Miškų urėdijų reformai žadami saugikliai
Sei­mo Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tas, svars­ty­da­mas miš­kų urė­di­jų re­for­mą, su­dės „sau­gik­lius“, ku­rie opo­nen­tus tu­rė­tų įti­kin­ti jos rei­ka­lin­gu­mu, ža­da ko­mi­te­to na­rė „vals­tie­tė“ Vir­gi­ni­ja Ving­rie­nė. Ko­mi­te­to va­do­vas Kęs­tu­tis Ma­žei­ka tei­gia, kad bus at­siž­velg­ta į miš­ki­nin­kų, me­die­nos pra­mo­nės at­sto­vų, moks­li­nin­kų ir ki­tų spe­cia­lis­tų pa­sta­bas.

„Bus svars­ty­mas ko­mi­te­te, kvie­si­me vi­sas su­in­te­re­suo­tas bend­ruo­me­nes dis­ku­si­jai ir pri­im­si­me pa­čius ra­cio­na­liau­sius spren­di­mus. Tiems po­ky­čiams gal rei­ka­lin­gi sau­gik­liai ar ki­ti įsta­ty­mo to­bu­li­ni­mo va­rian­tai“, – pir­ma­die­nį Sei­me spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je ti­ki­no par­la­men­ta­rė.

Pa­sak K.Ma­žei­kos, grei­čiau­siai at­si­ras pa­tai­sos, ga­ran­tuo­sian­čios, kad dėl re­for­mos ne­nu­ken­tė­tų re­gio­nai.

„Kad ne­bū­tų vis­kas skai­čiuo­ja­ma tik fi­nan­si­ne iš­raiš­ka, kad kuo dau­giau pa­puls į biu­dže­tą. Tu­ri­me ly­giag­re­čiai gal­vo­ti ir apie efek­ty­vų dar­bą miš­kų sek­to­riu­je, ir apie dar­bo vie­tas jau­triau­sia­me sek­to­riu­je – kai­muo­se, re­gio­nuo­se. Ten su­si­ku­ria pjūk­li­nin­kų bri­ga­dos, jie dir­ba su­nkų dar­bą, kur ne­įva­žiuo­ja tech­ni­ka. An­tra – kad mo­kes­čiai su­mo­kė­ti lik­tų re­gio­nuo­se“, – tei­gė par­la­men­ta­ras.

K.Ma­žei­kos tei­gi­mu, dar vie­nas svar­bus as­pek­tas – ga­ran­tuo­ti, kad po re­for­mos miš­ko ga­lė­tų įsi­gy­ti ir ne­di­de­lės me­die­nos ap­dir­bi­mo įmo­nės, lentp­jū­vės.

Urė­di­jų re­for­mos ša­li­nin­kai ir anks­čiau tei­gė, kad da­bar­ti­nė me­die­nos pir­ki­mo iš vals­ty­bi­nių miš­kų tvar­ka ne­si­keis, nors ją tvir­tins ne mi­nis­te­ri­ja, kaip da­bar, o Vy­riau­sy­bė.

Ko­mi­te­to va­do­vas ža­da, kad taip pat bus su­da­ry­tos pa­lan­kes­nės są­ly­gos iš vals­ty­bi­nių miš­kų už sim­bo­li­nę kai­ną gau­ti me­die­nos mal­koms.

„Pap­ras­ti žmo­nės ne­ga­li įsi­gy­ti miš­ko, mal­kų tu­ri pirk­ti, nors gy­ve­na vals­ty­bi­nio miš­ko pa­miš­kė­je, o jiems ne­lei­džia, bi­jo, kad su­ga­dins miš­ką, ke­lius. Kai žie­ma, kai pa­šą­la, ko­dėl žmo­nės ne­ga­li pa­si­rū­pin­ti sau tų iš­var­tų ir mal­kų par­si­vež­ti“, – tvir­ti­no K.Ma­žei­ka.

Sei­mo na­rys taip pat pa­brė­žė, kad pa­pil­do­mai bus ban­do­ma įtvir­tin­ti nuo­sta­tas dėl vals­ty­bi­nių miš­kų ne­pri­va­ti­za­vi­mo. Jis prog­no­za­vo, kad Sei­mas dėl re­for­mos, pa­gal ku­rią nuo 2018 me­tų 42 urė­di­jos bus su­jung­tos į vie­ną vals­ty­bi­nę įmo­nę, ap­sisp­ręs ba­lan­džio pa­bai­go­je.

Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja tei­gia, kad urė­di­jų su­jun­gi­mas į vie­ną įmo­nę leis efek­ty­viau nau­do­ti vals­ty­bi­nių miš­kų tur­tą. Da­bar vi­sus vals­ty­bi­nius miš­kus val­do Ge­ne­ra­li­nė miš­kų urė­di­ja ir 42 miš­kų urė­di­jos. 2018 me­tais Lie­tu­va sie­kia tap­ti Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­jos na­re, tam, pa­sak Vy­riau­sy­bės, bū­ti­na pert­var­ky­ti urė­di­jas.

Pra­ėju­si Vy­riau­sy­bė pla­na­vo su­stam­bin­ti urė­di­jas, ta­čiau tam pa­sip­rie­ši­no Sei­mas ir įsta­ty­mu įtvir­ti­no, kad ša­ly­je pri­va­lo bū­ti 42 urė­di­jos.