Miškininkai rengia protestą
Lie­tu­vos miš­ko ir miš­ko pra­mo­nės dar­buo­to­jų pro­fe­si­nių są­jun­gų fe­de­ra­ci­ja (LMPF) ša­lia Sei­mo ket­vir­ta­die­nį pro­tes­tuos prieš, jų nuo­mo­ne, ne­skaid­rią ir ne­pa­reng­tą urė­di­jų re­for­mą.

LMPF no­ri, kad Sei­mo na­riai ne­pri­ta­rų Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos pa­siū­ly­tai ir Vy­riau­sy­bės pri­im­tai urė­di­jų re­for­mai. Miš­ki­nin­kai no­ri, jog bū­tų par­eng­tas kaš­tų ir nau­dos ana­li­ze pa­grįs­tas re­for­mos pla­nas, ku­ria­me bū­tų tiks­liai nu­ro­dy­ta kiek re­for­ma kai­nuos vals­ty­bei, kiek miš­ko dar­buo­to­jų bus at­leis­ta.

Be to, pro­fe­si­nės są­jun­gos no­ri ma­ty­ti de­ta­lius pla­nus kiek bus di­di­na­mi miš­ko dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mai po re­for­mos ir ko­kią pro­fe­si­nio pe­ro­rien­ta­vi­mo prog­ra­mą mi­nis­te­ri­ja siū­lys at­lei­džia­miems dar­buo­to­jams.

Vy­riau­sy­bė urė­di­jų re­for­mai pri­ta­rė pra­ėju­sią sa­vai­tę.

Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja tei­gia, kad urė­di­jų su­jun­gi­ma­sį vie­ną įmo­nę leis efek­ty­viau nau­do­ti vals­ty­bi­nių miš­kų tur­tą. Anot Vy­riau­sy­bės at­sto­vų, vie­no­je įmo­nė­je cen­tra­li­zuo­jant bend­rą­sias ad­mi­nis­tra­ci­nes funk­ci­jas ir su­ma­ži­nus te­ri­to­ri­nių pa­da­li­nių skai­čių, kas­met bū­tų su­tau­py­ta po 10 mln. eu­rų įmo­nės lė­šų ir iki 3 mln. eu­rų iš vals­ty­bės biu­dže­to.

Da­bar vi­sus vals­ty­bi­nius miš­kus val­do Ge­ne­ra­li­nė miš­kų urė­di­ja ir 42 miš­kų urė­di­jos. 2018 me­tais Lie­tu­va sie­kia pri­si­jung­ti prie Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­jos (EB­PO), tam, pa­sak Vy­riau­sy­bės, bū­ti­na pert­var­ky­ti urė­di­jas.

Pra­ėju­si Vy­riau­sy­bė pla­na­vo su­stam­bin­ti urė­di­jas, ta­čiau tam pa­sip­rie­ši­no Sei­mas ir įsta­ty­mu įtvir­ti­no, kad ša­ly­je pri­va­lo bū­ti 42 urė­di­jos.