Mįslingas vaiko teisių gynėjos pasitraukimas
Vals­ty­bės vai­ko tei­sių ap­sau­gos ir įvai­ki­ni­mo tar­ny­bą (VVTAĮT) pa­li­ko jos il­ga­me­tė va­do­vė Ode­ta Tar­vy­die­nė. Ži­nia apie ne­ti­kė­tą sen­bu­vės pa­si­trau­ki­mą itin nu­ste­bi­no po­li­ti­kus.

Tai, kad jau vi­są mė­ne­sį O. Tar­vy­die­nė ne­be­va­do­vau­ja VVTAĮT, dau­ge­liui Sei­mo na­rių - nau­jie­na. Šiuo me­tu tar­ny­bos di­rek­to­rės par­ei­gas ei­nan­ti Pla­na­vi­mo ir veik­los ste­bė­se­nos sky­riaus ve­dė­ja Vi­ta Šuls­ky­tė LŽ pa­tvir­ti­no, kad O. Tar­vy­die­nė ne­be­dir­ba nuo ko­vo 13-osios. Prie­žas­čių, ko­dėl il­ga­me­tė VVTAĮT va­do­vė O. Tar­vy­die­nė pa­si­trau­kė iš par­ei­gų, ji ne­ko­men­ta­vo.

So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos (SADM), ku­riai VVTAĮT yra pa­val­di, at­sto­vai ne­bu­vo lin­kę šiuo klau­si­mu daug kal­bė­ti. Iš es­mės ap­si­ri­bo­ta pa­aiš­ki­ni­mu, kad O. Tar­vy­die­nė pos­tą pa­li­ko abi­pu­siu su­si­ta­ri­mu.

Su­si­siek­ti su bu­vu­sia VVTAĮT di­rek­to­re LŽ va­kar ne­pa­vy­ko.

Mi­nis­trė nekomentuoja

Apie ty­lų O. Tar­vy­die­nės pa­si­trau­ki­mą vie­šai ne­pra­neš­ta. So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­trė Al­gi­man­ta Pa­be­dins­kie­nė kal­bė­tis apie tai su LŽ va­kar ne­pa­no­ro. Tei­rau­tis do­mi­nan­čios in­for­ma­ci­jos ji nu­krei­pė pas sa­vo pa­ta­rė­ją ry­šiams su vi­suo­me­ne Arū­ną Ma­li­novs­kį. Jo at­siųs­ta­me SADM Per­so­na­lo sky­riaus spe­cia­lis­tų par­eng­ta­me at­sa­ky­me la­ko­niš­kai pa­žy­mi­ma, kad O. Tar­vy­die­nė „i­šė­jo iš dar­bo ša­lių su­si­ta­ri­mu“.

Aki­vaiz­du, kad SADM va­do­vė ne­bu­vo iki ga­lo pa­ten­kin­ta VVTAĮT di­rek­to­rės dar­bu. LŽ pa­teik­ta­me at­sa­ky­me ra­šo­ma, kad per me­ti­nį vals­ty­bės tar­nau­to­jų tar­ny­bi­nės veik­los 2014-ai­siais ver­ti­ni­mą O. Tar­vy­die­nė įver­tin­ta ne aukš­čiau­siu ba­lu, o tik „ge­rai“.

Ieš­ko­ti nau­jo va­do­vo į at­si­lais­vi­nu­sią tar­ny­bos di­rek­to­riaus kė­dę kol kas ne­pra­dė­ta. „Kon­kur­sas bus skel­bia­mas ar­ti­miau­siu me­tu įsta­ty­mų nu­ma­ty­tais ter­mi­nais“, - in­for­ma­vo mi­nis­te­ri­jos at­sto­vai.

O. Tar­vy­die­nė VVTAĮT va­do­va­vo nuo 2003 me­tų spa­lio. SADM duo­me­ni­mis, O. Tar­vy­die­nės ka­den­ci­ja tu­rė­jo baig­tis 2018-ai­siais.

Nie­ko nežinojo

Sei­mo So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to (SRDK) pir­mi­nin­kė so­cial­de­mo­kra­tė Kris­ti­na Miš­ki­nie­nė pri­pa­ži­no, kad O. Tar­vy­die­nės pa­si­trau­ki­mas iš VVTAĮT jai bu­vo ne­ti­kė­ta nau­jie­na. Par­la­men­ta­rė ti­ki­no ne­ži­nan­ti prie­žas­čių, ko­dėl O. Tar­vy­die­nė pa­li­ko aukš­tas par­ei­gas. „To­kių veiks­mų SADM su mu­mis ne­de­ri­na“, - LŽ tei­gė ko­mi­te­to va­do­vė.

Anot K. Miš­ki­nie­nės, pa­sta­ruo­ju me­tu va­do­vų kai­ta SADM pa­val­džio­se įstai­go­se - itin daž­na. „Ap­gai­les­tau­ju. Kiek te­ko bend­rau­ti su Ode­ta, vis­kas bu­vo la­bai da­ly­kiš­ka ir kons­truk­ty­vu“, - pa­žy­mė­jo par­la­men­ta­rė.

Taip pat ji už­si­mi­nė, kad O. Tar­vy­die­nės pa­si­trau­ki­mas iš VVTAĮT ga­li bū­ti sie­ja­mas ir su as­me­ni­nė­mis prie­žas­ti­mis.

Sei­mo SRDK vi­ce­pir­mi­nin­kas kon­ser­va­to­rius Ri­man­tas Jo­nas Da­gys ne­ži­no­jo, kad O. Tar­vy­die­nė ne­be­va­do­vau­ja tar­ny­bai. „Tai, kas vyks­ta šio­je mi­nis­te­ri­jo­je, ma­nęs jau ne­bes­te­bi­na. Dėl nuo­la­ti­nės kai­tos SADM, ma­no gal­va, la­bai su­silp­nė­jo kad­rai“, - tei­gė jis.

Nors R. J. Da­gys pri­pa­ži­no, kad esa­ma ne­ma­žai prob­le­mų vai­ko tei­sių ap­sau­gos ir įvai­ki­ni­mo sri­ty­je, jis ti­ki­no ne­tu­rė­jęs prie­kaiš­tų O. Tar­vy­die­nei ir tam, kaip ji va­do­va­vo tar­ny­bai. „Jei­gu mi­nis­te­ri­jos va­do­vy­bė ži­no, ko sie­kia, pa­pras­tai ir jai pa­val­džios tar­ny­bos su­sit­var­ko. Bet kai po­li­ti­nė va­do­vy­bė ne­ži­no, ką no­ri pa­da­ry­ti, kal­ti daž­niau­siai lie­ka spe­cia­lis­tai“, - pri­dū­rė jis.

Ver­ti­na­ma nevienareikšmiškai

Apie ne­ti­kė­tą VVTAĮT va­do­vės pa­si­trau­ki­mą ne­gir­dė­jo ir ki­ti LŽ kal­bin­ti Sei­mo na­riai. Vai­ko ge­ro­vės par­la­men­ti­nės gru­pės vi­ce­pir­mi­nin­kė Ri­ma Baš­kie­nė pa­sa­ko­jo, kad su il­ga­me­te tar­ny­bos di­rek­to­re O. Tar­vy­die­ne yra dir­bu­si ne­ma­žai lai­ko. „Ver­ti­nau ją kaip nuo­šir­džiai dir­ban­čią ko­le­gę, ku­ri sten­gė­si ir tei­kė įvai­rius pa­siū­ly­mus. Ži­no­ma, ta tar­ny­ba tu­ri daug prob­le­mų, bet tai nė­ra sie­ti­na su O. Tar­vy­die­nės per­so­na­li­ja“, - LŽ ti­ki­no ji.

Bu­vęs Sei­mo Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­to va­do­vas Ar­mi­nas Ly­de­ka pa­gy­rų O. Tar­vy­die­nės dar­bui ne­tu­rė­jo. „Vai­kų klau­si­mais vi­sa­da at­si­ran­da la­bai daug prob­le­mų, bet ne­ži­nia ko­dėl vi­si iš­kart at­si­su­ka į vai­ko tei­sių ap­sau­gos kon­tro­lie­rių, o VVTAĮT va­do­vė - ne­ma­to­ma, vi­sa­da še­šė­ly­je“, - pa­žy­mė­jo jis.

Anks­čiau O. Tar­vy­die­nės va­do­vau­tai VVTAĮT prie­kaiš­tau­ta dėl per­ne­lyg il­gai trun­kan­čių įvai­ki­ni­mo pro­ce­dū­rų. Vi­suo­me­nė­je pik­tin­ta­si, ko­dėl ne­sip­rie­ši­na­ma Nor­ve­gi­jos vai­ko tei­sių ap­sau­gos tar­ny­bų veiks­mams, kai iš lie­tu­vių šei­mų pa­ima­mi vai­kai. Dar 2007-ai­siais par­la­men­ta­rai prie­kaiš­ta­vo VVTAĮT va­do­vei, esą ji ne­pa­kan­ka­mai gi­na Lie­tu­vos pi­lie­čių in­te­re­sus. Tą­syk bu­vo ki­lęs skan­da­las, kai klai­pė­die­tė In­ga Ri­nau ne­sėk­min­gai ko­vo­jo dėl tei­sės au­gin­ti sa­vo ir Vo­kie­ti­jos pi­lie­čio du­krą.