Mirė žurnalistas ir redaktorius Henrikas Savickas
An­tra­die­nį mi­rė žur­na­lis­tas ir re­dak­to­rius 82-ejų Hen­ri­kas Sa­vic­kas, pra­ne­ša lry­tas.lt

Hen­ri­kas Sa­vic­kas bai­gė Ši­lu­vos vi­du­ri­nę mo­kyk­lą, 1959 m. bai­gė žur­na­lis­ti­kos stu­di­jas Vil­niaus uni­ver­si­te­te.

Nuo 1960 m. bu­vo lai­kraš­čio „Tie­sa“ re­dak­ci­jos at­sa­kin­ga­sis se­kre­to­rius, re­dak­to­riaus pa­va­duo­to­jas, 1989–1992 m. in­for­ma­ci­jos agen­tū­ros EL­TA vy­riau­sias re­dak­to­rius, nuo 1992 m. dien­raš­čio „Lie­tu­vos ry­tas“ vy­riau­sio­jo re­dak­to­riaus pa­va­duo­to­jas.

Ve­lio­nis ge­gu­žės 11 d., ket­vir­ta­die­nį, 9 val. bus pa­šar­vo­tas Olan­dų g. lai­do­ji­mo na­muo­se. Lai­do­tu­vės vyks ge­gu­žės 11 die­ną, 16 val. Ro­kan­tiš­kių ka­pi­nė­se.