Mirė filosofas Leonidas Donskis
Tre­čia­die­nio ry­tą ne­ti­kė­tai mi­rė fi­lo­so­fas, bu­vęs Eu­ro­pos Par­la­men­to na­rys Leo­ni­das Dons­kis.

L. Dons­kį mir­tis iš­ti­ko Vil­niaus oro uos­te, ruo­šian­tis skry­džiui į Ukrai­ną, BNS sa­kė Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to rek­to­rius pro­fe­so­rius Juo­zas Au­gu­tis. L. Dons­kis su­smu­ko Vil­niaus oro uos­te, o at­vy­kę grei­to­sios pa­gal­bos me­di­kai, nors ir ban­dė gai­vin­ti fi­lo­so­fą, ta­čiau pa­stan­gos jau bu­vo be­vai­sės.

„Tai di­džiu­lė ne­tek­tis, kar­tu su juo iš­ėjo ir uni­ver­si­te­to da­lis. L. Dons­kis bu­vo ir fi­lo­so­fi­jos, ir po­li­ti­kos, ir ki­tų moks­lų gran­das“, – BNS sa­kė rek­to­rius.

Anot ži­niask­lai­dos pra­ne­ši­mų, L. Dons­kį ga­lė­jo iš­tik­ti šir­dies smū­gis.

L. Dons­kiui bu­vo 54 me­tai.

Anot rek­to­riaus, uni­ver­si­te­tas tur­būt siū­lys L. Dons­kį šar­vo­ti VDU Di­džio­jo­je au­lo­je Ka­ta­li­kų teo­lo­gi­jos fa­kul­te­to rū­muo­se.

Ša­lies va­do­vai reiš­kia užuojautą

„Lie­tu­va ne­te­ko iš­ki­laus hu­ma­ni­ta­ro, sa­vo aka­de­mi­nė­je ir vi­suo­me­ni­nė­je veik­lo­je ak­ty­viai gy­nu­sio lais­vės ir žmo­gaus oru­mo idė­jas. Pro­fe­so­rius L. Dons­kis bu­vo tvir­tas eu­ro­pi­nių ver­ty­bių ir va­ka­rie­tiš­ko mąs­ty­mo pa­vyz­dys ne tik jau­na­jai kar­tai, bet ir vi­siems Lie­tu­vos žmo­nėms“, – ra­šo­ma Pre­zi­den­tū­ros pa­skelb­to­je ša­lies va­do­vės Da­lios Gry­baus­kai­tės užuo­jau­to­je.

Taip pat sa­vo užuo­jau­to­je pre­zi­den­tė pa­brė­žė, kad bū­da­mas Lie­tu­vos žy­dų bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kės pa­va­duo­to­jas ir ak­ty­vus šios bend­ruo­me­nės na­rys L. Dons­kis sva­riai pri­si­dė­jo iš­sau­go­jant ša­lies žy­dų kul­tū­rą ir jos pa­vel­dą, sklei­džiant to­le­ran­ci­jos, ly­gy­bės ir pa­gar­bos žmo­gui idė­jas.

Mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Al­gir­das But­ke­vi­čius sa­vo užuo­jau­to­je sa­kė, kad L. Dons­kio iš­ėji­mas – di­de­lė ne­tek­tis vi­sai vals­ty­bės švie­suo­me­nei. „Skau­džiai ir ne­ti­kė­tai ne­te­ko­me fi­lo­so­fo, eseis­to, žy­maus mąs­ty­to­jo L. Dons­kio. Šis žmo­gus skvar­biu in­te­lek­tua­lo žvilgs­niu aky­lai ste­bė­jo mū­sų gy­ve­ni­mą ir sa­vo įžval­go­mis sten­gė­si jį pa­da­ry­ti tau­res­nį. L. Dons­kio iš­ėji­mas – di­de­lė ne­tek­tis vi­sai mū­sų vals­ty­bės švie­suo­me­nei, vi­siems, ku­riems svar­bios pa­ma­ti­nės ver­ty­bės“, – sa­ko­ma Vy­riau­sy­bės pa­skelb­to­je A.But­ke­vi­čiaus užuo­jau­to­je.

Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė tei­gė, kad Lie­tu­va ne­te­ko iš­ki­lios as­me­ny­bės, ir tai vi­siems skau­dus, ne­ti­kė­tas ir su­kre­čian­tis pra­ra­di­mas. „L. Dons­kis vi­sa­da liks mū­sų at­min­ty­je sa­vo įtai­giais žo­džiais ir pra­smin­gais dar­bais, di­džio žmo­gaus kuk­lu­mu, iš­min­ti­mi ir dva­sios stip­ry­be, sa­vo mei­le Lie­tu­vai. Te­ly­di Iš­ėju­sį­jį Am­ži­ny­bės švie­sa, o jo ar­ti­muo­sius – šir­dies pa­guo­da“, – Sei­mo Ry­šių su vi­suo­me­ne sky­riaus iš­pla­tin­to­je užuo­jau­to­je sa­kė L. Grau­ži­nie­nė.

V. Adam­kus: L. Dons­kis bu­vo Lie­tu­vos šviesulys

Ka­den­ci­ją bai­gęs pre­zi­den­tas Val­das Adam­kus sa­ko, kad tre­čia­die­nį ne­ti­kė­tai mi­ręs fi­lo­so­fas Leo­ni­das Dons­kis bu­vo švie­su­lys Lie­tu­vos moks­le ir vi­suo­me­ni­nia­me gy­ve­ni­me, nuo­šir­džiai rū­pi­nę­sis vals­ty­bės rai­da.

„Tai yra mil­ži­niš­ka ne­tek­tis Lie­tu­vos vals­ty­bei. As­me­niš­kai iš­gy­ve­nu dėl nuo­šir­daus ar­ti­mo bi­čiu­lio ne­tek­ties“, – BNS sa­kė pre­zi­den­tas.

„Ma­nau, kad L.Dons­kis bu­vo Lie­tu­vos gy­ve­ni­me švie­su­lys, ne tik moks­le, bet ir vals­ty­bės, vi­suo­me­ni­nia­me gy­ve­ni­me. Jis rū­pi­no­si dėl Lie­tu­vos at­ei­ties, sa­vo iš­min­ti­mi ir pa­ta­ri­mais sten­gė­si įneš­ti gied­ru­mo, są­ži­nin­gu­mo į mū­sų gy­ve­ni­mą. Ti­kiuo­si, kad jis pa­li­ko pa­vyz­dį at­ei­nan­čioms kar­toms, kaip rei­kia gy­ven­ti, siek­ti aukš­tes­nių tiks­lų ir ti­kė­ti at­ei­ties Lie­tu­va“, – kal­bė­jo V. Adam­kus.

V.Lands­ber­gis: sa­vo iš­min­ti­mi L.Dons­kis sie­kė sau­go­ti žmo­nes nuo ne­žmo­niš­ku­mo klaidų

Fi­lo­so­fas Leo­ni­das Dons­kis su su­si­rū­pi­ni­mu ste­bė­jo vi­suo­me­nės rai­dą ir sie­kė sa­vo iš­min­ti­mi sau­go­ti žmo­nes nuo ne­žmo­niš­ku­mo klai­dų, sa­ko bu­vęs vals­ty­bės va­do­vas pro­fe­so­rius Vy­tau­tas Lands­ber­gis.

„Tai žmo­gus, ku­ris liks mū­sų at­min­ty­je kaip la­bai iš­min­tin­gas, la­bai ge­ros va­lios ste­bė­to­jas, pa­ta­rė­jas, su­si­rū­pi­nęs dėl to, kaip gy­ve­na­me, kur ei­na­me. Šių die­nų pa­sau­ly­je dras­ko­ma­me ne­apy­kan­tos kon­vul­si­jų, L.Dons­kis no­rė­jo bū­ti gy­dy­to­jas – diag­nos­ti­kas ir sa­vo iš­min­ti­mi sau­go­ti žmo­nes nuo ne­žmo­niš­ku­mo klai­dų. Bu­vo la­bai darbš­tus, ak­ty­vus ir la­bai rei­ka­lin­gas. Jo ne­pap­ras­tai pa­si­ge­si­me“, – BNS sa­kė V.Lands­ber­gis.

V.Lands­ber­gis 2004–2014 me­tais bu­vo Eu­ro­pos Par­la­men­to na­rys, vie­ną ka­den­ci­ją eu­ro­par­la­men­te jis dir­bo ir su L.Dons­kiu. Pro­fe­so­rius sa­ko jau­tęs abi­pu­sę pa­gar­bą bei pa­ste­bė­jęs, jog per pen­ke­rius me­tus L.Dons­kis ne­ra­do jį ten­ki­nan­čios po­li­ti­nės li­ni­jos.

„Ma­nau, kad mes jau­tė­me vie­nas ki­tam ir sim­pa­ti­ją, ir tar­pu­sa­vio su­pra­ti­mą (...). Jis ir ten bu­vo vie­ni­šas – tą aš la­bai ge­rai ma­čiau, kar­tais jis apie tai at­vi­rai pa­sa­ky­da­vo, kad net sau ar­ti­mo­je po­li­ti­nė­je ap­lin­ko­je ne­ma­to ar­ti­mų“, – pri­si­mi­nė jis.

E.Gent­vi­las: L. Dons­kis bu­vo Lie­tu­vos kul­tū­ros am­ba­sa­do­rius su „eu­ro­par­la­men­ta­ro antpečiais“

Fi­lo­so­fas L. Dons­kis sa­vo po­li­ti­nę veik­lą iš­nau­do­jo ne tik li­be­ra­liz­mo idė­jų, ta­čiau ir Lie­tu­vos var­do sklai­dai bei bu­vo kul­tū­ros ir švie­ti­mo am­ba­sa­do­rius su „eu­ro­par­la­men­ta­ro ant­pe­čiais“, – sa­ko jį ar­ti­mai pa­ži­no­jęs par­la­men­ta­ras, Li­be­ra­lų są­jū­džio vi­ce­pir­mi­nin­kas Eu­ge­ni­jus Gent­vi­las.

„Ne­bu­vo ryš­kios ri­bos jo gy­ve­ni­me, jo veik­lo­je, iš­sky­rus tai, kad jis tu­rė­jo tam ti­krus ant­pe­čius – po­li­ti­ko, eu­ro­par­la­men­ta­ro, kas gal­būt šiek tiek pa­dė­jo ir jo aka­de­mi­nė­je veik­lo­je, pa­dė­jo ži­no­mu­mui, bet ži­no­mu­mui ne tik L. Dons­kio, bet ir Lie­tu­vos – jis tą la­bai aki­vaiz­džiai iš­nau­do­jo. Jis bu­vo tas am­ba­sa­do­rius, per sa­vo aka­de­mi­nę veik­lą tu­rė­da­mas eu­ro­par­la­men­ta­ro ant­pe­čius. Jei Mi­la­ne pri­sta­to­ma eu­ro­par­la­men­ta­ro L. Dons­kio kny­ga, tai skam­ba ir vi­sa Lie­tu­va“, – BNS sa­kė E.Gent­vi­las.

Pa­sak jo, L. Dons­kis nie­ka­da sa­vęs ne­sie­jo su jo­kia par­ti­ja ir bu­vo grei­čiau kul­tū­ri­nis li­be­ra­las. Da­ly­vau­da­mas Eu­ro­pos Par­la­men­to rin­ki­muo­se Li­be­ra­lų są­jū­džio są­ra­še L.Dons­kis kė­lė vie­nin­te­lę są­ly­gą – nie­ka­da ne­bū­ti par­ti­jos na­riu.

„Jis vi­są lai­ką gal­vo­jo apie at­ei­tį, kaip tą pa­ty­ri­mą, ku­rį pa­sau­lio kul­tū­ra, ci­vi­li­za­ci­ja yra su­kū­ru­si, su­pro­jek­tuo­ti į Lie­tu­vos at­ei­tį. To­dėl jam la­bai rū­pė­jo švie­ti­mo, kul­tū­ros, kul­tū­ro­lo­gi­jos da­ly­kai ir, ži­no­ma, po­li­ti­kos da­ly­kai, kaip po­li­ti­kai tu­rė­tų elg­tis įver­tin­da­mi tą pa­sau­lio pa­tir­tį nuo Vol­te­ro, ku­rį jis la­bai mėg­da­vo ci­tuo­ti kai ku­rio­se sa­vo pa­skai­to­se, iki da­bar­ties“, – kal­bė­jo po­li­ti­kas.

Ar­ti­mai fi­lo­so­fą pa­ži­no­jęs E.Gent­vi­las sa­ko pa­sku­ti­nį kar­tą su juo bend­ra­vęs prieš ke­lias sa­vai­tes. Anot jo, L. Dons­kis in­ten­sy­viai dir­bo – tą ga­lė­da­vo da­ry­ti nuo anks­ty­vo ry­to iki iš­nak­tų.

„Dir­bo vel­niš­kai daug, kel­da­vo­si anks­ti ry­tais – esu pas jį bu­vęs ir Kau­ne, ir Briu­se­ly­je – tai tie­siog stul­bi­no. Gal­būt jis ne­mo­kė­jo at­si­pa­lai­duo­ti“, – pri­si­mi­nė E. Gent­vi­las.

L.Dons­kio po­li­ti­ko kar­je­ra pa­žy­mė­ta rū­pes­čiu žmo­gaus teisėmis

Trum­po­je po­li­ti­ko kar­je­ro­je Leo­ni­das Dons­kis ak­ty­viai rū­pi­no­si žmo­gaus tei­sė­mis, įskai­tant sek­sua­li­nių ma­žu­mų tei­ses, ir tuo iš­sis­ky­rė iš ki­tų Ry­tų ir Vi­du­rio Eu­ro­pos ša­lių po­li­ti­kų, sa­ko jo bend­ra­žy­gė Eu­ro­pos par­la­men­to li­be­ra­lų frak­ci­jo­je olan­dė Sop­hia In't Veld.

„La­bai jį ver­ti­nau kaip ko­le­gą, bu­vo­me ar­ti­mi pa­ma­ti­nių tei­sių ir tei­sės vir­še­ny­bės klau­si­mais. Iš jo taip pat su­ži­no­da­vau apie Lie­tu­vą ir re­gio­ną“, – BNS sa­kė Li­be­ra­lų ir de­mo­kra­tų al­jan­so už Eu­ro­pą (AL­DE) vi­ce­pir­mi­nin­kė.

„Jis gy­nė ma­žu­mas, įskai­tant LGBTI (les­bie­tės, gė­jai, bi­sek­sua­lai, trans­sek­sua­lai, in­ter­sek­sua­lai) tei­ses. Jis bu­vo iš­im­tis – ki­ti žmo­nės re­gio­ne tais klau­si­mais taip gar­siai ne­kal­bė­da­vo“, – pri­dū­rė po­li­ti­kė.

Tre­čia­die­nį ne­ti­kė­tai mi­ręs L.Dons­kis Eu­ro­pos Par­la­men­te AL­DE frak­ci­jo­je dir­bo 2009–2014 me­tais. Jis Lie­tu­vo­je iš­rink­tas kaip Li­be­ra­lų są­jū­džio at­sto­vas, bet par­ti­jos na­riu ne­bu­vo.

Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius sa­kė, kad L.Dons­kis „as­me­ni­niu gy­ve­ni­mu ir pa­vyz­džiu liu­di­jo žmo­gaus lais­vės, mo­ra­lios po­li­ti­kos ir pi­lie­tiš­ku­mo idea­lų jė­gą“.

„Sa­vo iš­ki­liu pa­vyz­džiu ir pa­lik­tais dar­bai L.Dons­kis ne­pa­liaus gar­sin­ti Lie­tu­vos var­do ir iš­liks mo­ra­lios po­li­ti­kos įkvė­pi­mu Eu­ro­pos po­li­ti­kams, aka­de­mi­nei bend­ruo­me­nei ir vi­siems Lie­tu­vos žmo­nėms“, – pra­ne­ši­me spau­dai tei­gė mi­nis­tras.

Anot Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos pra­ne­ši­mo, L.Dons­kis mi­rė prieš skry­dį į Sankt Pe­ter­bur­gą, kur tu­rė­jo da­ly­vau­ti Lie­tu­vos ge­ne­ra­li­nio kon­su­la­to Sankt Pe­ter­bur­ge ren­gi­niuo­se. Ket­vir­ta­die­nį L.Dons­kis tu­rė­jo pri­sta­ty­ti sa­vo nau­ją kny­gą, skai­ty­ti dvi pa­skai­tas Eu­ro­pos ir At­vi­ra­ja­me uni­ver­si­te­tuo­se.

Lie­tu­vos žy­dų bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė Fai­na Kuk­lians­ky BNS sa­kė, kad žy­diš­kų šak­nų tu­rė­jęs L.Dons­kis pri­si­dė­jo prie dis­ku­si­jos apie na­cių bend­ri­nin­kų vaid­me­nį An­tro­jo pa­sau­li­nio ka­ro me­tais.

„Pri­si­dė­ti jis pri­si­dė­jo, pa­si­ra­šy­da­vo laiš­kus su ki­tais švie­suo­liais, jis tu­rė­jo sa­vo nuo­mo­nę, ne­bū­ti­nai vi­si jį pa­lai­kė. Ar jis pa­sie­kė to, ar ne, ki­tas da­ly­kas. Vals­ty­bė­je kaž­ko pa­siek­ti, ypač žy­dų bend­ruo­me­nei, yra pa­kan­ka­mai su­dė­tin­ga. Bet jis ban­dė, sten­gė­si, ir drą­siai apie tai kal­bė­jo“, – sa­kė bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė.

L.Dons­kio tė­vas iš­gy­ve­no Ho­lo­kaus­tą Bu­tri­mo­ny­se, žy­diš­ka­me Dzū­ki­jos kai­me­ly­je. L.Dons­kis sa­ve va­din­da­vo žy­dų kil­mės lie­tu­viu. Ku­rį lai­ką jis ėjo lie­tu­vos žy­dų bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jo par­ei­gas.

Biografija

L. Dons­kis gi­mė 1962 m. rugp­jū­čio 13 die­ną Klai­pė­do­je, bai­gė lie­tu­vių fi­lo­lo­gi­ją ir tea­tro pe­da­go­gi­ką Lie­tu­vos kon­ser­va­to­ri­jos Klai­pė­dos Pe­da­go­gi­nia­me fa­kul­te­te, vė­liau ap­gy­nė di­ser­ta­ci­jas Vil­niaus ir Hel­sin­kio uni­ver­si­te­tuo­se.

1991–1997 m. Klai­pė­dos uni­ver­si­te­to Fi­lo­so­fi­jos ka­ted­ros ve­dė­jas, 1995–1997 m. Ly­gi­na­mų­jų ci­vi­li­za­ci­jos stu­di­jų cen­tro di­rek­to­rius, nuo 1993 m. do­cen­tas.

1991–1993 m. fi­lo­so­fi­jos ir kul­tū­ros fi­lo­so­fi­jos dės­ty­to­jas Vil­niaus uni­ver­si­te­te ir Vil­niaus dai­lės aka­de­mi­jo­je.

1997–2002 m. dės­tė ir dir­bo ty­rė­ju JAV, Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos, Šve­di­jos, Suo­mi­jos, Es­ti­jos ir Veng­ri­jos uni­ver­si­te­tuo­se bei ty­ri­mų cen­truo­se.

Nuo 2002 m. Kau­no VDU pro­fe­so­rius, nuo 2003 m. VDU HMF Fi­lo­so­fi­jos ka­ted­ros ve­dė­jas, Po­li­ti­kos moks­lų ir dip­lo­ma­ti­jos ins­ti­tu­to di­rek­to­rius. Hel­sin­kio uni­ver­si­te­to do­cen­tas.

Nuo 2002 m. – VDU Po­li­to­lo­gi­jos ka­ted­ros pro­fe­so­rius ir Iš­ei­vi­jos stu­di­jų cen­tro vy­riau­sia­sis moks­lo dar­buo­to­jas.

2003–2005 m. – VDU Fi­lo­so­fi­jos ka­ted­ros ve­dė­jas.

2004 m. VDU at­li­ko ha­bi­li­ta­ci­jos pro­ce­dū­rą (hu­ma­ni­ta­ri­niai moks­lai, is­to­ri­ja – dar­bai iš idė­jų ir są­mo­nin­gu­mo is­to­ri­jos).

2005 m. VDU Se­na­tas su­tei­kė pro­fe­so­riaus pe­da­go­gi­nį var­dą. Nuo 2005 m. – VDU Po­li­ti­kos moks­lų ir dip­lo­ma­ti­jos ins­ti­tu­to di­rek­to­rius, o nuo 2006 m. – Po­li­to­lo­gi­jos ka­ted­ros pro­fe­so­rius.

Nuo 2005 m. – VDU Se­na­to na­rys.

2009–2014 me­tais Leo­ni­das Dons­kis bu­vo Lie­tu­vos at­sto­vas Eu­ro­pos Par­la­men­te ir dir­bo Li­be­ra­lų ir de­mo­kra­tų al­jan­so „Už Eu­ro­pą“ frak­ci­jo­je AL­DE.

L. Dons­kio ty­ri­mų sri­tys ir stu­di­jų lau­kai – ci­vi­li­za­ci­jų ana­li­zė, są­mo­nin­gu­mo is­to­ri­ja, po­li­ti­nių idė­jų is­to­ri­ja, Ry­tų Eu­ro­pos idė­jų is­to­ri­ja, Bal­ti­jos stu­di­jos, is­to­ri­jos fi­lo­so­fi­ja, kul­tū­ros fi­lo­so­fi­ja, li­te­ra­tū­ros fi­lo­so­fi­ja. Prob­le­mi­niai ži­di­niai – mo­ra­li­nė vaiz­duo­tė, mo­ra­li­nės biog­ra­fi­jos, ta­pa­ty­bė, po­li­ti­ka ir li­te­ra­tū­ra, so­cia­li­nė kri­ti­ka. L. Dons­kis pir­mi­nin­ka­vo 3 dak­ta­ro di­ser­ta­ci­jų gy­ni­mo moks­lo ta­ry­boms, opo­na­vo 7 dak­ta­ro di­ser­ta­ci­joms, da­ly­va­vo 17 dak­ta­ro di­ser­ta­ci­jų gy­ni­mo moks­lo ta­ry­bo­se, 4 ha­bi­li­ta­ci­jos pro­ce­dū­ros ko­mi­si­jo­se.

At­sis­vei­kin­ti su pro­fe­so­riu­mi L.Dons­kiu bus ga­li­ma šį penk­ta­die­nį ir šeš­ta­die­nį. Jo ur­na bus pa­šar­vo­ta VDU Di­džio­jo­je au­lo­je.

Ur­na iš­ne­ša­ma šeš­ta­die­nį 13 val. Lai­do­ji­mo ce­re­mo­ni­ja vyks Pe­tra­šiū­nų ka­pi­nė­se Kau­ne.