Ministrų kabinetas nusprendė atleisti J. Milių
Mi­nis­trų ka­bi­ne­tas tre­čia­die­nį nu­spren­dė at­leis­ti Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos va­do­vą Jo­ną Mi­lių, žur­na­lis­tams Vy­riau­sy­bė­je pra­ne­šė prem­je­ro at­sto­vas spau­dai Min­dau­gas Ja­nu­lio­nis.

Jis at­lei­džia­mas nuo spa­lio 5 die­nos, ra­šo­ma pri­im­ta­me Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­me.

„Aš no­rė­jau gar­bin­go pa­aiš­ki­ni­mo, už ką“, – žur­na­lis­tams sa­kė iš po­sė­džio iš­ėjęs J.Mi­lius.

Jis tei­gė kol kas ne­svars­tan­tis ga­li­my­bės kreip­tis į teis­mą, kur siek­tų kom­pen­sa­ci­jų dėl ga­li­mai ne­tei­sė­to at­lei­di­mo.

Par­ei­gū­nas sa­kė tu­rė­jęs dar­bo pa­siū­ly­mą nuo ki­tų me­tų iš vie­nos or­ga­ni­za­ci­jos Eu­ro­po­je, ku­rios ne­įvar­di­jo.

Pa­klaus­tas, ar vyks ten dirb­ti, J.Mi­lius tei­gė: „Ne­ži­nau. Du mė­ne­siai šian­dien su­ka­ko, kai kas­dien kal­bu jums ir vi­si kal­ba apie tai, kuo aš esu kal­ti­na­mas, ta­čiau nie­kas ne­įvar­di­ja, kuo aš esu kal­ti­na­mas“.

VMVT di­rek­to­rius tvir­ti­no, jog aiš­kin­da­mas at­lei­di­mo mo­ty­vus mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Al­gir­das But­ke­vi­čius jam pri­mi­nė jo po­kal­bius te­le­fo­nu.

„Dėl skam­bu­čių, ypa­tin­gai į ki­tas ša­lis. Aš ti­krai skam­bi­nau ir Ja­po­ni­jos va­dams, ir Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų va­dams, ta­me tar­pe ir Ru­si­jos va­dams“, – kal­bė­jo J.Mi­lius.

Klau­sia­mas dėl po­kal­bių su ru­sais, par­ei­gū­nas sa­kė ne­pa­žei­dęs jo­kių įsta­ty­mų.

„Prak­tiš­kai pa­skam­bi­nu ko­le­gai, no­ri su­si­tik­ti vers­li­nin­kai, pa­kal­bė­ti, ko­kios ten yra kliū­tys to­je vals­ty­bė­je ir ką ten pa­da­ry­ti, kad ko ne­ras­tų, pa­vyz­džiui apie lis­te­ri­ją. Pa­vyz­džiui, ar ga­li­ma vir­tą kol­dū­ną vež­ti? Ma­no klau­si­mas“, – kal­bė­jo VMVT va­do­vas.

J.Mi­liaus at­lei­di­mui rei­kė­jo ne ma­žiau kaip aš­tuo­nių iš 15 Mi­nis­trų ka­bi­ne­to na­rių bal­sų.

At­lei­di­mas yra tei­siš­kai pagrįstas

Vy­riau­sy­bės spren­di­mas dėl Jo­no Mi­liaus at­lei­di­mo iš Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos va­do­vo par­ei­gų tei­siš­kai pa­grįs­tas, sa­ko prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius.

„Nie­ka­da aš po­li­ti­niais žai­di­mais ne­už­sii­mi­nė­ju. Tai yra tei­si­nis spren­di­mas“, – po Vy­riau­sy­bės po­sė­džio žur­na­lis­tams sa­kė A.But­ke­vi­čius.

Jo tei­gi­mu, vie­na iš pa­grin­di­nių prie­žas­čių tre­čia­die­nį Mi­nis­trų ka­bi­ne­tui at­lei­džiant J.Mi­lių bu­vo jo veik­los at­as­kai­ta, ku­riai Mi­nis­trų ka­bi­ne­tas anks­čiau ne­pri­ta­rė.

„Veik­los at­as­kai­tai bu­vo ne­pri­tar­ta, o pa­gal Vy­riau­sy­bės įsta­ty­mą ne­pri­ta­rus veik­los at­as­kai­tai yra vyk­do­mas bal­sa­vi­mas dėl at­lei­di­mo iš uži­ma­mų par­ei­gų“, – tei­gė mi­nis­tras pir­mi­nin­kas.

Tiek svars­tant J.Mi­liaus at­as­kai­tą, tiek bal­suo­jant dėl jo at­lei­di­mo mi­nis­trai ga­lė­jo su­si­pa­žin­ti ir su Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) in­for­ma­ci­ja apie J.Mi­lių.

Prem­je­ras sa­kė, kad su STT in­for­ma­ci­ja su­si­pa­žįs­ta re­gu­lia­riai kaip Vy­riau­sy­bės va­do­vas, o pa­sta­rą­ją pa­žy­mą mi­nis­trai ga­lė­jo pa­ma­ty­ti jam lei­dus.

A.But­ke­vi­čius tei­gė ne­ži­nan­tis, ar pa­žy­ma apie J.Mi­lių bu­vo gau­ta jo pra­šy­mu.

„Aš ne­ga­liu to pa­sa­ky­ti, nes to ti­krai ne­ži­nau, bet pa­žy­mas man pa­sto­viai pa­tei­kia ir VSD, ir STT“, – kal­bė­jo mi­nis­tras pir­mi­nin­kas.

Pa­klaus­tas, kiek svar­būs at­lei­džiant J.Mi­lių bu­vo jo po­kal­biai su Ru­si­jos tar­nau­to­jais, jis tei­gė: „Jei­gu jūs ži­no­te tuos po­kal­bius, tai jūs tu­ri­te ir ko­men­tuo­ti. Aš ti­krai ne­si­ruo­šiu ko­men­tuo­ti“.

Pats J.Mi­lius po Vy­riau­sy­bės po­sė­džio sa­kė, kad aiš­kin­da­mas at­lei­di­mo mo­ty­vus mi­nis­tras pir­mi­nin­kas jam pri­mi­nė jo po­kal­bius te­le­fo­nu.

Par­eiš­kė įtarimus

Tei­sė­sau­gos aki­ra­tin pa­te­kęs par­ei­gū­nas at­leis­tas po to, kai Vy­riau­sy­bė ne­pri­ta­rė jo veik­los at­as­kai­tai. Vy­riau­sy­bės įsta­ty­mas nu­ma­to, kad tai ga­li bū­ti pa­grin­das at­leis­ti Vy­riau­sy­bės įstai­gos va­do­vą.

Klau­si­mas dėl ga­li­my­bės J.Mi­liui to­liau ei­ti par­ei­gas iš­ki­lo, tei­sė­sau­gai par­eiš­kus jam įta­ri­mus pikt­nau­džia­vi­mu tar­ny­ba ir do­ku­men­tų klas­to­ji­mu. Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos va­do­vas įta­ri­mus ne­igia ir pats at­sis­ta­ty­din­ti ne­ke­ti­no, nors trauk­tis iš par­ei­gų jį ra­gi­no aukš­čiau­si ša­lies va­do­vai.

Pro­ku­ro­rai įta­ria, kad šal­dy­tus mais­to pro­duk­tus ga­mi­nan­ti Kau­no bend­ro­vė „Ju­dex“ per par­la­men­ta­rą „tvar­kie­tį“ Pe­trą Gra­žu­lį sie­kė pa­veik­ti Vals­ty­bi­nę mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bą, kad ši ne­skir­tų nuo­bau­dų už pa­žei­di­mus.

BNS ži­nio­mis, tei­sė­sau­ga ti­ria, ar Mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba ar jai pa­val­džios įstai­gos ga­lė­jo gau­ti in­for­ma­ci­jos už­sie­nio kom­pe­te­tin­gų tar­ny­bų apie šal­dy­tų mais­to pro­duk­tų ga­min­to­jos „Ju­dex“ pro­duk­ci­jo­je ras­tą lis­te­ri­jos už­kra­tą, ta­čiau šį fak­tą nu­slė­pė ir, įta­ria­ma, ne­siė­mė veiks­mų.

Apie „Ju­dex“ pro­duk­ci­jo­je ras­tą lis­te­ri­jos bak­te­ri­ją, ku­ri ga­li bū­ti ir ne ža­lin­ga, ir mir­ti­nai pa­vo­jin­ga žmo­gaus svei­ka­tai, yra pra­ne­šu­sios Ru­si­jos tar­ny­bos.

Per­nai VMVT bu­vo ga­vu­si du pra­ne­ši­mus dėl „Ju­dex“ kol­dū­nuo­se ras­tos lis­te­ri­jos. Šiai bak­te­ri­jai Ru­si­jo­je, kaip ir JAV tai­ko­ma nu­li­nė to­le­ran­ci­ja.

J.Mi­lius kar­tu su že­mės ūkio mi­nis­tre Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­ne pa­sta­ruo­ju me­tu prieš­ta­rin­gų ver­ti­ni­mų su­lau­kė ir dėl da­ly­va­vai­mo va­ka­rie­nė­je ir me­džiok­lė­je su vers­li­nin­kais. Ga­li­mą par­ei­gū­nų in­te­re­sų konf­lik­tą aiš­ki­na­si Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja.