Mirė signataras Juozas Dringelis
Sig­na­ta­rų klu­bas in­for­muo­ja, kad bir­že­lio 4 d. po su­nkios li­gos mi­rė Lie­tu­vos Ne­prik­lau­so­my­bės Ak­to sig­na­ta­ras, VI ir VII Sei­mų na­rys, žur­na­lis­tas Juo­zas Drin­ge­lis.

Juo­zas Dringelis gi­mė 1935 m. bir­že­lio 25 d. Va­rė­nos ra­jo­ne, Pa­ba­ro­nės kai­me. 1965 m. bai­gė Vil­niaus vals­ty­bi­nį uni­ver­si­te­tą, žur­na­lis­tas.

1957–1969 m. dir­bo Ei­šiš­kių ir Va­rė­nos ra­jo­nų lai­kraš­čių re­dak­ci­jo­se žur­na­lis­tu; 1969–1990 m. – Va­rė­nos ra­jo­no ta­ry­bos vyk­do­mo­jo ko­mi­te­to se­kre­to­riu­mi.

Nuo 1963 iki 1990 m. bu­vo SSKP (LKP) na­rys. 1988 m. ak­ty­viai įsi­jun­gė į Są­jū­džio veik­lą. Bu­vo Va­rė­nos ra­jo­no Lie­tu­vos Per­sit­var­ky­mo Są­jū­džio ini­cia­ty­vi­nės gru­pės na­rys, Lie­tu­vos Per­sit­var­ky­mo Są­jū­džio ta­ry­bos na­rys, jos Kul­tū­ros ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas, Lie­tu­vos Per­sit­var­ky­mo Są­jū­džio Va­rė­nos sei­me­lio na­rys.

1990 m. va­sa­rio 24 die­ną iš­rink­tas Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos de­pu­ta­tu Va­rė­nos rin­ki­mų apy­gar­do­je Nr. 140.

1990–1992 m. – Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos-At­ku­ria­mo­jo Sei­mo de­pu­ta­tas, Sa­vi­val­dy­bių ko­mi­si­jos na­rys, bu­vo Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos se­niū­no pa­va­duo­to­jas, Ry­tų Lie­tu­vos prob­le­mų lai­ki­no­sios ko­mi­si­jos na­rys, Vals­ty­bi­nės ko­mi­si­jos Ry­tų Lie­tu­vos prob­le­moms iš­nag­ri­nė­ti na­rys, Vals­ty­bi­nės re­gio­ni­nių prob­le­mų ko­mi­si­jos na­rys, Ko­mi­si­jos Šal­či­nin­kų ra­jo­no ir Ig­na­li­nos ra­jo­no Snieč­kaus (da­bar Vi­sa­gi­nas) gy­ven­vie­tės, taip pat kai ku­rių ki­tų sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų, jų or­ga­nų ir par­ei­gū­nų an­ti­kons­ti­tu­ci­nei veik­lai iš­tir­ti na­rys.

„Nep­rik­lau­so­my­bės At­kū­ri­mo Ak­to teks­tas man, kaip ir dau­gu­mai de­pu­ta­tų są­jū­di­nin­kų, bu­vo ži­no­mas iš anks­to, ta­čiau jo klau­sy­da­ma­sis tą ko­vo 11-osios va­ka­rą ir ma­ty­da­mas sa­lės prie­ky­je vie­to­je so­vie­ti­nių sim­bo­lių ky­lan­čią mū­sų tris­pal­vę, ne­ga­lė­jau su­lai­ky­ti džiaugs­mo aša­rų. Re­gis, džiū­ga­vo­me vi­si, tar­tum vie­na tau­tos va­lią par­eiš­ku­si šei­ma“, – apie Ko­vo 11-ąją ra­šė sig­na­ta­ras J. Drin­ge­lis.

1992–1996 m. – VI Sei­mo na­rys, Vals­ty­bės re­for­mų ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to na­rys.

1996–2000 m. – VII Sei­mo na­rys, dir­bo Vals­ty­bės re­for­mų ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­te, Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­jo­je. Bu­vo Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo ir Len­ki­jos Res­pub­li­kos Sei­mo na­rių asamb­lė­jos na­rys, Lie­tu­vos de­le­ga­ci­jos Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir tau­ti­nių ma­žu­mų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas.

Bu­vo Lie­tu­vos pi­lie­čių char­ti­jos ta­ry­bos na­rys, Tė­vy­nės Są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų par­ti­jos na­rys.

Do­mė­jo­si Ry­tų Lie­tu­vos kul­tū­ra, rin­ko ir skel­bė kraš­to­ty­ri­nę me­džia­gą, iš­spaus­di­no apie 30 kraš­to­ty­ros dar­bų, iš­lei­do kny­ge­lę „Va­rė­nos ra­jo­nas“.

2000 m. ap­do­va­no­tas Lie­tu­vos Ne­prik­lau­so­my­bės me­da­liu.