Mirė gydytojas R.Nargėla
Šeš­ta­die­nį mi­rė gy­dy­to­jas Re­mi­gi­jus Nar­gė­la.

Tai TV 3 ži­nių tar­ny­bai pa­tvir­ti­no Val­das Adam­kus, ku­rio as­me­ni­nis gy­dy­to­jas bu­vo R. Nar­gė­la. Tei­gia­ma, kad me­di­ko mir­ties prie­žas­ti­mi ta­po ply­šu­si aor­ta.

R.Nar­gė­la bus lai­do­ja­mas pir­ma­die­nį Ro­kan­tiš­kių ka­pi­nė­se.

Užuo­jau­tą dėl žy­maus me­di­ko mir­ties par­eiš­kė prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius.

„Stai­gi ir ne­ti­kė­ta mir­tis pa­sig­lem­žė Re­mi­gi­jų Val­de­ma­rą Nar­gė­lą – gy­dy­to­ją, ti­krą sa­vo sri­ties pro­fe­sio­na­lą. Reiš­kiu nuo­šir­džią užuo­jau­tą ve­lio­nio ar­ti­mie­siems, šei­mos na­riams, bi­čiu­liams ir vi­sai me­di­kų bend­ruo­me­nei. Lin­kiu stip­ry­bės šią su­nkią ne­tek­ties va­lan­dą“, – tei­gia­ma prem­je­ro užuo­jau­to­je.

R.Nar­gė­la bu­vo Vil­niaus uni­ver­si­te­to Me­di­ci­nos fa­kul­te­to Pul­mo­no­lo­gi­jos ir ra­dio­lo­gi­jos kli­ni­kos ve­dė­jas, Vil­niaus uni­ver­si­te­to li­go­ni­nės San­ta­riš­kių kli­ni­kų Pul­mo­no­lo­gi­jos ir aler­go­lo­gi­jos cen­tro di­rek­to­rius, Lie­tu­vos fti­zia­trų ir pul­mo­no­lo­gų aso­cia­ci­jos pir­mi­nin­kas, Eu­ro­pos res­pi­ra­to­lo­gų są­jun­gos na­rys, Vil­niaus uni­ver­si­te­to Me­di­ci­nos fa­kul­te­to ta­ry­bos na­rys.

Nuo 1998 me­tų jis bu­vo as­me­ni­nis V.Adam­kaus gy­dy­to­jas.