Mirė kovotojas už Lietuvos laisvę A. Statkevičius
Ei­da­mas 94-uo­sius, mi­rė ko­vo­to­jas už Lie­tu­vos lais­vę ir po­li­ti­nis ka­li­nys Al­gir­das Stat­ke­vi­čius, ket­vir­ta­die­nį pra­ne­šė Lie­tu­vos te­le­vi­zi­jos lai­da „Pa­no­ra­ma“.

An­tro­jo pa­sau­li­nio ka­ro me­tais A.Stat­ke­vi­čus da­ly­va­vo an­ti­na­ci­nia­me ir an­ti­bol­še­vi­ki­nia­me ju­dė­ji­me. Už an­ti­so­vie­ti­nę veik­lą areš­tuo­tas ir ka­lin­tas la­ge­riuo­se, psi­chia­tri­nė­se li­go­ni­nė­se.

Spau­džiant tarp­tau­ti­nei bend­ruo­me­nei, so­vie­tai jį iš­siun­tė į Jung­ti­nes vals­ti­jas, kur jis 1988–1990 me­tais su­rin­ko 5 mi­li­jo­nus par­ašų už Lie­tu­vos lais­vę.

Lie­tu­vai at­kū­rus ne­prik­lau­so­my­bę, po­li­ti­nis ka­li­nys ap­do­va­no­tas Vy­čio kry­žiaus or­di­nu.