Mirė buvęs politinis kalinys ir krašto apsaugos viceministras E.Simanaitis
Ei­da­mas 88 me­tus pir­ma­die­nį mi­rė bu­vęs kraš­to ap­sau­gos vi­ce­mi­nis­tras Ed­mun­das Si­ma­nai­tis, pra­ne­šė Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.

E.Si­ma­nai­tis gi­mė 1929 me­tais Ma­ri­jam­po­lė­je. 1946 me­tais jis da­ly­va­vo gink­luo­ta­me pa­sip­rie­ši­ni­me – pri­klau­sė par­ti­za­nų Tau­ro apy­gar­dos Vy­te­nio lais­vės ko­vo­to­jų bū­riui. Tų pa­čių me­tų lie­pos mė­ne­sį po iš­da­vys­tės E.Si­ma­nai­tis bu­vo su­im­tas ir nu­teis­tas de­šimt me­tų Gu­la­go. Į Lie­tu­vą jis grį­žo 1954 me­tais, dir­bo Ma­ri­jam­po­lės (tuo­met – Kap­su­kas) mais­to pra­mo­nės au­to­ma­tų ga­myk­lo­je, vė­liau per­si­kė­lė į Jo­na­vą, dir­bo trą­šų ga­myk­lo­je „A­zo­tas“, dės­ty­to­ju Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te.

E.Si­ma­nai­tis ak­ty­viai da­ly­va­vo Lie­tu­vos per­sit­var­ky­mo są­jū­džio veik­lo­je – bu­vo Są­jū­džio Sei­mo na­rys, Jo­na­vos sky­riaus pir­mi­nin­kas, Są­jū­džio ta­ry­bos na­rys. Vė­liau jis bu­vo Jo­na­vos ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys, Jo­na­vos me­ras.

1997–2000 me­tais E.Si­ma­nai­tis ėjo kraš­to ap­sau­gos vi­ce­mi­nis­tro par­ei­gas.

Jis taip pat bu­vo Lie­tu­vos žur­na­lis­tų drau­gi­jos, Lie­tu­vos kai­mo ra­šy­to­jų są­jun­gos, Lie­tu­vos lais­vės ko­vos są­jū­džio, Lie­tu­vos po­li­ti­nių ka­li­nių ir trem­ti­nių bend­ri­jos na­rys. Yra par­ašęs kny­gų ir pub­li­cis­ti­kos straips­nių.

Už nuo­pel­nus Lie­tu­vai E.Si­ma­nai­tis bu­vo ap­do­va­no­tas Lie­tu­vos po­li­ti­nių ka­li­nių ir trem­ti­nių są­jun­gos žy­me­niu (1990 m.), bend­ro­vės „A­che­ma“ auk­si­niu at­mi­ni­mo ženk­lu (1996 m.), Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės kū­rė­jų sa­va­no­rių me­da­liu (2000 m.), Len­ki­jos Res­pub­li­kos Nuo­pel­nų or­di­no Ka­va­lie­riaus kry­žiu­mi (2001 m.), Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės re­zer­vo ka­rių aso­cia­ci­jos „Tri­jų ka­la­vi­jų kry­žiu­mi“ (2002 m.), Lie­tu­vos lais­vės Ko­vos są­jū­džio Ta­ry­bos I laips­nio Par­ti­za­nų žvaigž­de (2008 m.).