Mirė rusų istorikas J. Afanasjevas
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė par­eiš­kė užuo­jau­tą dėl ru­sų is­to­ri­ko, bu­vu­sio „De­mo­kra­ti­nės Ru­si­jos“ ju­dė­ji­mo va­do­vo, Ru­si­jos hu­ma­ni­ta­ri­nio uni­ver­si­te­to įkū­rė­jo Ju­ri­jaus Afa­nas­je­vo mir­ties.

„J.Afa­nas­je­vas vi­sa­da nuo­šir­džiai džiau­gė­si ir di­džia­vo­si Lie­tu­vos lai­mė­ji­mais ir skau­džiai iš­gy­ve­no dėl po­ky­čių Ru­si­jo­je, su­var­žiu­sių de­mo­kra­ti­nes jė­gas ir lais­vės sie­kius“, - ra­šo­ma ša­lies va­do­vės užuo­jau­to­je, ku­rią pa­skel­bė Pre­zi­den­tū­ra.

Pa­sak pre­zi­den­tės, Lie­tu­va vi­sa­da pri­si­mins „šios iš­ki­lios, gar­bin­gos as­me­ny­bės in­dė­lį, mū­sų ša­liai sie­kiant ne­prik­lau­so­my­bės“. J.Afa­nas­je­vas, kaip po­li­ti­kas ir is­to­ri­kas, pir­ma­sis Ru­si­jos pert­var­kos pra­džio­je pri­pa­ži­no fak­tą, kad Bal­ti­jos vals­ty­bės bu­vo oku­puo­tos.

Bū­da­mas vie­nas Ru­si­jos de­mo­kra­tų ly­de­rių, J.Afa­nas­je­vas 1991 me­tų sau­sio 13-osios nak­tį so­vie­tų ka­ri­niams da­li­niams štur­muo­jant te­le­vi­zi­jos bokš­tą pa­dė­jo Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos-At­ku­ria­mo­jo Sei­mo pir­mi­nin­kui Vy­tau­tui Lands­ber­giui su­si­siek­ti su Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos Aukš­čiau­sios Ta­ry­bos pir­mi­nin­ku Bo­ri­su Jel­ci­nu. So­vie­tų Są­jun­gos pre­zi­den­tas Mi­chai­las Gor­ba­čio­vas tuo­met į V.Lands­ber­gio skam­bu­čius ne­at­si­lie­pė.

J.Afa­nas­je­vo ir jo bend­ra­žy­gės Ga­li­nos Sta­ro­voi­to­vos bei ki­tų bi­čiu­lių įkvėp­ti sau­sio 13-osios ry­tą po kru­vi­nos nak­ties Vil­niu­je į gat­ves Mask­vo­je ir Sankt-Pe­ter­bur­ge pro­tes­tuo­da­mi iš­ėjo de­šim­tys tūks­tan­čių ru­sų, ku­rie skan­da­vo „Ru­si­jos gar­bė - Lie­tu­vos gar­bė“.