Ministro paieškos – juokingos ir apgailėtinos
Sei­mo Švie­ti­mo, moks­lo ir kul­tū­ros ko­mi­te­to (ŠMKK) na­rys Va­len­ti­nas Stun­dys val­dan­čių­jų pa­stan­gas ieš­kant nau­jo­jo švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­tro va­di­na juo­kin­go­mis ir ap­gai­lė­ti­no­mis. ŠMKK pir­mi­nin­kės „dar­bie­tės“ Aud­ro­nės Pi­trė­nie­nės ga­li­my­bes tap­ti mi­nis­tre jis lai­ko rea­lio­mis, ta­čiau abe­jo­ja, ar stra­te­gi­nio mąs­ty­mo sto­ko­jan­tis po­li­ti­kas to­kia­me pos­te ga­li ką nors pa­da­ry­ti.

Še­šė­li­nės kon­ser­va­to­rių Vy­riau­sy­bės švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­tro V. Stun­džio nuo­mo­ne, so­li­džios par­ti­jos mi­nis­trus tu­rė­tų skir­ti vi­siš­kai ki­taip. „Tai ro­do, kad par­ti­ja ne­tu­ri švie­ti­mo po­li­ti­kos ly­de­rio. Tuo­met tė­ra tik pa­stan­gos į šį pos­tą „pra­ki­ši­nė­ti“ vie­ną ar ki­tą as­me­nį, kar­tais la­bai at­si­tik­ti­nį“, - por­ta­lui lzi­nios.lt sa­kė Sei­mo na­rys. Jo nuo­mo­ne, bū­tent toks kan­di­da­tas bu­vo Lie­tu­vos ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Ed­mun­das Vai­te­kū­nas. „Vy­do Ged­vi­lo is­to­ri­ja, ži­nant jo pa­tir­tį, taip pat ap­gai­lė­ti­na. Taip so­li­džios par­ti­jos ne­tu­rė­tų da­ry­ti. Bet tai ro­do, kad da­liai par­ti­jų švie­ti­mo po­li­ti­ka yra kaip šu­niui penk­ta ko­ja“, - ma­no V. Stun­dys.

Po­li­ti­kas spė­jo, kad jau šian­dien A. Pi­trė­nie­nė ga­li bū­ti pa­tvir­tin­ta švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­tre. „I­šo­riš­kai bu­vo ma­ty­ti, kad ji ti­kė­jo­si šio pos­to. Ji jau­čia­si kom­pe­ten­tin­ga pro­fe­sio­na­lė, juo­lab ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė, fi­gū­ra, ku­ri ne­tu­rė­tų bū­ti apei­ta“, - sa­kė V. Stun­dys. Jo nuo­mo­ne, bu­vęs „dar­bie­čių“ mi­nis­tras Dai­nius Pa­val­kis bu­vo vi­sai ki­to­kio pa­ty­ri­mo ir aki­ra­čio žmo­gus, at­ėjęs iš aka­de­mi­nės vi­suo­me­nės. „A. Pi­trė­nie­nė – tech­no­kra­tė. Ži­no­ma, bend­ro­jo ug­dy­mo ži­no­ji­mą, be abe­jo, tu­ri. Ta­čiau yra lin­ku­si į de­ta­les, tai­sy­mus, to­bu­li­ni­mus, kar­tais be jo­kių ar­gu­men­tų. Ne­re­tais at­ve­jai ma­čiau ryš­kiai do­mi­nuo­jan­ti po­li­ti­nį par­ti­nį in­te­re­są. Kaž­kas kaž­kur ne­pa­si­se­kė jos par­tie­čiams, pir­mi­nin­kė pa­si­rai­to­ju­si ran­ko­ves pra­de­da ko­kią nors keis­ti. Ne­tu­rint stra­te­gi­nio mąs­ty­mo ir ne­ma­tant pers­pek­ty­vos, ži­no­ma, ga­li­ma bū­ti mi­nis­tru ir ka­pa­no­tis smulk­me­no­se“, - tei­gė V. Stun­dys.

Ki­lus triukš­mui dėl D. Pa­val­kio, kon­ser­va­to­rius pa­sa­ko­jo per­žiū­rė­jęs Vy­riau­sy­bės prog­ra­mą švie­ti­mo sri­ty­je. „Iš tie­sų be­vek nie­ko ne­pa­da­ry­ta. Nors at­ei­da­mi val­dan­tie­ji dek­la­ra­vo, kad jų švie­ti­mo po­li­ti­ka bus vi­sai ki­to­kia nei bu­vu­si. Aukš­to­jo moks­lo re­for­ma bus re­for­muo­ta – nie­ko ne­pa­da­ry­ta. Bend­ro­jo ug­dy­mo taip pat sis­te­ma ne­pa­ki­to. Pa­mė­gin­ta pa­ju­din­ti vie­ną ki­tą da­ly­ką, ta­čiau ne­sėk­min­gai. Ar tai bū­tų va­do­vų at­ran­ka, va­do­vė­lių lei­dy­ba, ar pe­da­go­gų ren­gi­mas. Ma­nau, kad be­vil­tiš­kos Dar­bo par­ti­jos pa­stan­gos įsi­vaiz­duo­ti, kad per li­ku­sius me­tus ga­li­ma pa­da­ry­ti tai, kas ne­bu­vo da­ro­ma vi­są ka­den­ci­ją“, - pa­brė­žė V. Stun­dys. Kon­ser­va­to­riaus nuo­mo­ne, per li­ku­sį iki rin­ki­mų lai­ką iš es­mės be­lie­ka vie­nas dar­bas, ku­rį ga­li­ma pa­da­ry­ti, - pri­im­ti Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mo nau­ją­ją re­dak­ci­ją. Ta­čiau ir ši vis dar įstri­gu­si Vy­riau­sy­bės stal­čiuo­se.