Ministrės pasirinkimas sukėlė abejonių
Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­trė Ri­man­tė Ša­la­še­vi­čiū­tė Vy­riau­sy­bei ke­ti­na teik­ti kan­di­da­tū­rą as­mens, ku­ris tu­rė­tų pa­keis­ti ka­den­ci­ją bai­gian­tį Nar­ko­ti­kų, ta­ba­ko ir al­ko­ho­lio kon­tro­lės de­par­ta­men­to (NTAKD) di­rek­to­rių. Tai, kad į šį pos­tą ji siū­lys bu­vu­sią pa­val­di­nę, ne­dir­bu­sią svei­ka­tos ap­sau­gos sri­ty­je, nu­ste­bi­no da­lį po­li­ti­kų.

NTAKD di­rek­to­riaus Ze­niaus Mar­tin­kaus ka­den­ci­ja bai­gia­si ba­lan­džio 1-ąją. Anks­tes­nės Vy­riau­sy­bės pa­skir­to ir ket­ve­rius me­tus įstai­gai va­do­va­vu­sio Z. Mar­tin­kaus veik­la ne­pa­ten­kin­ta R. Ša­la­še­vi­čiū­tė no­ri su juo at­sis­vei­kin­ti. Nau­ją­ja NTAKD va­do­ve mi­nis­trė ma­to bu­vu­sią pa­val­di­nę - Vai­ko tei­sių ap­sau­gos kon­tro­lie­riaus įstai­gos vy­res­nią­ją pa­ta­rė­ją tei­si­nin­kę In­gą Juo­za­pa­vi­čie­nę.

Va­kar prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius pa­lai­mi­no šią kan­di­da­tū­rą. Ta­čiau da­lis po­li­ti­kų įsi­ti­ki­nę, kad į at­sa­kin­gą pos­tą de­rė­tų skir­ti dau­giau pa­tir­ties de­par­ta­men­to ku­ruo­ja­mo­se sri­ty­se tu­rin­tį as­me­nį.

Di­rek­to­rius nebetenkina

NTAKD di­rek­to­rių svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tro tei­ki­mu ket­ve­riems me­tams į par­ei­gas ski­ria ir iš jų at­lei­džia Vy­riau­sy­bė. Va­do­vau­ti de­par­ta­men­tui jis ga­li ne dau­giau kaip dvi ka­den­ci­jas iš ei­lės. Ta­čiau an­trai ka­den­ci­jai Z. Mar­tin­kaus mi­nis­trė R. Ša­la­še­vi­čiū­tė nu­spren­dė ne­siū­ly­ti.

Ji pa­žy­mė­jo esan­ti ne­pa­ten­kin­ta jo dar­bu. Esą prie­kaiš­tų de­par­ta­men­tui ir jam va­do­vau­jan­čiam Z. Mar­tin­kui tu­ri ir Sei­mo Nar­ko­ma­ni­jos ir al­ko­ho­liz­mo pre­ven­ci­jos ko­mi­si­ja (NAPK), Vy­riau­sy­bė. Ne­va ne kar­tą su­lauk­ta skun­dų, kad NTAKD ne­ko­ky­biš­kai, ne­kom­pe­ten­tin­gai par­en­gia do­ku­men­tus, jie nuo­lat vė­luo­ja, ko­lek­ty­ve tvy­ro pra­stos nuo­tai­kos. „Da­ly­vau­jant pa­čiam Z. Mar­tin­kui iš Sei­mo na­rių te­ko iš­girs­ti prie­kaiš­tų dėl jo dar­bo ir tie­siog at­vi­rų siū­ly­mų, kad jis ne­bū­tų tei­kia­mas ki­tai ka­den­ci­jai“, - LŽ ti­ki­no mi­nis­trė.

Gi­ria bu­vu­sią pavaldinę

R. Ša­la­še­vi­čiū­tės tei­gi­mu, ar­ti­miau­siu me­tu bus par­eng­ti rei­kia­mi do­ku­men­tai ir I. Juo­za­pa­vi­čie­nės kan­di­da­tū­ra bus pa­teik­ta Vy­riau­sy­bei. Ją mi­nis­trė ke­ti­na pri­sta­ty­ti ir Sei­mo NAPK.

R. Ša­la­še­vi­čiū­tė ne­gai­lė­jo pa­gy­rų I. Juo­za­pa­vi­čie­nei. Anot mi­nis­trės, į svar­bias par­ei­gas pa­si­rink­ta kom­pe­ten­tin­ga spe­cia­lis­tė - tei­si­nin­kė, tu­rin­ti daug pa­tir­ties tarp­tau­ti­nės tei­sės sri­ty­je, mo­kan­ti tris už­sie­nio kal­bas. „Pa­žįs­tu ją nuo dar­bo Vai­ko tei­sių ap­sau­gos kon­tro­lie­riaus įstai­go­je lai­kų. To­dėl ti­kiu ja ir ma­nau, kad su­ge­bės at­lik­ti nau­jas funk­ci­jas. I. Juo­za­pa­vi­čie­nė vi­sa­da la­bai at­sa­kin­gai žiū­rė­jo į sa­vo par­ei­gas. Ti­kiu, kad ji su­ge­bės su­bur­ti ko­lek­ty­vą rei­ka­lin­giems tiks­lams pa­siek­ti“, - aiš­ki­no mi­nis­trė.

I. Juo­za­pa­vi­čie­nė nė­ra dir­bu­si svei­ka­tos ap­sau­gos sri­ty­je. Ta­čiau, anot R. Ša­la­še­vi­čiū­tės, rei­kė­tų su­pras­ti, kad prob­le­mos, ku­rias nag­ri­nė­ja ir spren­džia NTAKD, su­si­ju­sios ne vien su svei­ka­tos ap­sau­ga. Esą jos - komp­lek­si­nės, joms spręs­ti rei­ka­lin­gas tarp­ži­ny­biš­ku­mas. „Ma­nau, vi­sais at­ve­jais svar­biau­sia yra sis­te­mi­nis ma­ty­mas ir po­žiū­ris“, - įsi­ti­ki­nu­si mi­nis­trė.

Pa­ti I. Juo­za­pa­vi­čie­nė tvir­ti­no ne­bi­jan­ti im­tis at­sa­kin­gų par­ei­gų. Ne­va R. Ša­la­še­vi­čiū­tės par­ody­tas pa­si­ti­kė­ji­mas reiš­kia, kad po­ten­cia­las yra ir bai­min­tis nė­ra ko. „Vi­si iš­šū­kiai rei­ka­lau­ja tam ti­krų spren­di­mų, to­dėl juos rei­kia drą­siai pri­im­ti“, - kal­bė­jo ji.

At­sa­kin­ga sritis

Sei­mo Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to (SRK) pir­mi­nin­kė Dan­gu­tė Mi­ku­tie­nė ga­na skep­tiš­kai įver­ti­no R. Ša­la­še­vi­čiū­tės pa­si­rink­tą kan­di­da­tū­rą. Par­la­men­ta­rė įsi­ti­ki­nu­si, kad NTAKD tu­rė­tų va­do­vau­ti itin kom­pe­ten­tin­gas ir pa­ty­ręs, „vos ne ko­mi­sa­ro ly­gio žmo­gus“. D. Mi­ku­tie­nei ki­lo abe­jo­nių, ar I. Juo­za­pa­vi­čie­nei už­teks ži­nių ir kom­pe­ten­ci­jos užim­ti NTAKD di­rek­to­riaus pos­tą. „Toks pa­si­rin­ki­mas yra mi­nis­trės tei­sė. Su­nku ver­tin­ti žmo­gų, ku­rio ne­pa­žįs­ti. Ta­čiau kan­di­da­tą tur­būt de­rė­tų rink­tis ne pa­gal tai, kur kas nors ir su kuo dir­bo, o žiū­rė­ti į žmo­gaus kom­pe­ten­ci­ją. Bū­ti­na la­bai ge­rai iš­ma­ny­ti šią sri­tį. Ji la­bai jau­tri, at­sa­kin­ga, su­si­ju­si ir su mū­sų na­cio­na­li­niu sau­gu­mu“, - pa­brė­žė po­li­ti­kė.

D. Mi­ku­tie­nė tei­gė, kad di­de­lių skun­dų dėl Z. Mar­tin­kaus nė­ra su­lau­ku­si. Ji la­biau su­si­rū­pi­nu­si dėl sie­kio silp­nin­ti de­par­ta­men­tą. Ar­ti­miau­sia­me Sei­mo SRK po­sė­dy­je bus svars­to­ma Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos pla­nuo­ja­ma mi­nis­te­ri­jos įstai­gų reor­ga­ni­za­ci­ja, dėl ku­rios su­menk­tų NTAKD funk­ci­jos. „Tai mums ke­lia di­džiu­lį ne­ri­mą“, - ti­ki­no po­li­ti­kė.

Žmo­nės iš aplinkos

Sei­mo SRK pir­mi­nin­kės pa­va­duo­to­ją An­ta­ną Ma­tu­lą taip pat nu­ste­bi­no R. Ša­la­še­vi­čiū­tės pa­si­rin­ki­mas. Jis tei­gė, kad I. Juo­za­pa­vi­čie­nės ne­pa­žįs­ta nei po­li­ti­kai, nei me­di­kų bend­ruo­me­nė. Po­li­ti­ko nuo­mo­ne, mi­nis­trei de­rė­jo pa­si­rink­ti dau­giau pa­tir­ties NTAKD ku­ruo­ja­mo­se sri­ty­se tu­rin­tį as­me­nį.

„Z. Mar­tin­kus at­si­ra­do iš ar­ti­mos tuo­me­čio svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tro ap­lin­kos, o da­bar kar­to­ja­si tas pats - ski­ria­mas žmo­gus iš ar­ti­mos mi­nis­trės ap­lin­kos. Ka­dan­gi vėl at­ei­na as­muo, ne­tu­rin­tis pa­tir­ties to­je sri­ty­je, vi­sa at­sa­ko­my­bė teks mi­nis­trei ar­ba Vy­riau­sy­bei. Tas žmo­gus, ma­tyt, at­ei­na pir­miau­sia mo­ky­tis, o pa­skui dirb­ti“, - kal­bė­jo A. Ma­tu­las.

Z. Mar­tin­kaus veik­lą A. Ma­tu­las iš es­mės ver­ti­na tei­gia­mai. Esą NTAKD va­do­vas ne­po­li­ti­ka­vo, įgi­jo pa­tir­ties, dir­bo ra­miai. „Gal­būt ini­cia­ty­vų ir trū­ko, ta­čiau sa­vo funk­ci­jas, ma­no nuo­mo­ne, jis at­li­ko. Ka­dan­gi įgi­jo tam ti­kros pa­tir­ties, ma­nau, to­liau ga­lė­jo ei­ti sa­vo par­ei­gas“, - sa­kė par­la­men­ta­ras.