Mirė arkivyskupo Gintaro Grušo mama
Va­kar mi­rė ar­ki­vys­ku­po Gin­ta­ro Gru­šo ma­ma Ma­ry­tė Gru­šie­nė. 

Kaip pra­ne­ša por­ta­las ber­nar­di­nai.lt, ve­lio­nė bus pa­šar­vo­ta Vil­niu­je bir­že­lio 27 d., lai­do­tu­vės nu­ma­to­mos bir­že­lio 28 d.