Mirė Seimo narys J. Požela
San­ta­riš­kių kli­ni­ko­se sek­ma­die­nio nak­tį mi­rė svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tras par­la­men­ta­ras 34-erių me­tų Ju­ras Po­že­la.

Šią ži­nią BNS pa­tvir­ti­no so­cial­de­mo­kra­tų rin­ki­mų šta­bo va­do­vas Al­gir­das Sy­sas. „Taip, šią­nakt li­go­ni­nė­jė“, – BNS tei­gė jis.

A.Sy­so ži­nio­mis J.Po­ze­la bus kre­muo­tas.

Kaip ra­šė „Lie­tu­vos ži­nių“ por­ta­las lzi­nios.lt, rugp­jū­čio mė­ne­sį į San­ta­riš­kių kli­ni­kas sku­bos tvar­ka J. Po­že­la bu­vo pa­gul­dy­tas dėl ūmi­nių virš­ki­ni­mo sis­te­mos su­tri­ki­mų bei pil­vo skaus­mų, vė­liau diag­no­zuo­tas ūmi­nis pa­nkrea­ti­tas (ka­sos už­de­gi­mą).

Sten­gė­si iš­gel­bė­ti gyvybę

Pa­sak San­ta­riš­kių kli­ni­kos ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus pro­fe­so­riaus Kęs­tu­čio Stru­po, me­di­kai dė­jo vi­sas pa­stan­gas, kad iš­gel­bė­tų J. Po­žė­los gy­vy­bę.

„Būk­lė per šiuos mė­ne­sius ki­to ir kar­tais at­ro­dė, jog ga­lė­si­me drau­ge pa­si­džiaug­ti pa­siek­tu lai­mė­ji­mu. De­ja, pa­nkrea­ti­tas yra klas­tin­ga, su­nkiai prog­no­zuo­ja­ma li­ga. Šian­dien mums la­bai liūd­na, jog ko­va su šia li­ga bu­vo ne­ly­gia­ver­tė“, – iš­pla­tin­ta­me pra­ne­ši­me sa­ko K.Stru­pas.

J. Po­že­la (gi­mė 1982 m.) – bu­vo Lie­tu­vos Res­pub­li­kos svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tras, Lie­tu­vos po­li­ti­kas, vi­suo­me­ni­nin­kas, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo na­rys, Jau­ni­mo ir spor­to rei­ka­lų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas, Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos (LSDP) pre­zi­diu­mo na­rys.

Par­ti­jos kan­di­da­tų į Sei­mą są­ra­še šių me­tų par­la­men­to rin­ki­muo­se J.Po­že­lai bu­vo skir­ta aš­tun­ta vie­ta ir jis an­trai ka­den­ci­jai bu­vo iš­rink­tas į Sei­mą.

J.Po­že­la svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tro prie­sai­ką da­vė 2016 me­tų ko­vo 15 die­ną. Jis į šį pos­tą de­le­guo­tas po to, kai at­sis­ta­ty­di­no so­cial­de­mo­kra­tė Ri­man­tė Ša­la­še­vi­čiū­tė, su­lau­ku­si kri­ti­kos, kai pri­si­pa­ži­no, kad yra da­vu­si ky­šį me­di­kams.

A.But­ke­vi­čius: J.Po­že­la tu­rė­jo ga­li­my­bių tap­ti ir premjeru

Ju­ras Po­že­la tu­rė­jo ga­li­my­bių tap­ti ir mi­nis­tru pir­mi­nin­ku, ir pre­zi­den­tu, sa­ko prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius.

„Jis bu­vo la­bai ak­ty­vus po­li­ti­kas, la­bai do­mė­jo­si po­li­ti­ka pla­čią­ja pra­sme. Taip pat jis yra vie­nas iš ke­lių jau­nų so­cial­de­mo­kra­tų, ku­ris tu­rė­jo ga­li­my­bių tap­ti par­ti­jos pir­mi­nin­ku ir siek­ti mi­nis­tro pir­mi­nin­ko ar pre­zi­den­to pos­to. Jis ti­krai bu­vo la­bai ap­siš­vie­tęs, in­te­li­gen­tiš­kas žmo­gus“, – sek­ma­die­nį BNS sa­kė A.But­ke­vi­čius.

„La­bai gai­la, kad to­kia jo at­ei­tis su­griu­vo“, – pri­dū­rė jis.

Mi­nis­tro pir­mi­nin­ko tei­gi­mu, J.Po­že­la so­cial­de­mo­kra­tų va­do­vu ga­lė­jo bū­ti ren­ka­mas jau per ki­tą par­ti­jos su­va­žia­vi­mą.

A.But­ke­vi­čius sa­kė, kad J.Po­že­la bu­vo nuo­šir­džiai kai­rio­sioms ver­ty­bėms at­sto­vau­jan­tis ir la­bai drau­giš­kas žmo­gus.

„Jis la­bai ma­lo­niai bend­ra­vo, bu­vo la­bai aukš­tos kul­tū­ros ir ro­dy­da­vo pa­gar­bą ki­tam žmo­gui. Nie­ka­da ne­pe­rei­da­vo į as­me­ni­nius įžei­di­mus ir iš­sa­ky­da­vo nuo­mo­nę ko­le­goms drą­siai“, – kal­bė­jo So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos pir­mi­nin­kas.

Mi­nis­tras pir­mi­nin­kas tei­gė ži­nias apie stai­giai pa­blo­gė­ju­sią J.Po­že­los svei­ka­tos būk­lę iš­gir­dęs penk­ta­die­nį, nors dar ket­vir­ta­die­nį San­ta­riš­kių kli­ni­kų me­di­kai jį in­for­ma­vo apie ge­rė­jan­čią mi­nis­tro būk­lę.

Pa­vyz­dys so­cial­de­mo­kra­tų jaunimui

Sek­ma­die­nio nak­tį mi­ręs svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tras, par­la­men­ta­ras Ju­ras Po­že­la bu­vo pa­vyz­dys so­cial­de­mo­kra­tų jau­ni­mui, sa­ko il­ga­me­tis Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­ti­nio jau­ni­mo są­jun­gos na­rys, vi­daus rei­ka­lų vi­ce­mi­nis­tras Jus­tas Pa­nkaus­kas.

„Tai bu­vo žo­džio žmo­gus, la­bai įžval­gus, tu­rin­tis ana­li­ti­nį ir stra­te­gi­nį mąs­ty­mą. Jis bu­vo pa­vyz­dys mums, jau­ni­mui, kaip rei­kia dirb­ti, ko­vo­ti, siek­ti tiks­lo ir nors ti­krai pats Ju­ras bu­vo jau­nas, bet jo gy­ve­ni­miš­ka pa­tir­tis ir pa­tir­tis po­li­ti­nė­je are­no­je bu­vo su­kaup­ta di­džiau­sia“, – BNS sek­ma­die­nį sa­kė 33-erių J.Pa­nkaus­kas.

„Tai žmo­gus, ku­ris ga­lė­jo ras­ti kal­bą su bet kuo – jau­ni­mu ar sen­jo­ru, moks­li­nin­ku, su bet ku­riuo su­tik­tu gat­vė­je žmo­gu­mi“, – pri­dū­rė jis.

Ar­ti­mas J.Po­že­los drau­gas pri­si­mi­nė 2003 me­tus, kai po­li­ti­kas pra­dė­jo ei­ti pir­mas ren­ka­mas par­ei­gas, tuo­met jis ta­po Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riu.

„Ta­da jam bu­vo tik 21-eri. Ir vi­sa tai vy­ko prieš 13 me­tų, kai jau­ni po­li­ti­kai dar ne­bu­vo taip įpras­ta“, – kal­bė­jo J.Pa­nkaus­kas.

Jis tei­gė, kad par­ti­jos ko­le­gos ne­tek­tis yra di­džiu­lis pra­ra­di­mas Lie­tu­vai: „To­kių ga­bių žmo­nių ti­krai trūks­ta ir Lie­tu­vo­je nė­ra daug“.

J.Po­že­la bu­vo ky­lan­ti so­cial­de­mo­kra­tų žvaigždė

J. Po­že­la bu­vo ky­lan­ti so­cial­de­mo­kra­tų žvaigž­dė, po­li­ti­kas, at­spin­dė­jęs so­cial­de­mo­kra­tų, ypač jau­ni­mo, vei­dą, sa­ko Ge­ne­ro­lo Jo­no Že­mai­čio Lie­tu­vos ka­ro aka­de­mi­jos pro­fe­so­rė Jū­ra­tė No­vag­roc­kie­nė.

„Tai bu­vo ky­lan­ti so­cial­de­mo­kra­tų žvaigž­dė, ti­krai at­spin­din­tis so­cial­de­mo­kra­tų vei­dą žmo­gus“, – sek­ma­die­nį BNS sa­kė po­li­to­lo­gė.

Ji tei­gė J.Po­žė­lą pa­ži­no­ju­sį ne tik kaip po­li­ti­ką, bet ir kaip kai­my­ną, ak­ty­vų vie­tos bend­ruo­me­nės vei­kė­ją.

„Mes gy­ve­no­me vie­na­me ra­jo­ne, An­ta­kal­ny­je. J.Po­že­la bu­vo la­bai ak­ty­vus per sa­vi­val­dos rin­ki­mus, daž­niau­siai pa­tek­da­vo į Vil­niaus mies­to ta­ry­bą, bu­vo ak­ty­vus ta­ry­bos na­rys tiek už kul­tū­rą at­sa­kin­gas, tiek už jau­ni­mo rei­ka­lus. Be to, jis la­bai ak­ty­viai reiš­kė­si An­ta­kal­nio bend­ruo­me­nės veik­lo­je ir gy­ve­ni­me. An­ta­kal­nie­čiai yra su­kū­rę ga­na ak­ty­viai vei­kian­čią bend­ruo­me­nę, kur ša­lia kul­tū­ri­nių da­ly­kų, pa­vyz­džiui, svars­ty­ti ir ra­jo­no užs­ta­ty­mo klau­si­mai. Ju­ras Po­že­la la­bai daž­nai da­ly­vau­da­vo to­se veik­lo­se ir bū­da­vo vie­nas iš to­kių bend­ruo­me­nės ak­ty­vis­tų“, – pa­sa­ko­jo J.No­vag­roc­kie­nė.

Anot jos, J.Po­že­lai ne­trū­ko įvai­riau­sių idė­jų, ta­pęs svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tru bu­vo pa­si­ry­žęs to­bu­lin­ti svei­ka­tos ap­sau­gą. Be to, jis pri­si­dė­da­vo prie įvai­rių par­ti­jos prog­ra­mų kū­ri­mo. Po­li­to­lo­gės tei­gi­mu, J.Po­že­lą ver­ti­no ir So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos va­do­vy­bė.

„Ma­nau, kad ir pa­ti par­ti­ja ir su­pra­to, ir pri­pa­ži­no, kad, vie­na ver­tus, rei­kia jau­nų vei­dų, ki­ta ver­tus, pa­sky­ri­mas į svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tro pos­tą ro­do ir įver­ti­ni­mą, ir tam ti­krą bran­dą. Nes vis tiek rei­kia pa­tir­ties, kad ga­lė­tu­mei ei­ti mi­nis­tro par­ei­gas, bū­da­mas ga­na jau­no am­žiaus“, – BNS sa­kė J.No­vag­roc­kie­nė.

Ji at­krei­pė dė­me­sį, kad J.Po­že­la ati­ti­ko per šių Sei­mo rin­ki­mų tu­rą iš­ryš­kė­ju­sius rin­kė­jų lū­kes­čius.

„Pir­ma­sis Sei­mo rin­ki­mų tu­ras par­odė, kad rin­kė­jas no­ri ma­ty­ti nau­jo eli­to, jau­nes­nių ak­ty­ves­nių žmo­nių, ku­rie tu­ri idė­jų. J.Po­že­la bū­tų ati­ti­kęs to­kio po­li­ti­ko ti­pą So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jo­je“, – sa­kė ji.

Biog­ra­fi­ja trumpai

1988–2000 m. mo­kė­si Vil­niaus mies­to An­ta­kal­nio vi­du­ri­nė­je mo­kyk­lo­je.

2000–2004 m. stu­di­ja­vo in­for­mo­lo­gi­ją Vil­niaus uni­ver­si­te­to Ko­mu­ni­ka­ci­jos fa­kul­te­te; įgi­jo ko­mu­ni­ka­ci­jos ir in­for­ma­ci­jos moks­lų ba­ka­lau­ro laips­nį.

2004–2006 m. stu­di­ja­vo žur­na­lis­ti­ką Vil­niaus uni­ver­si­te­to Ko­mu­ni­ka­ci­jos fa­kul­te­te; įgi­jo ko­mu­ni­ka­ci­jos ir in­for­ma­ci­jos moks­lų ma­gis­tro laips­nį.

2003 m. pa­va­sa­rio se­mes­tre pa­gal Eras­mus prog­ra­mą sta­ža­vo­si Sa­xion Ho­ges­chool Ij­sel­land aukš­to­jo­je mo­kyk­lo­je Ny­der­lan­duo­se.

Nuo 2000 m. Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos (LSDP) ir LSDP Vil­niaus sky­riaus na­rys. Nuo 2006 m. LSDP Vil­niaus sky­riaus pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas. LSDP pre­zi­diu­mo na­rys.

2004–2006 m. – Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­ti­nio jau­ni­mo są­jun­gos val­dy­bos na­rys, tarp­tau­ti­nis se­kre­to­rius. Ėjo Eu­ro­pos jau­nų­jų so­cia­lis­tų or­ga­ni­za­ci­jos (ECO­SY) biu­ro na­rio par­ei­gas.

2003 m. da­ly­va­vo Eu­ro­pos Jau­ni­mo Kon­ven­to dėl ES at­ei­ties dar­be. 2004 m. da­ly­va­vo Eu­ro­pos Są­jun­gos Re­gio­nų ko­mi­te­to dar­be.

2011–2012 m. – Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­ti­nio jau­ni­mo są­jun­gos pir­mi­nin­kas.

2003 – 2007 m. Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys; so­cia­li­nių rei­ka­lų ko­mi­te­to na­rys, pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas; pe­ti­ci­jų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas. 2007–2011 m. Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys; so­cia­li­nių rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas. 2011–2015 m. Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys (iki 2012 m.).

2012 m. ta­po kan­di­da­tų į Sei­mą LSDP są­ra­še 9-asis nu­me­ris ir bu­vo iš­rink­tas į 2012–2016 m. ka­den­ci­jos Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mą, kur ei­na Jau­ni­mo ir spor­to rei­ka­lų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko par­ei­gas bei dir­ba Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­te.

Nuo 2016 m. svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tras.

Su žmo­na Ži­vi­le au­gi­no sū­nų Jo­rį.

Reiš­kia­mos užuojautos

„Ne­gai­les­tin­ga li­ga šią­nakt iš­plė­šė iš gy­vų­jų tar­po Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­trą Ju­rą Po­že­lą. Ne­te­ko­me mie­lo bi­čiu­lio, ge­ra­no­riš­ko ko­le­gos, at­sa­kin­go po­li­ti­ko ir do­ro pi­lie­čio. Tai di­de­lė ir skau­di ne­tek­tis“, – pra­ne­ša Mi­nis­tras Pir­mi­nin­kas Al­gir­das But­ke­vi­čius.

„Ju­ras vi­sa­da iš­liks mu­my­se kaip ener­gin­gas, kū­ry­bin­gas, vi­so­mis iš­ga­lė­mis Lie­tu­vos vals­ty­bės mo­der­nė­ji­mą ska­ti­nan­tis po­li­ti­kas. Jis bu­vo ryž­tin­gas su­ma­ny­muo­se ir tvir­tas dar­buo­se. Jis bu­vo veiks­mo ir žo­džio žmo­gus. Jau­nys­tė su­tei­kė jam verž­lu­mo bei pa­si­ti­kė­ji­mo, o iš­min­tis ir darbš­tu­mas pa­dė­jo įgau­ti vi­suo­me­nės pa­si­ti­kė­ji­mą. Ju­ras vi­sa­da bu­vo ku­pi­nas įdo­mių idė­jų ir gra­žių pla­nų. Aš tvir­tai ti­kiu, jog toks jis vi­sa­da iš­liks mū­sų at­min­ty­je“, – sa­ko prem­je­ras.

Vy­riau­sy­bės va­do­vas nuo­šir­džiai už­jau­čia Ju­ro šei­mą, ar­ti­muo­sius, bi­čiu­lius, vi­sus tuos, ku­rie kar­tu kū­rė, dir­bo, sva­jo­jo ir da­li­no­si drau­gys­tės džiaugs­mu: „Sun­kią ne­tek­ties va­lan­dą esa­me kar­tu“.

Pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės užuo­jau­to­je tei­gia­ma, kad Lie­tu­va ne­te­ko jau­no, pers­pek­ty­vaus po­li­ti­ko, ku­ris, ne­pai­sant jau­no am­žiaus, ne­ma­žai me­tų pel­ny­da­vo žmo­nių pa­si­ti­kė­ji­mą.

Pa­sak pre­zi­den­tės, su J.Po­že­los var­du bu­vo sie­ja­ma ir Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos at­ei­tis.

Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė tei­gė su J.Po­že­la sie­ju­si daug vil­čių ir ti­kė­ji­mo, ku­riant pa­žan­gią Lie­tu­vą.

„Vi­sa­da skau­du, kai mū­sų vi­suo­me­nę per anks­ti pa­lie­ka jau­ni, verž­lūs, ta­len­tin­gi žmo­nės. J.Po­že­la bu­vo ryš­kus, tei­sin­gas ir at­sa­kin­gas jau­no­sios po­li­ti­kų kar­tos at­sto­vas, su ku­riuo bu­vo sie­ta daug vil­čių ir ti­kė­ji­mo, ku­riant pa­žan­gią at­ei­ties vals­ty­bę. Jo sie­kiai bu­vo kil­nūs ir pra­smin­gi, o spren­di­mai – drą­sūs ir am­bi­cin­gi. Tai di­de­lė ne­tek­tis tiek jo šei­mai, tiek ir Lie­tu­vai. Te­ly­di Ve­lio­nį Am­ži­ny­bės švie­sa, o jo bran­giau­sius žmo­nes – šir­dies pa­guo­da ir stip­ry­bė“, – ra­šo­ma par­la­men­to va­do­vės užuo­jau­to­je.

Da­li­na­si prisiminimais

Kon­ser­va­to­rių ly­de­ris Gab­rie­lius Lands­ber­gis pri­si­me­na J.Po­že­lą kaip ini­cia­ty­vų ir nuo­lat idė­jų tu­rin­tį po­li­ti­ką.

„Ma­čiau ja­me So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos at­si­nau­ji­ni­mą, šian­dien tas klau­si­mas yra ypač svar­bus. J.Po­že­la šian­dien žy­mi ap­gai­les­tau­ti ver­čian­tį sim­bo­liz­mą, jog so­cial­de­mo­kra­tai yra kri­zė­je dėl to, kad ne­ge­ba at­ras­ti ir pa­dė­ti lip­ti į vir­šų tiems jau­niems žmo­nėms, ku­rie pa­keis­tų so­vie­tų lai­kus me­nan­čią no­menk­la­tū­ri­nę par­ti­jos va­do­vy­bę“, – BNS sek­ma­die­nį sa­kė G.Lands­ber­gis.

TS-LKD ly­de­ris G. Lands­ber­gis pa­sky­ro­je „Fa­ce­book“ reiš­kia užuo­jau­tą ir ra­šo: „U­žuo­jau­ta Ži­vi­lei, Jo­riui Ka­ro­liui ir vi­siems ar­ti­mie­siems. Stip­ry­bės jums. O Lie­tu­vos po­li­ti­kos at­si­nau­ji­ni­mas bus kur kas su­dė­tin­ges­nis.“

Lai­ki­na­sis „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ pir­mi­nin­kas par­la­men­ta­ras Re­mi­gi­jus Že­mai­tai­tis sa­vo ruo­žtu tei­gė, kad J.Po­že­los ne­tek­tis yra svar­bi ne tiek pa­tiems so­cial­de­mo­kra­tams, kiek vi­sam at­ei­tį sie­jan­čiam su po­li­ti­ka jau­ni­mui ir pa­čiai Lie­tu­vos po­li­ti­kai.

„Sa­vu lai­ku Ju­ras, aš, Vil­niaus vi­ce­me­ras Gin­tau­tas Pa­luc­kas, Sei­mo na­rys Pa­ulius Sau­dar­gas bu­vo­me tie ne­ap­sip­lunks­na­vę viš­čiu­kai, ku­rie žen­gė pir­mą žings­nį į po­li­ti­ką kar­tu. La­bai gai­la, kad vie­no bend­ra­min­čio jau ne­be­tu­ri­me, la­bai skau­di ne­tek­tis“, – BNS tei­gė R.Že­mai­tai­tis.

Jis pri­si­mi­nė J.Po­že­lą kaip verž­lų, šil­tą ir ko­mu­ni­ka­bi­lų žmo­gų.

Vil­niaus me­ras, Li­be­ra­lų są­jū­džio pir­mi­nin­kas Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius kal­bė­jo apie J.Po­že­lą kaip apie da­ly­kiš­kai su­kal­ba­mą ir en­tu­zias­tin­gą po­li­ti­ką.

„Nors po­li­ti­ka čia šian­dien ne es­mi­nis da­ly­kas, ga­li­ma pa­sa­ky­ti, kad so­cial­de­mo­kra­tų ir įvaiz­dis, ir veik­la at­ro­dy­tų ge­ro­kai ki­taip, jei­gu ten do­mi­nuo­tų to­kie žmo­nės, kaip Ju­ras Po­že­la. Ir aki­vaiz­du, kad J.Po­že­la ga­lė­jo įkvėp­ti dau­giau gy­vy­bės šiai par­ti­jai ir aps­kri­tai kai­ria­jai Lie­tu­vos po­li­ti­kos spek­tro pu­sei“, – BNS sa­kė R.Ši­ma­šius.

„Jis bu­vo la­bai en­tu­zias­tin­gas ir links­mas, su di­de­liu en­tu­ziaz­mu da­rė tai, kas jam tuo me­tu pri­klau­sė da­ry­ti – ar tai bū­tų Vil­niaus sky­riaus pir­mi­nin­kas, (…) ar bū­da­mas svei­ka­tos mi­nis­tru – iš­skir­čiau la­bai di­de­lį en­tu­ziaz­mą, tai, ko im­da­vo­si, at­ro­dė, kad da­rė tai la­bai iš šir­dies“, – pri­dū­rė jis.

J.Po­že­la nie­ka­da ne­at­si­sa­ky­da­vo pa­gel­bė­ti, sa­kė Dar­bo par­ti­jos lai­ki­na­sis pir­mi­nin­kas Vy­tau­tas Gap­šys.

„Mes bu­vo­me gal ne­la­bai ar­ti­mi drau­gai, bet ti­krai pa­bend­rau­da­vo­me. Tur­būt mes bend­raam­žiai ar­ba pra­si­len­kia­me la­bai ne­daug am­žiu­je, tai tek­da­vo vis su­si­dur­ti, aiš­ku, Sei­me gal dau­giau. Ti­krai džiau­giau­si, kad jau­ni ko­le­gos da­ly­vau­ja ir da­ro ti­krai gra­žią kar­je­rą. Ma­nau, kad tai bu­vo žmo­gus, ku­ris no­rė­jo ge­ro, ap­lin­ki­niams vi­siems no­rė­jo pa­dė­ti ir vi­sa­da bū­da­vo, kad pa­si­kal­bė­da­vo­me, nie­ka­da ne­at­si­sa­ky­da­vo pa­dė­ti“, – kal­bė­jo V.Gap­šys.

Lai­do­ja­mas tečiadienį

Par­la­men­ta­ras Ju­ras Po­že­la bus lai­do­ja­mas tre­čia­die­nį, Vy­riau­sy­bė­je pra­ne­šė mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Al­gir­das But­ke­vi­čius.

Pa­sak jo, J.Po­že­la grei­čiau­siai bus pa­šar­vo­tas Vil­niu­je esan­čio­je Šv. Jo­nų baž­ny­čio­je.

„Jis bus pa­šar­vo­tas an­tra­die­nį. Ma­no­me, kad pa­šar­vo­ji­mas įvyks Šv. Jo­nų baž­ny­čio­je. Lai­do­tu­vės yra pla­nuo­ja­mos tre­čia­die­nį“, – žur­na­lis­tams sek­ma­die­nį sa­kė A.But­ke­vi­čius.

Dėl J.Po­že­los lai­do­ji­mo vie­tos so­cial­de­mo­kra­tų va­do­vy­bė ir Mi­nis­trų ka­bi­ne­tas tar­sis pir­ma­die­nį, BNS tei­gė prem­je­ro at­sto­vas spau­dai Min­dau­gas Ja­nu­lio­nis.