Mirė signataras Lionginas Šepetys
Penk­ta­die­nį ei­da­mas 92-uo­sius me­tus mi­rė sig­na­ta­ras, me­no­ty­ri­nin­kas Lion­gi­nas Še­pe­tys, pra­ne­šė Sei­mo Ry­šių su vi­suo­me­ne sky­rius.

Nuo 1990 iki 1992 metų jis buvo Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo deputatas. Iki nepriklausomybės atkūrimo jis ėjo įvairias pareigas Lietuvos komunistų partijos centriniame komitete, buvo kultūros ministras, vadovavo tuometei Aukščiausiajai Tarybai.

L. Šepetys yra išleidęs knygas „Daiktų grožis“, „Modernizmo metmenys“, „Ispanija. Siluetai ir spalvos“, „Žmogus. Menas. Aplinka“, „Kultūra ir mes“, „Neprarastoji karta: siluetai ir spalvos: atsiminimai“, „Ar galėjau?: prisiminimai“ ir kt., parašęs straipsnių meno istorijos bei teorijos klausimais. Jis buvo Lietuvos dailininkų sąjungos narys.