Minskas pareiškė Vilniui protestą dėl Baltarusijos oro erdvės pažeidimo
Bal­ta­ru­si­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja Lie­tu­vos am­ba­sa­do­riui įtei­kė pro­tes­to no­tą dėl Bal­ta­ru­si­jos oro erd­vės pa­žei­di­mo, ku­rį įvyk­dė lie­tu­vių or­lai­vis.

„Ba­lan­džio 22 die­ną į Bal­ta­ru­si­jos Res­pub­li­kos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ją bu­vo iš­kvies­tas Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pa­siun­ti­nys And­rius Pu­lo­kas. Su­si­ti­ki­mo me­tu Lie­tu­vos dip­lo­ma­ti­nės mi­si­jos va­do­vui bu­vo įteik­ta no­ta, ku­rio­je Bal­ta­ru­si­ja iš­reiš­kia pro­tes­tą dėl už­fik­suo­to lie­tu­vių or­lai­vio (įvyk­dy­to) Bal­ta­ru­si­jos Res­pub­li­kos vals­ty­bi­nės sie­nos pa­žei­di­mo fak­to“, – šeš­ta­die­nį pra­ne­šė mi­nis­te­ri­jos spau­dos tar­ny­ba.

Pra­ne­ši­me pa­žy­mi­ma, kad pa­žei­di­mas bu­vo už­fik­suo­tas ba­lan­džio 19 die­ną 13 val. 40 mi­nu­čių. Or­lai­vis į Bal­ta­ru­si­jos te­ri­to­ri­ją įskri­do iki 8 km, o 13 val. 43 min. ap­si­su­ko ir iš­skri­do iš Bal­ta­ru­si­jos oro erd­vės.

„Vi­są lai­ką, kol bu­vo Bal­ta­ru­si­jos oro erd­vė­je, lėk­tu­vas bu­vo kon­tro­liuo­ja­mas prieš­lėk­tu­vi­nės gy­ny­bos prie­mo­nė­mis“, – nu­ro­dė Bal­ta­ru­si­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja.

No­to­je pa­žy­mi­ma, kad Mins­kas lau­kia pa­aiš­ki­ni­mų dėl šio in­ci­den­to, nu­ro­dė spau­dos tar­ny­ba.

Koks or­lai­vis pa­žei­dė Bal­ta­ru­si­jos oro erd­vę, mi­nis­te­ri­jos pra­ne­ši­me ne­sa­ko­ma.