Mirė nepriklausomybės akto signatarė N.Ambrazaitytė
Mi­rė Lie­tu­vos Ne­prik­lau­so­my­bės Ak­to sig­na­ta­rė, bu­vu­si Sei­mo na­rė, dai­ni­nin­kė Ni­jo­lė Amb­ra­zai­ty­tė.

Sei­mo kan­ce­lia­ri­ja pra­ne­šė, kad 78 me­tų sig­na­ta­rė mi­rė sek­ma­die­nį.

N.Amb­ra­zai­ty­tė bu­vo 1992–1996 me­tų ir 1996–2000 me­tų ka­den­ci­jų Sei­mo na­rė.

N.Amb­ra­zai­ty­tė gi­mė 1939 me­tų va­sa­rio 21 die­ną Laz­di­jų ra­jo­ne, Bu­ra­ka­vo kai­me, trem­ti­nių šei­mo­je. 1948 me­tų bir­že­lio mė­ne­sį so­vie­tų de­vy­ne­riems me­tams bu­vo iš­trem­ta į Si­bi­rą, Igar­ką. Vė­liau iš Igar­kos per­kel­ta į Mak­la­ko­vos gy­ven­vie­tę Kras­no­jars­ko kraš­te. 1957 me­tais grį­žo iš trem­ties, bai­gė Ra­sei­nių vi­du­ri­nę mo­kyk­lą.

1966 me­tais bai­gė Lie­tu­vos vals­ty­bi­nę kon­ser­va­to­ri­ją (da­bar – Lie­tu­vos mu­zi­kos ir tea­tro aka­de­mi­ja), ope­ros ir ka­me­ri­nė dai­ni­nin­kė – dai­na­vi­mo pe­da­go­gė.

2005 me­tais ji iš­lei­do at­si­mi­ni­mų kny­gą „Virš mū­sų po­lia­ri­nė pa­švais­tė“, 2009 me­tais – kny­gą apie mu­zi­ki­nę veik­lą „Skam­ban­tys ope­ros kla­vy­rai“.

Ji su­kū­rė apie 30 vaid­me­nų ope­ro­se, at­li­ko per 300 so­li­nių kon­cer­tų.

N.Amb­ra­zai­ty­tė bu­vo ap­do­va­no­ta Lie­tu­vos Di­džio­jo Ku­ni­gaikš­čio Ge­di­mi­no or­di­no Ko­man­do­ro kry­žiu­mi (1998 me­tais), Lie­tu­vos Ne­prik­lau­so­my­bės me­da­liu (2000 me­tais).