Mirė Lietuvoje teistas omonininkas B. Makutynovičius
Pra­ėju­sią sa­vai­tę po li­gos mi­rė bu­vęs Vil­niaus mi­li­ci­jos spe­cia­lio­sios pa­skir­ties bū­rio (OMON) va­das Bo­les­lo­vas Ma­ku­ty­no­vi­čius.

Ei­da­mas 58-uo­sius B.Ma­ku­ty­no­vi­čius mi­rė lap­kri­čio 18 die­ną, pra­ne­ša­ma Ru­si­jo­je re­gis­truo­to­je Vil­niaus OMON in­ter­ne­to sve­tai­nė­je.

Vy­ras gy­ve­no Ru­si­jo­je, pra­ne­ša­ma, kad jis pa­lai­do­tas Vid­no­je mies­te, Mask­vos sri­ty­je.

Šven­čio­ny­se gi­męs B.Ma­ku­ty­no­vi­čius 1978 me­tais pra­dė­jo dirb­ti vi­daus rei­ka­lų sis­te­mo­je, nuo 1988 me­tų rugp­jū­čio iki 1991 me­tų ėjo Vil­niaus OMON va­do pa­va­duo­to­jo, šta­bo vir­ši­nin­ko par­ei­gas, bū­rio va­do par­ei­gas.

B.Ma­ku­ty­no­vi­čius su ki­tu omo­ni­nin­ku Vla­di­mi­ru Raz­vo­do­vu Vil­niu­je už akių teis­ti dėl nu­si­kal­ti­mų žmo­niš­ku­mui ir ka­ro nu­si­kal­ti­mų 1991 me­tais.

Kal­ti­na­ma­ja­me ak­te teig­ta, kad B.Ma­ku­ty­no­vi­čius 1991 me­tais rė­mė Ru­si­jos ag­re­si­ją prieš Lie­tu­vą. Jis, kaip tei­gė kal­tin­to­jai, sie­kė su­trik­dy­ti vals­ty­bi­nių ins­ti­tu­ci­jų veik­lą, įsa­kė bū­rio na­riams, ku­riems va­do­va­vo Eduar­das Pe­traus­kas, pa­nau­do­ti te­ro­ro ir bau­gi­ni­mo prie­mo­nes prieš įvai­rius ne­prik­lau­so­mos Lie­tu­vos par­ei­gū­nus. Omo­ni­nin­kai už­pul­da­vo par­ei­gū­nus, po­li­ci­nin­kus, iš jų ati­mda­vo tar­ny­bi­nius gink­lus, as­me­ni­nius daik­tus, ne­tei­sė­tai su­lai­ky­da­vo ir pri­sta­ty­da­vo į užg­rob­tą tuo­me­ti­nės Lie­tu­vos po­li­ci­jos aka­de­mi­jos pa­sta­tą.

Lie­tu­vos tei­sė­sau­ga tei­gia at­sklei­du­si 16 Lie­tu­vos pa­sie­nio pos­tų už­puo­li­mo, gink­lų gro­bi­mo, žmo­nių su­ža­lo­ji­mo bei ap­šau­dy­mo epi­zo­dų.

Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas šių me­tų bir­že­lio 4 die­ną B.Ma­ku­ty­no­vi­čių ir V.Raz­vo­do­vą iš­tei­si­no, pa­skel­bęs, kad už ka­ri­nę ag­re­si­ją at­sa­ko­my­bė ten­ka tik vals­ty­bės va­do­vams, be to, pa­gal tarp­tau­ti­nę tei­sę už in­kri­mi­nuo­ja­mus nu­si­kal­ti­mus ga­li­ma nu­teis­ti tik tuo at­ve­ju, jei jie bū­tų įvyk­dy­ti ka­ro, gink­luo­to konf­lik­to ar oku­pa­ci­jos są­ly­go­mis. Tuo me­tu Lie­tu­va jau bu­vo pa­skel­bu­si ne­prik­lau­so­my­bę, bet jo­je dar bu­vo dis­lo­kuo­ta so­vie­tų ka­riuo­me­nė.

Pro­ku­ra­tū­ra šį nuo­spren­dį aps­kun­dė Lie­tu­vos ape­lia­ci­niam teis­mui. Juo pra­šo­ma abu kal­ti­na­muo­sius pri­pa­žin­ti kal­tais ski­riant kiek­vie­nam iš jų 12 me­tų lais­vės at­ėmi­mo baus­mę bei pri­teis­ti so­li­da­riai iš abie­jų kal­ti­na­mų­jų by­lo­je par­eikš­tus ci­vi­li­nius ieš­ki­nius.