Miškų prižiūrėtojams siūlomas prokurorų vaidmuo
Nors dar prieš tre­jus me­tus Aukš­čiau­sia­sis Teis­mas kons­ta­ta­vo, kad gin­ti vie­šą­jį in­te­re­są jai pri­skir­to­je sri­ty­je yra kiek­vie­nos vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jos, o ne tik pro­ku­ro­rų par­ei­ga, Vals­ty­bi­nė miš­kų tar­ny­ba (VMT) iki šiol ne­ga­li to da­ry­ti, nes to­kios tei­sės jai ne­su­tei­kia Miš­kų įsta­ty­mas.

Šio įsta­ty­mo pa­tai­sas Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja, ku­riai pa­val­di VMT, jau par­en­gė, ta­čiau ge­riau­siu at­ve­ju Sei­mas jas pri­ims tik me­tų pa­bai­go­je. Mat tiek spe­cia­lis­tai, tiek po­li­ti­kai ne­su­ta­ria, ar miš­kų prie­žiū­ra ir jos kon­tro­le už­sii­man­čiai ins­ti­tu­ci­jai ti­krai rei­kia tei­sės gin­ti vie­šą­jį in­te­re­są.

Pla­tes­nės teisės

Miš­kų įsta­ty­mas nu­ma­to, kad VMT par­ei­gū­nai pri­va­lo or­ga­ni­zuo­ti ir vyk­dy­ti miš­kų ap­sau­gą nuo ne­tei­sė­tų veiks­mų. Ga­vę pra­ne­ši­mą apie Miš­kų įsta­ty­mo ir ki­tų gam­tos iš­tek­lių nau­do­ji­mą reg­la­men­tuo­jan­čių tei­sės ak­tų pa­žei­di­mus, tu­ri im­tis prie­mo­nių jiems iš­aiš­kin­ti ir pa­žei­dė­jams nu­sta­ty­ti. Jei pa­tys ne­ga­li to pa­da­ry­ti, pri­va­lo in­for­muo­ti ki­tą vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­ją, kad ši im­tų­si prie­mo­nių.

Pa­tai­sų aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja ti­ki­na, kad bū­tų kur kas pa­pras­čiau ir ra­cio­na­liau, jei­gu VMT ga­lė­tų ne tik sa­va­ran­kiš­kai veik­ti, bet ir pri­rei­kus gin­ti vie­šą­jį in­te­re­są, par­eikš­ti ieš­ki­nius, pa­teik­ti par­eiš­ki­mus teis­me ar ki­taip at­sto­vau­ti vals­ty­bės in­te­re­sams. Tai įma­no­ma tik Miš­kų įsta­ty­me įtvir­ti­nus to­kias šios tar­ny­bos tei­ses.

Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas ne kar­tą kons­ta­ta­vo, kad vie­ša­sis in­te­re­sas yra kons­ti­tu­ci­nė ver­ty­bė. Tai, kad vi­sos vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jos joms pa­ti­kė­to­se sri­ty­se pri­va­lo gin­ti vie­šą­jį in­te­re­są, net jei­gu ši tei­sė taip pat pri­skir­ta pro­ku­ro­rams, 2012 me­tais iš­aiš­ki­no ir Aukš­čiau­sia­sis Teis­mas, iš­nag­ri­nė­jęs ka­sa­ci­nę by­lą dėl nuo­sa­vy­bės tei­sių at­kū­ri­mo į Bir­žų pi­lies kul­tū­ri­nio re­zer­va­to te­ri­to­ri­jo­je esan­čią že­mę.

Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja siū­lo, kad Miš­kų įsta­ty­mo pa­tai­sos bū­tų svars­to­mos ir pri­ima­mos per Sei­mo ru­dens se­si­ją, o įsi­ga­lio­tų nuo ki­tų me­tų pra­džios. Ma­no­ma, kad VMT tu­rės bū­ti įsteig­tos 1-2 spe­cia­lis­tų tei­si­nin­kų par­ei­gy­bės, o joms iš­lai­ky­ti kas­met pa­pil­do­mai rei­kės 13-26 tūkst. eu­rų.

Ne­rei­kė­tų tarpininkų

Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos Miš­kų de­par­ta­men­to Miš­kų ūkio plė­tros sky­riaus ve­dė­jas Ne­ri­jus Kups­tai­tis ne­slė­pė, kad mi­nė­tos pa­tai­sos par­eng­tos ne pa­čios mi­nis­te­ri­jos ini­cia­ty­va, o Vy­riau­sy­bės pa­ve­di­mu. Vis dėl­to su­teik­ti ga­li­my­bę VMT par­ei­gū­nams gin­ti vie­šą­jį in­te­re­są ver­ta vien dėl to, kad jiems pa­ly­gin­ti daž­nai ten­ka su­si­dur­ti su at­ve­jais, kai pa­si­kė­si­na­ma į vals­ty­bi­nės reikš­mės miš­kus. „Kai nu­sta­to­mas vals­ty­bi­nės reikš­mės miš­kų ne­tei­sė­tas užė­mi­mas (o to­kių at­ve­jų vis dar bū­na), VMT par­ei­gū­nai ga­lė­tų pa­tys kreip­tis į teis­mą ir ten gin­ti vie­šą­jį in­te­re­są“, - aiš­ki­no N. Kups­tai­tis.

LŽ kal­bin­ta Sei­mo Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­to na­rė, bu­vu­si Kur­šių ne­ri­jos na­cio­na­li­nio par­ko di­rek­to­rė Au­re­li­ja Stan­ci­kie­nė pri­ta­rė Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos su­ma­ny­mui. Ji ste­bė­jo­si, kaip ga­li­mas toks funk­ci­jų pa­skirs­ty­mas, kai vie­šą­jį in­te­re­są gi­na tik pro­ku­ra­tū­ra, o vi­sos ki­tos vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jos lie­ka nuo­ša­ly­je, nors jos tie­sio­giai su­si­du­ria su pa­žei­di­mais.

„Man ne­sup­ran­ta­ma, ko­dėl Vals­ty­bi­nė te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos ins­pek­ci­ja tu­ri tei­sę gin­ti vie­šą­jį in­te­re­są, o VMT, Sau­go­mų te­ri­to­ri­jų tar­ny­ba, na­cio­na­li­nių par­kų di­rek­ci­jos - ne. Tai nė­ra tei­sin­ga, nes kol vie­to­je par­eng­ti do­ku­men­tai pa­sie­kia cen­tri­nę įstai­gą, kol spe­cia­lis­tai Vil­niu­je sė­din­tiems val­di­nin­kams ar pro­ku­ro­rams iš­aiš­ki­na pa­žei­di­mo es­mę, pra­ei­na daug lai­ko. Be to, be­si­krei­pian­tie­ji ne vi­sa­da bū­na su­pras­ti“, - kal­bė­jo A. Stan­ci­kie­nė.

Ji pa­žy­mė­jo, kad pro­ku­ro­ras ne­ga­li bū­ti vi­sų sri­čių spe­cia­lis­tas ir jo­se iš­ma­ny­ti. Gin­ti vie­šą­jį in­te­re­są tu­rė­tų tam ti­kros sri­ties kom­pe­ten­tin­gi spe­cia­lis­tai, ku­rie pa­tys ir fik­suo­ja pa­žei­di­mus.

Ne­sle­pia abe­jo­nių

VMT Miš­kų kon­tro­lės sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jas Ma­rius Iva­naus­kas LŽ pa­sa­ko­jo, kad daž­niau­sias pa­žei­di­mas - ne­tei­sė­tas miš­ko že­mės pa­ver­ti­mas ki­to­mis naud­me­no­mis. Ypač daž­nai tai da­ro­ma pa­jū­ry­je, prie di­džių­jų mies­tų.

Algimantas Salamakinas.

„To­kiais at­ve­jais krei­pia­mės į Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ją, ku­riai su­teik­ta tei­sė gin­ti vie­šą­jį in­te­re­są“, - sa­kė M. Iva­naus­kas. Anot jo, daž­niau­siai pa­gal miš­ki­nin­kų par­eng­tus do­ku­men­tus teis­muo­se vie­šą­jį in­te­re­są gi­na pro­ku­ro­rai, nes jie yra su­kau­pę ga­na daug pa­tir­ties tiek ren­giant do­ku­men­tus teis­mams, tiek da­ly­vau­jant jų po­sė­džiuo­se. „Mes, miš­ki­nin­kai, ne­sa­me to­kie ge­ri tei­sės ži­no­vai kaip pro­ku­ro­rai, to­dėl vie­ša­sis in­te­re­sas ga­li bū­ti ge­riau ap­gin­tas, kai tai da­rys bū­tent pro­ku­ro­ras, o ne mū­sų spe­cia­lis­tas“, - tvir­ti­no M. Iva­naus­kas.

Abe­jo­nių dėl siū­lo­mų pa­tai­sų ne­slė­pė ir Sei­mo Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Al­gi­man­tas Sa­la­ma­ki­nas. Anot jo, ir da­bar, jei miš­ki­nin­kai ap­tin­ka ko­kių nors pa­žei­di­mų, jie tu­ri tei­sę tai­ky­ti įvai­rias draus­mi­na­mą­sias prie­mo­nes. „Val­di­nin­kai tu­ri griež­tai apib­rėž­tas funk­ci­jas. Tad ne­la­bai aiš­ku, ko­kį vie­šą­jį in­te­re­są jie ga­lė­tų gin­ti. Mi­nis­te­ri­jos su­ma­ny­mas man ne­la­bai su­pran­ta­mas“, - LŽ tei­gė par­la­men­ta­ras.

Pa­sak jo, jei iš ti­krų­jų tar­ny­bos spe­cia­lis­tams teks at­sto­vau­ti teis­muo­se gi­nant vie­šą­jį in­te­re­są, pri­reiks kur­ti ge­rai tam pa­si­ren­gu­sių spe­cia­lis­tų gru­pę, o jai iš­lai­ky­ti rei­kės pa­pil­do­mų lė­šų. Kai pa­tai­sų pro­jek­tas pa­sieks Sei­mą, jis, anot A. Sa­la­ma­ki­no, bus la­bai kruopš­čiai iš­ana­li­zuo­tas.