Ministrės klipo pėdsakai - ištrinti
Įta­ri­mų dėl švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trės Aud­ro­nės Pi­trė­nie­nės ga­li­mos po­li­ti­nės rek­la­mos su­kė­lęs vaiz­do kli­pas pa­ša­lin­tas iš jį už­sa­kiu­sios įstai­gos in­ter­ne­ti­nės sve­tai­nės. Tai pa­da­ry­ta po "dar­bie­tės" va­do­vau­ja­mo­je mi­nis­te­ri­jo­je vy­ku­sio pa­si­ta­ri­mo.

Vaiz­do kli­pą iš sa­vo tink­la­la­pio va­kar pa­ša­li­no Kva­li­fi­ka­ci­jų ir pro­fe­si­nio mo­ky­mo plė­tros cen­tras (KPMPC), ku­ris yra pa­val­dus Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jai. Šian­dien - pa­sku­ti­nė die­na, kai pro­fe­si­nį mo­ky­mą rink­tis agi­tuo­jan­tys kli­pai ro­do­mi per te­le­vi­zi­jos ka­na­lus.

Kaip jau ra­šė LŽ, mi­nis­trė A. Pi­trė­nie­nė ta­po vie­no iš aš­tuo­nių apie 174 tūkst. eu­rų kai­na­vu­sių kli­pų he­ro­je. KPMPC di­rek­to­rius Ta­das Ta­mo­šiū­nas va­kar LŽ pri­pa­ži­no, kad vaiz­do įra­šas bu­vo pa­ša­lin­tas dėl ki­lu­sio triukš­mo. „Už­va­kar mi­nis­te­ri­jo­je dis­ku­ta­vo­me, daug žmo­nių ver­ti­no tą kli­pą. Nie­kas nie­ko ne­įž­vel­gė. Mū­sų tiks­las - po­pu­lia­rin­ti pro­fe­si­nį mo­ky­mą, o ne da­ly­vau­ti prieš­ta­rin­go­se dis­ku­si­jo­se apie ga­li­mą po­li­ti­nę rek­la­mą“, - aiš­ki­no jis.

Jo tei­gi­mu, vi­si mi­nis­te­ri­jo­je vy­ku­sio pa­si­ta­ri­mo da­ly­viai su­ta­rė, kad jo­kios po­li­ti­nės rek­la­mos kli­pe nė­ra. Anot T. Ta­mo­šiū­no, KPMPC at­sto­vai, ini­ci­ja­vę vaiz­do kli­pų kū­ri­mą, jau­čia­si vi­siš­kai tei­sūs.

Vis dėl­to ne­atro­do, kad dis­ku­si­jos dėl A. Pi­trė­nie­nės ga­li­mos po­li­ti­nės rek­la­mos ar­ti­miau­siu me­tu baig­sis. Va­kar opo­zi­ci­nis Li­be­ra­lų są­jū­dis(LS) Vy­riau­sia­jai tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jai dėl mi­nė­to vaiz­do kli­po įtei­kė skun­dą.

Kaip sa­kė LS va­do­vas par­la­men­ta­ras Eli­gi­jus Ma­siu­lis, li­be­ra­lai įsi­ti­ki­nę, kad švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trė, nu­si­fil­ma­vu­si vaiz­do kli­pe, pa­siel­gė ne­etiš­kai - po­li­ti­kai ne­ga­li nau­do­ti mo­kes­čių mo­kė­to­jų lė­šų sa­vo po­li­ti­nei rek­la­mai. „Mi­nis­trė aiš­ki­na, kad ji kli­pe kal­bė­jo ne kaip po­li­ti­kė, ta­čiau ja­me pa­si­ro­do už­ra­šas su jos par­ei­go­mis. Tai­gi mi­nis­trės ar­gu­men­tai ne­įti­ki­na“, - par­eiš­kė jis.

Su A. Pi­trė­nie­ne LŽ va­kar su­si­siek­ti ne­pa­vy­ko. Už­va­kar ji ti­ki­no, kad kli­pas su sa­vi­rek­la­ma ne­tu­ri nie­ko bend­ra. „Ma­nęs tie­siog pa­si­tei­ra­vo, ar esu kaip nors su­si­ju­si su pro­fe­si­niu ug­dy­mu, tad ir pa­pa­sa­ko­jau sa­vo šei­mos is­to­ri­ją. Tuo­met pa­sa­kė, jog tai - įdo­mu, nau­din­ga. Be­je, fil­muo­to­je me­džia­go­je ma­nęs, kaip mi­nis­trės, nie­kas ne­įvar­di­ja. Tai­gi tik kū­rė­jų rei­kė­tų klaus­ti, ko­dėl pa­si­rin­ko ma­ne“, - aiš­ki­no ji.