Mirė buvęs premjeras L. M. Stankevičius
Ei­da­mas 82-uo­sius mi­rė sep­tin­to­sios po Ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo vy­riau­sy­bės mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Lau­ry­nas Min­dau­gas Stan­ke­vi­čius, pra­ne­ša lrt.lt.

1935 me­tais gi­męs Aukš­tad­va­ry­je, Tra­kų ra­jo­ne gi­męs L. M. Stan­ke­vi­čius 1990–1994 me­tais bu­vo so­cia­li­nės ap­sau­gos mi­nis­tras, 1994–1996 me­tais ėjo val­dy­mo re­for­mų ir sa­vi­val­dy­bių rei­ka­lų mi­nis­tro par­ei­gas, 1998–1999 me­tais va­do­va­vo svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jai.

Prem­je­ro par­ei­gas jis ėjo1996 me­tų va­sa­rio – lap­kri­čio mė­ne­siais.