Mirė signataras K.Uoka
Mi­rė Ko­vo 11-osios Ak­to sig­na­ta­ras Ka­zi­mie­ras Uo­ka, pra­ne­šė Sei­mo pir­mi­nin­kės Lo­re­tos Grau­ži­nie­nės biu­ras.

„Am­ži­ny­bėn iš­ke­lia­vo švie­sus, są­ži­nin­gas, Lie­tu­vai at­si­da­vęs žmo­gus. Sig­na­ta­ras K.Uo­ka vi­są gy­ve­ni­mą iš­li­ko iš­ti­ki­mas ko­vo­to­jas už tie­są ir tau­ti­nes ver­ty­bes. Do­ra ir tau­ta bu­vo svar­biau­si jo veik­los pra­smės orien­ty­rai, tai jis bran­gi­no ir sau­go­jo, ne­gai­lė­da­mas nei lai­ko, nei jė­gų“, – sa­ko­ma šeš­ta­die­nio va­ka­rą pa­skelb­to­je Sei­mo pir­mi­nin­kės užuo­jau­to­je.

Ne­tek­ties va­lan­dą Sei­mo pir­mi­nin­kė ar­ti­mie­siems ir vi­siems pa­ži­no­ju­siems ve­lio­nį lin­ki stip­ry­bės ir pa­guo­dos.

Lie­tu­vos po­li­ti­nis bei vi­suo­me­nės vei­kė­jas K.Uo­ka 1990–1992 me­tais bu­vo Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos-At­ku­ria­mo­jo Sei­mo de­pu­ta­tas, Ak­to dėl Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­mos vals­ty­bės at­sta­ty­mo sig­na­ta­ras. 1990 me­tų bir­že­lio – 1992 me­tų lap­kri­čio mė­ne­siais – pir­ma­sis po Ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo Lie­tu­vos vals­ty­bės kon­tro­lie­rius.

K.Uo­ka bu­vo 1992–1996 me­tų ir 2008–2012 me­tų ka­den­ci­jų Sei­mo na­rys.

Mi­nis­tras Pir­mi­nin­kas Al­gir­das But­ke­vi­čius reiš­kia užuo­jau­tą dėl po­li­ti­nio, vi­suo­me­nės vei­kė­jo, sig­na­ta­ro Ka­zi­mie­ro Uo­kos mir­ties.

„Ne­te­ko­me žmo­gaus, gal­vo­ju­sio apie Lie­tu­vą ir dir­bu­sio jos la­bui, Ko­vo 11-osios ak­to sig­na­ta­ro, Sei­mo na­rio. Reiš­kiu nuo­šir­džią užuo­jau­tą ar­ti­mie­siems, vi­siems, pa­ži­no­ju­siems ve­lio­nį. Lin­kiu stip­ry­bės šią ne­tek­ties su­nkią va­lan­dą“, – sa­ko prem­je­ras A. But­ke­vi­čius.

***

Ve­lio­nis pa­šar­vo­tas Vil­niaus lai­do­ji­mo rū­muo­se (Olan­dų g.). Lan­ky­mas lie­pos 18 d. nuo 10.00 val. iki 21.00 val.. Kars­tas iš­ne­ša­mas lie­pos 19 d. 12.30 val.

Šv. Mi­šios lie­pos 19 d. 14.00 val. Šv. Pe­tro ir Po­vi­lo baž­ny­čio­je. Ve­lio­nis bus pa­lai­do­tas An­ta­kal­nio ka­pi­nė­se, Vil­niu­je.