Mirė Nepriklausomybės Akto signataras V. Beriozovas
Tre­čia­die­nį, ei­da­mas 87 me­tus, mi­rė Ne­prik­lau­so­my­bės Ak­to sig­na­ta­ras, ar­ti­mas pre­zi­den­to Al­gir­do Bra­zaus­ko bend­ra­žy­gis Vla­di­mi­ras Be­rio­zo­vas, pra­ne­šė Sei­mo kan­ce­lia­ri­ja.

Ur­na su ve­lio­nio pa­lai­kais bus pa­šar­vo­ta Vil­niaus lai­do­ji­mo rū­mų (Olan­dų g. 22) Di­džio­jo­je sa­lė­je. At­sis­vei­ki­ni­mas – ry­toj, ko­vo 17 d., nuo 17 val.

Ve­lio­nis bus pa­lai­do­tas Sig­na­ta­rų kal­ne­ly­je Vil­niaus An­ta­kal­nio ka­pi­nė­se, penk­ta­die­nį, ko­vo 18 d. Ur­na iš­ne­ša­ma 13 val.

„Ne­te­ko­me Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos-At­ku­ria­mo­jo Sei­mo de­pu­ta­to, žmo­gaus, ku­ris 1990 me­tais bal­sa­vo už Lais­vą ir Ne­prik­lau­so­mą Lie­tu­vą“, – užuo­jau­to­je tei­gia Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė.

V.Be­rio­zo­vas gi­mė 1929 me­tų rug­sė­jo 29 die­ną Ak­me­nės ra­jo­ne, Viekš­nių mies­te­ly­je. 1969 me­tais jis bai­gė Vil­niaus vals­ty­bi­nį pe­da­go­gi­nį ins­ti­tu­tą ir ta­po is­to­ri­jos mo­ky­to­ju.

Jis 1984–1988 me­tais bu­vo Par­ti­nės kon­tro­lės ko­mi­si­jos prie Lie­tu­vos ko­mu­nis­tų par­ti­jos Cen­tro ko­mi­te­to pir­mi­nin­ku, 1988–1990 me­tais – Lie­tu­vos ko­mu­nis­tų par­ti­jos Cen­tro ko­mi­te­to an­truo­ju se­kre­to­riu­mi.

1985–1990 me­tais V.Be­rio­zo­vas bu­vo Lie­tu­vos TSR Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos de­pu­ta­tas, 1989 me­tais bu­vo iš­rink­tas So­vie­tų są­jun­gos liau­dies de­pu­ta­tu.

V.Be­rio­zo­vas bu­vo Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos de­pu­ta­tas, Lie­tu­vos Ne­prik­lau­so­my­bės Ak­to sig­na­ta­ras.

Jis pri­klau­sė Lie­tu­vos de­mo­kra­ti­nės dar­bo par­ti­jos frak­ci­jai, nuo 1990 me­tų bu­vo Lie­tu­vos de­mo­kra­ti­nės dar­bo par­ti­jos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas.

V.Be­rio­zo­vas bu­vo ar­ti­mas pre­zi­den­to A.M.Bra­zaus­ko bend­ra­žy­gis, 1994 – 1997 me­tais bu­vo tuo­me­ti­nio pre­zi­den­to A.M.Bra­zaus­ko pa­ta­rė­jas.