Mirė buvęs parlamentaras A. N. Stasiškis
Va­kar mi­rė il­ga­me­tis Sei­mo na­rys, vie­nas iš Tė­vy­nės są­jun­gos (kon­ser­va­to­rių) par­ti­jos kū­rė­jų An­ta­nas Na­po­leo­nas Sta­siš­kis.

Užuo­jau­tą dėl jo mir­ties par­eiš­kė Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė. „Lie­tu­va ne­te­ko švie­sios as­me­ny­bės, vi­są gy­ve­ni­mą iš­ti­ki­mai tar­na­vu­sios Lie­tu­vos lais­vės sie­kiui ir bend­raž­mo­giš­ko­sioms ver­ty­bėms. A. N. Sta­siš­kio nuo­pel­nai Lie­tu­vos vals­ty­bei ir tau­tai vi­sa­da liks pa­vyz­džiu at­ei­nan­čioms kar­toms“, – tei­gė ji.

A. N. Sta­siš­kis gi­mė 1933 me­tų rug­sė­jo 21 die­ną Ute­nos ra­jo­no Ka­niū­kų kai­me ūki­nin­kų šei­mo­je. 1948 me­tais, iš­trė­mus tė­vus į Si­bi­rą, li­ko vie­nas. Kaip skel­bia Sei­mo kan­ce­lia­ri­ja, ap­kal­tin­tas an­ti­so­vie­ti­ne veik­la, A. N. Sta­siš­kis 1953 me­tais Vil­niaus sri­ties teis­mo bu­vo nu­teis­tas ka­lė­ti 10 me­tų. 1956 me­tais Kui­by­še­vo (da­bar – Sa­ma­ra) sri­ties (Ru­si­ja) teis­mo jis bu­vo pa­kar­to­ti­nai nu­teis­tas 3 me­tams už da­ly­va­vi­mą slap­to­je an­ti­so­vie­ti­nė­je or­ga­ni­za­ci­jo­je. Ka­lė­jo Kui­by­še­vo, Šeks­nos, Vor­ku­tos ir Tai­še­to la­ge­riuo­se. 1960 me­tais grį­žo į Lie­tu­vą.

A. N. Sta­siš­kis nuo 1992 me­tų iki 2008 me­tų bu­vo ren­ka­mas į Sei­mą. 1990–1992 me­tais jis ėjo Lie­tu­vos po­li­ti­nių ka­li­nių są­jun­gos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jo, vė­liau – šios są­jun­gos pir­mi­nin­ko par­ei­gas. Nuo 1995 me­tų jis bu­vo Lie­tu­vos po­li­ti­nių ka­li­nių ir trem­ti­nių bend­ri­jos pir­mi­nin­kas.

1993 me­tais jis bu­vo Tė­vy­nės są­jun­gos (Lie­tu­vos kon­ser­va­to­rių) stei­gi­mo ini­cia­ty­vi­nės gru­pės na­rys, ren­gė prog­ra­mos met­me­nis, vė­liau – prog­ra­mą. Nuo stei­gia­mo­sios kon­fe­ren­ci­jos bu­vo šios są­jun­gos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas, Pre­zi­diu­mo, Ta­ry­bos na­rys. Iki 2000 me­tų A. N. Sta­siš­kis bu­vo Tė­vy­nės są­jun­gos (Lie­tu­vos kon­ser­va­to­rių) pir­mi­nin­ko pir­ma­sis pa­va­duo­to­jas.

1995 me­tais A. N. Sta­siš­kis Moks­li­nin­kų ir me­ni­nin­kų ko­mi­si­jos ap­do­va­no­tas už nuo­pel­nus Lie­tu­vos vals­ty­bei ir tau­tai, 2004-ai­siais – or­di­no „Už nuo­pel­nus Lie­tu­vai“ Ko­man­do­ro kry­žiu­mi.

***

Ry­toj, va­sa­rio 6 d., 16 val. ve­lio­nis bus pa­šar­vo­tas UAB „Lai­do­ji­mo pa­slau­gų cen­tras“ šar­vo­ji­mo sa­lė­je (J. Ma­tu­lai­čio a. 3, Vil­nius).

Lai­do­tu­vės vyks va­sa­rio 7 die­ną, sek­ma­die­nį, kars­tas iš­ne­ša­mas 12.30 val. Ve­lio­nis bus pa­lai­do­tas Už­pa­lių ka­pi­nė­se (Ute­nos r.).