Mirė žurnalistas Julius Girdvainis
Ket­vir­ta­die­nio va­ka­rą Vil­niu­je mi­rė žur­na­lis­tas Ju­lius Gird­vai­nis, pra­ne­ša por­ta­las 15min.lt.

Il­gus me­tus jis dir­bo lai­kraš­čio „Res­pub­li­ka“ re­dak­ci­jo­je, ra­šė po­li­ti­kos, mu­zi­kos te­mo­mis. 2012 me­tais su par­ti­ja „Drą­sos ke­lias“ jis ne­sėk­min­gai ban­dė pa­tek­ti į Sei­mą.

J. Gird­vai­niui bu­vo 43 me­tai.