Mirė Nepriklausomybės akto signataras P. Tupikas
Ei­da­mas 87 me­tus ket­vir­ta­die­nį mi­rė Ne­prik­lau­so­my­bės Ak­to sig­na­ta­ras Pra­nciš­kus Tu­pi­kas. 

Pra­nciš­kus Tu­pi­kas 1990–1992 m. bu­vo Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos-At­ku­ria­mo­jo Sei­mo de­pu­ta­tas, 1992 m. iš­rink­tas į Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mą, dir­bo Švie­ti­mo, moks­lo ir kul­tū­ros ko­mi­te­te. 2000 m. ap­do­va­no­tas Lie­tu­vos Ne­prik­lau­so­my­bės me­da­liu.

„Am­ži­ny­bėn iš­ke­lia­vo švie­sus, tau­rus ir Lie­tu­vą my­lė­jęs žmo­gus. Sig­na­ta­ras Pra­nciš­kus Tu­pi­kas di­džia­vo­si sa­vo vals­ty­be, lie­tu­vių ryž­tu tvir­tai ženg­ti ne­prik­lau­so­my­bės ir lais­vės ke­liu, ti­kė­jo sa­vo tau­tos vie­ny­be ir stip­ry­be. Jis bu­vo pui­kus pe­da­go­gas. Pir­mai­siais at­kur­tos ne­prik­lau­so­my­bės me­tais, ne­gai­lė­da­mas nei lai­ko, nei jė­gų, sa­vo ži­nias ir dar­bą sky­rė švie­ti­mo pert­var­kai Lie­tu­vo­je“, – tei­gia­ma Sei­mo va­do­vės Lo­re­tos Grau­ži­nie­nės užuo­jau­to­je.

P. Tu­pi­kas gi­mė 1929 m. sau­sio 2 d. Pa­pi­lės mies­te­ly­je (Ak­me­nės ra­jo­nas) dar­bi­nin­kų šei­mo­je. Dir­bo mo­ky­to­ju, mo­kyk­lų di­rek­to­riu­mi, švie­ti­mo sky­rių ve­dė­ju. 1988 m. spa­lio mėn.–1990 m. ko­vo mėn. – bu­vo Lie­tu­vos Per­sit­var­ky­mo Są­jū­džio Vil­niaus ta­ry­bos na­rys. 1990 m. ko­vo 4 d. (an­tra­me tu­re) iš­rink­tas Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos de­pu­ta­tu Ka­ro­li­niš­kių (Vil­niaus mies­tas) rin­ki­mi­nė­je apy­gar­do­je Nr. 16. 1990 m. ko­vo 11 d. bal­sa­vo už Lie­tu­vos Ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mą. 1990–1992 m. – Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos-At­ku­ria­mo­jo Sei­mo de­pu­ta­tas. Pri­klau­sė Jung­ti­nei Są­jū­džio frak­ci­jai. 1992–1996 m. – Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo na­rys. Pri­klau­sė Tė­vy­nės są­jun­gos-kon­ser­va­to­rių frak­ci­jai. 1996–2010 m. gy­ve­no Jung­ti­nė­se Ame­ri­kos Vals­ti­jo­se (Va­šing­to­ne). 2010 m. pa­bai­go­je grį­žo į Lie­tu­vą. Kny­gos „Ke­tu­ri NE: Ne­me­luo­ti! Ne­bi­jo­ti! Ne­ty­lė­ti! Ne­už­mirš­ti!“ au­to­rius (2007 m.). Pa­skel­bė straips­nių vai­kų mo­ky­mo ir auk­lė­ji­mo klau­si­mais.

„Kai 1990-ųjų ko­vo 11-ąją kar­tu su 124 de­pu­ta­tais pa­si­ra­šiau Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­mos vals­ty­bės at­sta­ty­mo ak­tą, jau­čiau di­de­lę pa­gar­bą ir pa­dė­ką žmo­nėms, ma­no rin­kė­jams, su­tei­ku­siems man gar­bę pa­si­ra­šy­ti šį ne­pap­ras­tai svar­bų is­to­ri­nį do­ku­men­tą. Kas po to dė­jo­si sa­lė­je, su­nku ap­sa­ky­ti. Gie­da­me Tau­ti­nę gies­mę su džiaugs­mo aša­ro­mis aky­se, svei­ki­na­me vie­nas ki­tą su Ne­prik­lau­so­my­bės per­ga­le. Taip ir pra­si­dė­jo kas­die­ni­nis, kar­tais ir iki vi­dur­nak­čio dar­bas Par­la­men­te. Sa­vo ži­nias pir­miau­sia sky­riau švie­ti­mo pert­var­ky­mui Lie­tu­vo­je“, – ra­šė Lie­tu­vos Ne­prik­lau­so­my­bės Ak­to sig­na­ta­ras P. Tu­pi­kas.

Šv. Mi­šios už ve­lio­nį bus au­ko­ja­mos Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Šv. Ig­no­to baž­ny­čio­je lie­pos 19 d. 10.30 val.

Ur­na su ve­lio­nio pa­lai­kais bus pa­šar­vo­ta Vil­niaus lai­do­ji­mo rū­muo­se (Olan­dų g. 22, Vil­nius). At­sis­vei­ki­ni­mas su ve­lio­niu – lie­pos 20 d. nuo 9.00 iki 14.00 val. Ur­na iš­ne­ša­ma lie­pos 20 d. 14.00 val.

Ve­lio­nis bus pa­lai­do­tas Vil­niaus An­ta­kal­nio ka­pi­nė­se.