Mirė Kultūros ministerijos kanclerė N. Zienkienė
Sek­ma­die­nį po su­nkios li­gos mi­rė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos kanc­le­rė 46-erių No­me­da Zien­kie­nė, pra­ne­šė mi­nis­te­ri­ja.

Kul­tū­ros mi­nis­tras Ša­rū­nas Bi­ru­tis ir mi­nis­te­ri­jos ko­lek­ty­vas tei­gia su pa­gar­ba ir di­džiau­sia ši­lu­ma pri­si­me­nan­tis nuo­šir­džią ir jau­trią ko­le­gę, nuo­šir­džiai už­jau­čian­tis šei­mą, ar­ti­muo­sius.

„Te­ly­di jus pa­guo­da ir dva­sios stip­ry­bė šią su­nkią ne­tek­ties va­lan­dą“, - užuo­jau­to­je tei­gia kul­tū­ros mi­nis­tras.

N.Zien­kie­nė nuo 1992 me­tų dir­bo Kul­tū­ros pa­vel­do ins­pek­ci­jo­je, 1997 me­tais pra­dė­jo dirb­ti Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jo­je, va­do­va­vo Kul­tū­ros įstai­gų de­par­ta­men­tui, vė­liau Et­ni­nės kul­tū­ros ir prog­ra­mų sky­riui, 2009 me­tais ta­po Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos kanc­le­re.