Mirė A.Ramanausko-Vanago bylos teisiamoji
 Kau­no apy­gar­dos teis­mas ket­vir­ta­die­nį pa­skel­bė, kad mi­rė par­ti­za­nų va­do Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go by­lo­je teis­ta Jad­vy­ga Kup­rė­nie­nė.

Apie tai in­for­muo­ti by­los da­ly­viai, vė­liau teis­mas pri­ims spren­di­mą dėl by­los nu­trau­ki­mo tei­sia­ma­jai mi­rus, BNS sa­kė teis­mo at­sto­vė Gin­ta­rė Ve­že­ly­tė.

J.Kup­rė­nie­nė iš pra­džių teis­ta kar­tu su bu­vu­siu KGB dar­buo­to­ju Il­ja Vo­rob­jo­vu. By­los duo­me­ni­mis, jie da­ly­va­vo 1956 me­tais su­lai­kant par­ti­za­nų va­dą Adol­fą Ra­ma­naus­ką-Va­na­gą. Bet vė­liau dėl J.Kup­rė­nie­nės li­gos jos by­la iš­skir­ta. I.Vo­rob­jo­vą pir­mos ins­tan­ci­jos teis­mas pri­pa­ži­no kal­tu ir nu­tei­sė lais­vės ap­ri­bo­ji­mo baus­me.

Prieš iš­ski­riant by­lą, po­sė­džius teis­mui ne kar­tą te­ko ati­dė­ti dėl mo­ters li­gos. Ga­lų ga­le ji į po­sė­džių sa­lę at­ga­ben­ta su me­di­kų prie­žiū­ra.

Tuo­met apk­lau­sia­ma J.Kup­rė­nie­nė tei­gė ne­ga­lin­ti pa­pa­sa­ko­ti, kas įvy­ko prieš 50 me­tų. Ji pa­tvir­ti­no, kad dir­bo KGB, ta­čiau ne­pri­si­mi­nė ki­to kal­ti­na­mo­jo.

Par­ody­muo­se mo­te­ris tei­gė be­si­gai­lin­ti, kad tuo me­tu ste­bė­jo A.Ra­ma­naus­ką-Va­na­gą ir kad da­bar taip ti­krai ne­pa­sielg­tų.

Vie­nas iš pa­sku­ti­nių par­ti­za­nų va­dų, bu­vęs mo­ky­to­jas A.Ra­ma­naus­kas – Va­na­gas su­im­tas 1956 me­tais, žiau­riai kan­kin­tas ir ki­tais me­tais su­šau­dy­tas.