­mus. Nor­ve­gi­jos vai­kų, ly­gy­bės ir so­cia­li­nės in­teg­ra­ci­jos mi­nis­te­ri­ja nė­ra ra­ti­fi­ka­vu­si 1996 me­tų Ha­gos kon­ven­ci­jos dėl tai­ky­ti­nos tei­sės pri­pa­ži­ni­mo, vyk­dy­mo ir bend­ra­dar­bia­vi­mo tė­vų par­ei­gų bei vai­kų ap­sau­gos prie­mo­nių sri­ty­je. Lie­tu­vos ins­ti­tu­ci­jos ne­ga­li kreip­tis į Nor­ve­gi­jos ins­ti­tu­ci­jas ir pra­šy­ti in­for­ma­ci­jos apie šio­je ša­ly­je iš tė­vų pa­im­tus Lie­tu­vos pi­lie­čius.

„Užk­lau­sus apie kon­kre­čius at­ve­jus, Nor­ve­gi­jos ins­ti­tu­ci­jos ne­tei­kia in­for­ma­ci­jos mū­sų tar­ny­bai - pa­žy­mi, kad ne­tu­ri to­kių įga­lio­ji­mų“, - pri­dū­rė J. Se­mio­no­va.

Ati­mti lie­tu­vių vaikai

Nor­ve­gi­jos vai­ko tei­sių ap­sau­gos tar­ny­ba „Bar­ne­vern“ ke­lia ne­ri­mą ne­ma­žai da­liai šio­je ša­ly­je įsi­kū­ru­sių lie­tu­vių ir ki­tų už­sie­nie­čių šei­mų. Lie­tu­vos ži­niask­lai­da ne kar­tą ra­šė apie vai­kus, ati­mtus iš mū­sų tau­tie­čių ir įkur­din­tus pas glo­bė­jus.

Prieš ke­le­tą me­tų ma­ža­me­čiai ati­mti iš su­tuok­ti­nio smur­tą ken­tu­sios ir gra­si­ni­mų su­si­do­ro­ti iš jo su­lau­ku­sios mū­sų kraš­tie­tės, nes su­abe­jo­ta, ar mo­te­ris pa­jė­gi au­gin­ti vai­kus, ar jiems ne­ky­la grės­mė. Tą­syk ma­žie­ji lie­tu­viai ne tik bu­vo ap­gy­ven­din­ti pas nor­ve­gus glo­bė­jus, bet ir pa­keis­tos jų ta­pa­ty­bės.

Vie­na lie­tu­vių šei­ma ne­te­ko sa­vo vai­ko, kai žmo­na, esą ne­ap­si­ken­tu­si konf­lik­tų šei­mo­je, nu­spren­dė pa­lik­ti na­mus. Ta­čiau lie­tu­vė bu­vo grą­žin­ta ir aps­kųs­ta Nor­ve­gi­jos vai­ko tei­sių gy­nė­jams, o jos sū­nus ati­duo­tas glo­bė­jų mo­te­rų šei­mai. Su „Bar­ne­vern“ su­si­dū­rė ir Tat­ja­nos bei Ro­ber­to Ben­di­kų šei­ma. Iš jos ati­mtos trys duk­te­rys. Po at­kak­lių pa­stan­gų mer­gai­tės iš nor­ve­gų glo­bė­jų šei­mos bu­vo grą­žin­tos bio­lo­gi­niams tė­vams, o Nor­ve­gi­jos teis­mas tu­rė­jo ga­lu­ti­nai nu­spręs­ti jų li­ki­mą. Ta­čiau ru­sės ir lie­tu­vio šei­ma spren­di­mo ne­lau­kė - iš­vy­ko gy­ven­ti į Ru­si­ją.

„Bar­ne­vern“ dė­me­sio dėl lan­ky­mo­si pas psi­cho­lo­gą, o vė­liau ir vy­ro su­mu­ši­mo gat­vė­je, su­lau­kė dar vie­na lie­tu­vė. Iš jos ir su­tuok­ti­nio nor­ve­go kū­di­kis bu­vo ati­mtas.