Mintys apie seksualines mažumas „darbiečiui“ gali kainuoti partinį bilietą
So­cia­li­nia­me tink­le pa­si­da­li­jęs straips­niu apie pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės ir ukrai­nie­tės la­kū­nės Na­di­jos Sav­čen­ko su­si­ti­ki­mą ir pri­ra­šęs: „Kur čia Ukrai­nos žmo­nės? La­biau pa­na­šu į sek­sua­li­nes ma­žu­mas ...“, „dar­bie­tis“ kan­di­da­tas į Sei­mą Vi­das Po­cius už­rūs­ti­no Dar­bo par­ti­jos pir­mi­nin­ką Va­len­ti­ną Ma­zu­ro­nį.

V. Ma­zu­ro­nis krei­pė­si į Dar­bo par­ti­jos pre­zi­diu­mą pra­šy­da­mas pa­ša­lin­ti V. Po­cių iš par­ti­jos. „Krei­piau­si į Dar­bo par­ti­jos pre­zi­diu­mą pra­šy­da­mas iš­brauk­ti V. Po­cių iš par­ti­jos na­rių, nes esu ti­kras, kad mū­sų par­ti­jo­je ne vie­ta žmo­gui, ku­ris vie­šo­je erd­vė­je da­li­ja­si įžei­džian­čio­mis įžval­go­mis ir ne­ap­gal­vo­tais par­eiš­ki­mais. Po­li­ti­kams, ypač kan­di­da­tuo­jan­tiems į Sei­mą, yra tai­ko­mi aukš­tes­ni el­ge­sio ir eti­kos stan­dar­tai, to­dėl to­kio el­ge­sio to­le­ruo­ti ne­ga­liu. Taip pat ar­ti­miau­sia­me par­ti­jos ta­ry­bos po­sė­dy­je siū­ly­siu iš­brauk­ti V. Po­cių iš kan­di­da­tų į Sei­mo rin­ki­mus są­ra­šų“, – aiš­ki­no V. Ma­zu­ro­nis.