Ministro dovana sukėlė abejonių
Kul­tū­ros mi­nis­tro Ša­rū­no Bi­ru­čio Ig­na­li­nos kraš­to žmo­nėms pa­do­va­no­tas kon­cer­tas užk­liu­vo kai ku­riems Sei­mo opo­zi­ci­jos po­li­ti­kams. Nors mi­nis­tras aiš­ki­na puo­se­lė­jan­tis me­ce­na­tys­tės tra­di­ci­jas, jo opo­nen­tai įžvel­gia pra­si­len­ki­mą su eti­ka.

Ig­na­li­nos-Šven­čio­nių apy­gar­do­je į Sei­mą iš­rink­tas Š. Bi­ru­tis as­me­ni­nė­mis lė­šo­mis iš­pir­ko bi­lie­tus į pra­ėju­sią sa­vai­tę Ig­na­li­no­je vy­ku­sį Kau­no vals­ty­bi­nės fil­har­mo­ni­jos ren­gi­nį „Taip, Do­ne­lai­ti“, skir­tą Kris­ti­jo­no Do­ne­lai­čio 300-ųjų gi­mi­mo me­ti­nių ju­bi­lie­jui, ir pa­kvie­tė gy­ven­to­jus ja­me ap­si­lan­ky­ti ne­mo­ka­mai. Toks mi­nis­tro el­ge­sys ne­pras­ly­do pro opo­zi­ci­jos akis.

Kul­tū­ra nau­do­ja­ma reklamai

Sei­mo Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų frak­ci­jos na­rio Vy­tau­to Juo­za­pai­čio tei­gi­mu, „į­do­miai“ skam­ba, kai už kul­tū­rą at­sa­kin­gas po­li­ti­kas apy­gar­dai, ku­rio­je yra iš­rink­tas į Sei­mą, do­va­no­ja sau pa­val­džios įstai­gos ko­lek­ty­vo kon­cer­tą. Esą tai kil­nu, bet at­ro­do ne­la­bai etiš­kai. Pa­sak par­la­men­ta­ro, pa­na­šiai ver­tin­tu­me, jei­gu su­si­sie­ki­mo mi­nis­tras, bū­da­mas Sei­mo na­riu, nu­pirk­tų vi­sus trau­ki­nio Vil­nius-Klai­pė­da bi­lie­tus ir pa­kvies­tų sa­vo rin­ki­mų apy­gar­dos gy­ven­to­jus ne­mo­ka­mai pa­si­va­ži­nė­ti.

„Į­si­vaiz­duo­ki­te, koks par­adok­sas – po­li­ti­kas, at­sa­kin­gas už kul­tū­ros po­li­ti­kos įgy­ven­di­ni­mą, kon­tro­liuo­jan­tis sau pa­val­džių įstai­gų fi­nan­si­nę veik­lą, pats fi­nan­suo­ja šias įstai­gas, o pa­skui sa­ko, kad mū­sų įstai­gos vei­kia la­bai ge­rai, – kal­bė­jo V. Juo­za­pai­tis. – Tu­rint min­ty vi­są pa­val­du­mo ir fi­nan­sa­vi­mo sis­te­mą bei mi­nis­tro tie­sio­gi­nę at­sa­ko­my­bę fi­nan­suo­jant šias įstai­gas, ky­la įvai­riau­sių klau­si­mų. Toks fak­tas ti­krai ne­ro­do mi­nis­tro po­žiū­rio į kul­tū­rą, vei­kiau ro­do kul­tū­ros lau­ko pa­nau­do­ji­mą sa­vo as­mens rek­la­mai. Iki šiol šis mi­nis­tras su kul­tū­ra bu­vo su­nkiai sie­ti­nas.“

Ker­ta­si su etika

V. Juo­za­pai­tis pa­brė­žė ne­tu­rin­tis jo­kių prie­kaiš­tų dėl to, kad re­gio­nų pub­li­kai su­tei­kia­ma ga­li­my­bė pa­sik­lau­sy­ti fan­tas­tiš­ko Kau­no vals­ty­bi­nio cho­ro kon­cer­to, da­ly­vau­jant ak­to­riui Dai­niui Svo­bo­nui. „Tai yra uni­ka­lus pro­jek­tas. Jį rei­kia ro­dy­ti vi­siems. Ta­čiau kuo čia dė­tas kul­tū­ros mi­nis­tras?“ – ste­bė­jo­si jis.

V. Juo­za­pai­čio nuo­mo­ne, ky­la klau­si­mų ir dėl to, ko­dėl Š. Bi­ru­tis pa­na­šių ren­gi­nių ne­do­va­no­ja Šiau­lių, Rad­vi­liš­kio, Uk­mer­gės ar ki­tų mies­tų bei mies­te­lių gy­ven­to­jams. At­sa­ky­mas esą pa­pras­tas. „To­dėl, kad tai – ne jo rin­ki­mų apy­gar­da. Ži­no­ma, da­bar gal­būt tie­sio­giai jis ne­pa­žei­džia Rin­ki­mų įsta­ty­mo, bet abe­jo­nių, kad tai ker­ta­si bent jau su ele­men­ta­ria eti­ka, ma­nau, ky­la ne vie­nam“, – pa­žy­mė­jo Sei­mo na­rys.

Siū­lo sek­ti jo pavyzdžiu

Kul­tū­ros mi­nis­tras Š. Bi­ru­tis va­kar ban­dė sklai­dy­ti ki­lu­sias abe­jo­nes. Jis ti­ki­no, kad bi­lie­tus į ren­gi­nį as­me­ni­nė­mis lė­šo­mis nu­pir­ko ir į jį gy­ven­to­jus ne­mo­ka­mai pa­kvie­tė, nes at­si­ra­do vos ke­li no­rin­tie­ji ap­si­lan­ky­ti mo­ka­ma­me kon­cer­te. „Su­ži­no­jęs tai, pa­sa­kiau, kad bent jau so­cia­liai rem­ti­niems žmo­nėms, pen­si­nin­kams ir ki­tiems nu­pirk­siu bi­lie­tus, kad jie ga­lė­tų at­ei­ti ir tie­sio­giai – sa­lė­je, o ne per te­le­vi­zo­rių – iš­girs­ti aukš­to ly­gio at­li­kė­jus. Tai bu­vo pa­grin­di­nis no­ras, ku­ris ne­sis­ki­ria nuo ma­no dek­la­ruo­ja­mų pri­nci­pų“, – sa­kė mi­nis­tras.

Sei­mo na­riams, ypač sa­ve va­di­nan­tiems kul­tū­ros ži­no­vais ir ger­bė­jais, Š. Bi­ru­tis siū­lė pa­sek­ti jo pa­vyz­džiu. „Tu­ri­me prob­le­mą. Ypač re­gio­nuo­se žmo­nės nė­ra pra­tę prie pro­fe­sio­na­lio­jo me­no. To­dėl į aukš­to ly­gio ko­lek­ty­vų, to­kių kaip Kau­no vals­ty­bi­nis cho­ras, va­do­vau­ja­mas pro­fe­so­riaus Pe­tro Bin­ge­lio, kon­cer­tus bi­lie­tai ne­per­ka­mi. Pa­vyz­dys: ke­liuo­se ra­jo­nuo­se bu­vo nu­pirk­ti 7–24 bi­lie­tai. To­dėl siū­ly­čiau Sei­mo na­riams pa­da­ry­ti tą pa­tį, pa­vyz­džiui, nu­pirk­ti bi­lie­tus Rad­vi­liš­ky­je ir pa­kvies­ti žmo­nes į kon­cer­tą“, – ra­gi­no mi­nis­tras.

Veik­los ver­ti­ni­mui įta­kos neturės

Š. Bi­ru­čio ti­ki­ni­mu, tai, kad jis iš­pir­ko bi­lie­tus į kul­tū­ros mi­nis­trui pa­val­džios Kau­no vals­ty­bi­nės fil­har­mo­ni­jos ren­gi­nį, ne­tu­rės jo­kios įta­kos ver­ti­nant šios įstai­gos veik­lą. „Nuo to ne­prik­lau­so jų ver­ti­ni­mas. Jie dir­ba sa­vo dar­bą, aš – sa­vo. Jei­gu jie blo­gai dirbs, bus blo­gai ir ver­ti­na­mi, – aiš­ki­no mi­nis­tras. – Jie ne­va­žia­vo spe­cia­liai tam, kad nu­pirk­čiau bi­lie­tus. Jie va­žia­vo, o aš su­ži­no­jau, kaip per­ka­mi bi­lie­tai ki­tuo­se ra­jo­nuo­se, ir tie­siog pa­ma­niau, kad at­va­žiuos 60 as­me­nų cho­ras, o sa­lė­je sė­dės 7 žmo­nės.“

Kon­cer­tą bū­tent Ig­na­li­nos kraš­to žmo­nėms Š. Bi­ru­tis pa­do­va­no­jo esą to­dėl, kad tai – ne tik apy­gar­da, ku­rio­je jis iš­rink­tas į Sei­mą. Šia­me kraš­te kul­tū­ros mi­nis­tras pra­lei­džia daug lai­ko. „Sa­vait­ga­liais ten, ga­li­ma sa­ky­ti, gy­ve­nu, bend­rau­ju su žmo­nė­mis, tad ko­dėl gi to ne­pa­da­rius?“ – sa­kė jis.