Ministrės įsakymu direktoriams mokyti nevalia
Į švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trės kė­dę ne­se­niai at­si­sė­du­si "dar­bie­tė" Aud­ro­nė Pi­trė­nie­nė su­ma­nė itin sa­vi­tai pa­ska­tin­ti pe­da­go­gų so­li­da­ru­mą - par­agi­no ša­lies mo­kyk­lų di­rek­to­rius sa­vo ve­da­mas pa­mo­kas iš­da­ly­ti dar­bo sto­ko­jan­tiems pa­val­di­niams. Ug­dy­mo įstai­gų va­do­vai pa­si­ju­to tar­si ka­la­mi prie gė­dos stul­po ir ver­čia­mi bū­ti tik ad­mi­nis­tra­to­riais, pa­mirš­ti apie pe­da­go­go kar­je­rą.

Kad už­si­dirb­tų at­ly­gi­ni­mą ir ne­pra­ras­tų pe­da­go­go kva­li­fi­ka­ci­jos, iki šiol dau­gu­ma Lie­tu­vos bend­ro­jo la­vi­ni­mo mo­kyk­lų va­do­vų ve­da po pen­kias pa­mo­kas per sa­vai­tę. Nuo at­ei­nan­čio rug­sė­jo di­rek­to­riams bus su­da­ry­tos są­ly­gos to­kio pat dy­džio al­gą gau­ti vien už ad­mi­nis­tra­ci­nį dar­bą, to­dėl tu­ri­mas pa­mo­kas jiems re­ko­men­duo­ja­ma pa­da­ly­ti ki­tiems pe­da­go­gams.

At­ro­dy­tų, kad švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trės A. Pi­trė­nie­nės su­ma­ny­mas yra ko­ne to­bu­las - ir avys lik­tų svei­kos, ir vil­kas so­tus. Ta­čiau pa­tys mo­kyk­lų di­rek­to­riai taip ne­ma­no. Jie ne­ri­mau­ja, jog at­si­sa­kę pa­mo­kų pra­ras­tų mo­ky­to­jo kva­li­fi­ka­ci­ją pa­tvir­ti­nan­tį var­dą, o jei to­liau mo­ky­tų vai­kus, bū­tų pri­vers­ti jaus­ti gė­dą dėl to, kad ati­ma dar­bą iš pa­val­di­nių. Abe­jo­ja­ma ir nau­da, ku­rią dėl nau­jos tvar­kos esą gau­tų pa­pras­ti pe­da­go­gai.

Ra­gi­na bū­ti solidarius

Bu­vu­si il­ga­me­tė dau­ge­lio Že­mai­ti­jos mo­kyk­lų di­rek­to­rė, o da­bar Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jai (ŠMM) va­do­vau­jan­ti A. Pi­trė­nie­nė pa­si­ra­šė įsa­ky­mą, ku­riuo kei­čia­mas Švie­ti­mo įstai­gų dar­buo­to­jų ir ki­tų įstai­gų pe­da­go­gi­nių dar­buo­to­jų dar­bo ap­mo­kė­ji­mo tvar­kos ap­ra­šas. Pa­kei­ti­mai su­da­ro ga­li­my­bę mo­kyk­lų di­rek­to­riams dir­bant ad­mi­nis­tra­ci­nį dar­bą už­dirb­ti tiek pat, kiek iki šiol jie už­dirb­da­vo at­lik­da­mi ir va­dy­bi­nes funk­ci­jas, ir mo­ky­da­mi vai­kus pen­kias aka­de­mi­nes va­lan­das per sa­vai­tę.

Di­rek­to­rių pra­šo­ma į esa­mą si­tua­ci­ją, kai ma­žė­jant mo­ki­nių menks­ta mo­ky­to­jų dar­bo krū­vis, pa­žvelg­ti ge­ra­no­riš­kai, bū­ti so­li­da­rių ir ves­tas pa­mo­kas iš­da­ly­ti ki­tiems pe­da­go­gams.

„Kaip ži­no­te, mi­nis­trų įsa­ky­mai ne tik iš­lei­džia­mi, bet ir at­šau­kia­mi“, - LŽ tei­gė A. Pi­trė­nie­nė. Ji pa­brė­žė, kad pa­si­ra­šy­ti mi­nė­tą įsa­ky­mą te­ko su­si­da­rius itin su­dė­tin­gai pa­dė­čiai, kai pe­da­go­gai ėmė sto­ko­ti dar­bo. „Jei su­lauk­si­me me­to, kai mo­ky­to­jams dar­bo bus už­tek­ti­nai, re­ko­men­da­ci­jos di­rek­to­riams at­si­sa­ky­ti pa­mo­kų ti­krai bus at­šauk­tos", - ti­ki­no ŠMM va­do­vė.

Anot jos, spren­di­mas mo­kyk­lų di­rek­to­riams mo­kė­ti at­ly­gi­ni­mą vien už ad­mi­nis­tra­ci­nį dar­bą, o jų tu­rė­tas pa­mo­kas iš­da­ly­ti pa­val­di­niams vals­ty­bei per me­tus kai­nuos ko­ne 5 mln. eu­rų. „Švie­ti­mo sis­te­mo­je tai nė­ra di­de­li pi­ni­gai“, - įsi­ti­ki­nu­si A. Pi­trė­nie­nė. Mo­kyk­lų va­do­vų nuo­gąs­ta­vi­mus dėl to, kad ne­be­ves­da­mi pa­mo­kų jie pra­ras tu­ri­mą kva­li­fi­ka­ci­ją pa­tvir­ti­nan­čias ka­te­go­ri­jas, mi­nis­trė at­rė­mė sa­ky­da­ma, kad di­rek­to­riams ke­lia­mi itin di­de­li rei­ka­la­vi­mai, jų kva­li­fi­ka­ci­ja - aukš­ta, o ei­na­mos par­ei­gos ver­čia ją nuo­lat kel­ti. ŠMM va­do­vės tei­gi­mu, di­rek­to­riai yra ne tik ge­ri ad­mi­nis­tra­to­riai, bet ir pe­da­go­gai, tad dar­bo gaus vi­sa­da.

Andrius Navickas: „Jei direktorius ir atsisakys penkių iki tol vestų savaitinių pamokų, mažą darbo krūvį turintiems mokytojams tai turės labai mažai reikšmės." / Romo Jurgaičio nuotrauka

Ne­ri­mau­ja dėl garantijų

Ta­čiau mo­kyk­lų va­do­vai abe­jo­ja, ar, tar­ki­me, il­ges­nį lai­ką ne­ve­dę pa­mo­kų ir dėl vie­nų ar ki­tų prie­žas­čių ne­te­kę dar­bo taip leng­vai jo gau­tų.

„Pen­ke­rius me­tus ne­mo­ky­to­ja­vę pe­da­go­gai pra­ran­da kva­li­fi­ka­ci­ją, pa­gal ku­rią yra su­tei­kia­mas jų tu­ri­mą ka­te­go­ri­ją pa­tvir­ti­nan­tis var­das. O pra­ra­dus kva­li­fi­ka­ci­ją ne­be­ten­ka­ma ir pi­ni­gų, mo­ka­mų už įgy­tą ka­te­go­ri­ją“, - LŽ sa­kė Lie­tu­vos gim­na­zi­jų aso­cia­ci­jai pri­klau­san­čios Šiau­lių Si­mo­no Dau­kan­to gim­na­zi­jos di­rek­to­rius Vy­tau­tas Kan­taus­kas.

To­dėl, anot jo, mo­kyk­lų va­do­vai ir sten­gia­si tu­rė­ti pa­mo­kų, kad, pa­si­kei­tus są­ly­goms ir ėmus dirb­ti mo­ky­to­jais, ne­be­rei­kė­tų iš nau­jo pra­dė­ti pe­da­go­gi­nės kar­je­ros. „Tie­są sa­kant, mi­nis­trės įsa­ky­mas, ku­riuo re­ko­men­duo­ja­ma di­rek­to­riams bū­ti so­li­da­riems ir at­si­sa­ky­ti ve­da­mų pa­mo­kų, iš mū­sų ati­ma so­cia­li­nes ga­ran­ti­jas“, - įsi­ti­ki­nęs V. Kan­taus­kas.

Jis svars­tė, kad jei di­rek­to­riai no­rės to­liau va­do­vau­ti pa­mo­koms, bus pri­vers­ti jaus­ti gė­dą prieš pa­val­di­nius kaip ati­man­tys iš jų duo­ną. „Kad mo­ky­to­jai ne­ma­ny­tų, jog kė­si­nuo­si į jų at­ly­gi­ni­mus, nu­ta­riau nuo moks­lo me­tų pra­džios at­si­sa­ky­ti ve­da­mų ma­te­ma­ti­kos pa­mo­kų. Dau­giau at­si­dė­siu va­dy­bi­niam dar­bui“, - sa­kė gim­na­zi­jos va­do­vas. Jis ti­ki­no, kad tų mo­kyk­lų va­do­vų, ku­rie no­rės to­liau tu­rė­ti pa­mo­kų, lauks ne itin ma­lo­nus vi­zi­tas pas sa­vi­val­dy­bių ad­mi­nis­tra­ci­jų di­rek­to­rius. Šiems jie pri­va­lės įro­di­nė­ti, ko­dėl sie­kia dirb­ti pa­tys, o ne iš­da­li­ja pa­mo­kas ki­tiems pe­da­go­gams.

Ne­aiš­kus statusas

LŽ kal­bin­ta Lie­tu­vos mo­kyk­lų va­do­vų aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tė, Vil­niaus Vir­šu­liš­kių mo­kyk­los di­rek­to­rė Ra­mu­tė Meč­kaus­kie­nė pa­sa­ko­jo, jog iš­gir­dę apie re­ko­men­da­ci­ją ne­be­ves­ti pa­mo­kų mo­kyk­lų di­rek­to­riai su­ne­ri­mo, kad ga­li aps­kri­tai pra­ras­ti pe­da­go­gų sta­tu­są ir lik­ti vien ad­mi­nis­tra­to­riais.

„Ar toks mi­nis­trės įsa­ky­mas reiš­kia, kad at­ei­ty­je mo­kyk­loms va­do­vau­ti ga­lės va­dy­bi­nin­kai, ne­įgi­ję pe­da­go­gi­nio iš­si­la­vi­ni­mo?“ - ko­le­gų svars­ty­mus per­da­vė ji. R. Meč­kaus­kie­nė pri­dū­rė, kad di­rek­to­riams taip pat ki­lo klau­si­mų, ar ta­pę vien ad­mi­nis­tra­to­riais jie tu­rės ten­kin­tis trum­pes­nė­mis at­os­to­go­mis.

Lie­tu­vos pro­gim­na­zi­jų aso­cia­ci­jos ta­ry­bos na­rė, Pa­ne­vė­žio ra­jo­no Dem­ba­vos pro­gim­na­zi­jos di­rek­to­rė Auš­ra Rai­šie­nė taip pat pa­brė­žė, kad di­rek­to­riams ne­aiš­ku, ar jie nuo šiol taps tik va­dy­bi­nin­kais, ar iš­liks ir pe­da­go­gais. „Aš pa­ti, kad bū­čiau ir pe­da­go­gė, nuo ki­tų moks­lo me­tų pra­džios pla­nuo­ju per sa­vai­tę tu­rė­ti vie­ną va­di­na­mą­ją kon­sul­ta­ci­nę va­lan­dą, per ku­rią mo­ky­siu lie­tu­vių kal­bos“, - sa­kė ji.

Anot A. Rai­šie­nės, jos va­do­vau­ja­mo­je ug­dy­mo įstai­go­je, kaip, be­je, ir dau­ge­ly­je ki­tų pro­gim­na­zi­jų, mo­ky­to­jų dar­bo krū­viai la­bai ne­di­de­li, tie pa­tys pe­da­go­gai va­ži­nė­ja dirb­ti į ke­lias mo­kyk­las ir kiek­vie­na tu­ri­ma pa­mo­ka jiems la­bai bran­gi.

Pa­ne­vė­žio kur­čių­jų ir ne­pri­gir­din­čių­jų mo­kyk­los di­rek­to­rė Da­nu­tė Krikš­čiū­nie­nė pa­brė­žė, kad di­rek­to­riams ar­ti­mas kon­tak­tas su mo­ki­niais yra bū­ti­nas, to­dėl ji ke­ti­na pa­si­lik­ti tu­ri­mas pa­mo­kas.

Ne­įž­vel­gia naudos

Skep­tiš­ko nu­si­tei­ki­mo dėl mi­nis­trės A. Pi­trė­nie­nės žings­nio ne­slė­pė ir Lie­tu­vos švie­ti­mo dar­buo­to­jų pro­fe­si­nės są­jun­gos pir­mi­nin­kas And­rius Na­vic­kas.

„Jei di­rek­to­rius ir at­si­sa­kys pen­kių iki tol ves­tų sa­vai­ti­nių pa­mo­kų, ma­žą dar­bo krū­vį tu­rin­tiems mo­ky­to­jams, ku­rių dės­tan­čių tą pa­tį da­ly­ką kiek­vie­no­je mo­kyk­lo­je yra po tris ke­tu­ris, tai tu­rės la­bai ma­žai reikš­mės, jų at­ly­gi­ni­mai pa­di­dės vos ke­lio­li­ka eu­rų“, - sa­kė jis.

A. Na­vic­kas tei­gė lau­kian­tis iš­sa­maus mi­nis­trės ko­men­ta­ro, kaip kon­kre­čiai rei­kė­tų įgy­ven­din­ti nau­ją­ją tvar­ką, kad mo­ky­to­jai iš jos tu­rė­tų kuo dau­giau nau­dos.