Mirė signataro Česlovo Juršėno žmona
Vė­lų pir­ma­die­nio va­ka­rą mi­rė bu­vu­sio Sei­mo na­rio, Ne­prik­lau­so­my­bės ak­to sig­na­ta­ro Čes­lo­vo Jur­šė­no žmo­na Jad­vy­ga. Ve­lio­nei ėjo 81 me­tai, pra­ne­šė del­fi.lt

Velionė antradienį nuo 17 val. bus pašarvota laidojimo namuose Olandų gatvėje, 6 salėje. . Trečiadienį su velione bus galima atsisveikinti nuo 9 iki 13 val. J. Juršėnienė amžino poilsio atguls spalio 25 dieną, trečiadienį, Antakalnio kapinėse, signatarų kalnelyje.

Lietuvos žinių archyvo nuotrauka

Pora santuokoje nugyveno 57-erius metus, o skaičiuojant ir draugystę, kartu buvo 60 metų. Juršėnai užaugino sūnų.

Užuojautą ilgamečiam Seimo nariui, signatarui Č. Juršėnui dėl žmonos mirties antradienį pareiškė Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis. „Netekties valandą Seimo pirmininkas V. Pranckietis Lietuvos Respublikos Seimo ir savo vardu nuoširdžiai užjaučia ilgametį Seimo narį, buvusį Seimo pirmininką, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarą Česlovą Juršėną dėl mylimos žmonos Jadvygos mirties. Telydi Jadvygą Juršėnienę šviesus atminimas ir amžina pagarba, o artimuosius – stiprybė ir dvasios paguoda“, – sakoma užuojautoje.

Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas Gintautas Paluckas reiškia nuoširdžią užuojautą LSDP Garbės pirmininkui Česlovui Juršėnui netekus gyvenimo bendrakeleivės, mylimos žmonos Jadvygos. „Nuoširdžiai užjaučiu LSDP Garbės pirmininką, signatarą Česlovą Juršėną dėl žmonos mirties. Telydi Jus paguoda bei dvasios stiprybė šią sunkią netekties valandą“, – teigia G. Paluckas.