Mirė Antanas Lukša
Ei­da­mas de­vy­nias­de­šimt tre­čiuo­sius am­ži­ny­bėn iš­ėjo gar­sios Lie­tu­vos par­ti­za­nų šei­mos jau­niau­sias sū­nus An­ta­nas Luk­ša. 

Lie­tu­vos par­ti­za­no Juo­zo Luk­šos-Dau­man­to bro­lis dau­giau nei 12 me­tų pra­lei­do Si­bi­ro la­ge­riuo­se. Tau­tos at­gi­mi­mo me­tais, at­kū­rus Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bę, A. Luk­ša ėmė­si svar­bios or­ga­ni­za­ci­nės veik­los Po­li­ti­nių ka­li­nių ir trem­ti­nių są­jun­go­je, rū­pi­no­si par­ti­za­nų at­mi­ni­mo įam­ži­ni­mu. Il­gus me­tus dai­na­vo par­ti­za­nų an­samb­ly­je „Gi­rių ai­das“.

Iš Luk­šų šei­mos į par­ti­za­nus iš­ėjo 4 bro­liai. Jur­gis, Juo­zas ir Sta­sys žu­vo, kul­kos ap­len­kė tik An­ta­ną.

A.Luk­ša ap­do­va­no­tas Vy­čio kry­žiaus or­di­no Ko­man­do­ro kry­žiu­mi.

So­vie­ti­nės oku­pa­ci­jos me­tais į la­ge­rius ir trem­tį iš­vež­ta 275 tūkst. Lie­tu­vos gy­ven­to­jų, žu­vo per 20 tūkst. par­ti­za­nų ir jų rė­mė­jų.

Ša­lies va­do­vų užuojauta

Dėl A. Luk­šos mir­ties užuo­jau­tą par­eiš­kė pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ir mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Al­gir­das But­ke­vi­čius.

„A.Luk­šos gy­ve­ni­mas ir tra­giš­ka vi­sos jo šei­mos is­to­ri­ja šian­dien mums yra gy­vas ne­pa­lau­žia­mos dva­sios ir stip­ry­bės pa­vyz­dys, mei­lės ir kil­naus pa­siau­ko­ji­mo sa­vo Tė­vy­nei sim­bo­lis, įkve­pian­tis my­lė­ti Lie­tu­vą ir sau­go­ti už gy­vy­bę bran­ges­nę jos lais­vę“, – ra­šo­ma ša­lies va­do­vės užuo­jau­to­je.

„Šią su­nkią ne­tek­ties va­lan­dą Vy­riau­sy­bės ir Lie­tu­vos žmo­nių var­du reiš­kiu nuo­šir­džią užuo­jau­tą šios kil­nios as­me­ny­bės ar­ti­mie­siems ir bend­ra­žy­giams. Te­gul ve­lio­nio pa­trio­tiš­ku­mas, pa­siau­ko­ji­mas var­dan vals­ty­bės ir idė­jos Lie­tu­vos la­bui iš­lie­ka mū­sų vi­sų šir­dy­se“, – sa­ko­ma prem­je­ro A.But­ke­vi­čiaus užuo­jau­to­je.