Mirė „Lietuvos aido“ leidėjas A. Pilvelis
Ei­da­mas 73-iuo­sius me­tus mi­rė il­ga­me­tis „Lie­tu­vos ai­do“ vy­riau­sia­sis re­dak­to­rius pub­li­cis­tas Al­gir­das Pil­ve­lis, BNS pir­ma­die­nį pa­tvir­ti­no jo du­kra.

Ais­tė Pil­ve­ly­tė sa­kė, kad mir­ties prie­žas­tis kol kas ne­ži­no­ma.

„Mes dar pa­tys ne­ži­no­me, vyk­do­mi ty­ri­mai“, – tei­gė A.Pil­ve­ly­tė.

A.Pil­ve­lis 1996 me­tais įkū­rė Lie­tu­vos re­for­mų par­ti­ją, bet ji di­des­nės įta­kos Lie­tu­vos po­li­ti­ko­je ne­tu­rė­jo. 2002 me­tais jis da­ly­va­vo pre­zi­den­to rin­ki­muo­se, tą­kart pir­ma­ja­me tu­re li­ko prieš­pas­ku­ti­nis iš 17 kan­di­da­tų, su­rin­kęs 0,14 proc. rin­kė­jų bal­sų.

Sa­vo biog­ra­fi­jo­je A.Pil­ve­lis tei­gė, kad jo tė­vai ta­po sta­li­niz­mo ir oku­pa­ci­jos rep­re­si­jų au­ko­mis: tė­vas Pe­tras Pil­ve­lis 1949 me­tų rugp­jū­čio 23-osios nak­tį bu­vo su­šau­dy­tas, mo­ti­nos tė­vai tą pa­čią nak­tį su­šau­dy­ti ir su­de­gin­ti, o se­suo ir bro­lis gy­vi su­de­gin­ti sa­vo na­muo­se.

„Per ste­buk­lą li­ku­sį gy­vą pen­kia­me­tį Al­gir­dą Pil­ve­lį iš de­gan­čių na­mų ge­ri žmo­nės iš­gel­bė­jo. Anks­ti su­si­pa­ži­nęs su so­vie­ti­nės oku­pa­ci­nės sis­te­mos žiau­ru­mu, su spran­gia naš­lai­čio duo­na, nuo pat ma­žų die­nų tu­rė­jo iš­mok­ti rū­pin­tis pats sa­vi­mi. Ne­veng­da­mas su­nkių dar­bų ir te­bū­da­mas 19 me­tų pra­dė­jo dirb­ti In­to­je ak­mens ang­lių šach­to­je šach­ti­nin­ku. Iš 3000 vy­rų bu­vo jau­niau­sias šach­ti­nin­kas. Grį­žęs į Lie­tu­vą stu­di­ja­vo Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te. 1966–1969 me­tais dir­bo in­ži­nie­riu­mi Kau­ne. Vė­liau nu­spren­dė keis­ti spe­cia­ly­bę ir bai­gė Vil­niaus uni­ver­si­te­to Is­to­ri­jos fa­kul­te­tą“, – ra­šo­ma Vy­riau­sia­jai rin­ki­mų ko­mi­si­jai pa­teik­to­je A.Pil­ve­lio biog­ra­fi­jo­je.