Ministrė savivaldybėms siūlo šimtus socialinių darbuotojų etatų
So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­trė Al­gi­man­ta Pa­be­dins­kie­nė siū­lo nuo ki­tų me­tų 391 par­ei­gy­be di­din­ti so­cia­li­nių dar­buo­to­jų sa­vi­val­dy­bė­se skai­čių.

Pa­sak mi­nis­trės, tai leis­tų, kad vie­nas so­cia­li­nis dar­buo­to­jas Lie­tu­vo­je vi­du­ti­niš­kai dirb­tų su maž­daug de­šim­čia so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mų. Šiuo me­tu vie­nam so­cia­li­niam dar­buo­to­jui ten­ka 15 šei­mų.

„Mes ren­gia­me tei­sės ak­tus ir siū­ly­si­me, kad nuo 2017 me­tų sau­sio 1 die­nos vie­nam so­cia­li­niam dar­buo­to­jui tek­tų 10 šei­mų (...). 10 yra op­ti­ma­lus skai­čius, kad mes pa­ten­kin­tu­me tą ko­ky­bi­nį ly­gį, ku­rio sie­kia­me“, – pir­ma­die­nį žur­na­lis­tams sa­kė A.Pa­be­dins­kie­nė.

Jos tei­gi­mu, sa­vi­val­dy­bė­se šiuo me­tu dir­ba 766 dar­buo­to­jai. Di­din­ti dar­buo­to­jų skai­čių 391 par­ei­gy­be kai­nuos apie 4 mln. eu­rų, sa­kė mi­nis­trė.

A.Pa­be­dins­kie­nė ne­at­me­tė ga­li­my­bės, kad pa­pil­do­mų pi­ni­gų mi­nis­te­ri­ja ga­li pra­šy­ti ir 2016 me­tų vi­du­ry­je, jei­gu bus per­žiū­ri­mas vals­ty­bės biu­dže­tas.

Ji taip pat pra­ne­šė, kad nuo 2016 me­tų ko­vo bus skir­tas pa­pil­do­mas fi­nan­sa­vi­mas sa­vi­val­dy­bėms so­cia­li­nių dar­buo­to­jų, dir­ban­čių su so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mo­mis, prie­žiū­rai ir pro­fe­si­nei kom­pe­ten­ci­jai to­bu­lin­ti. Tam So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja skirs apie 200 tūkst. eu­rų.

„Mes gal­vo­ja­me apie ko­ky­bę, nes ne­pa­kan­ka vien tik ati­da­ry­ti šal­dy­tu­vą ir pa­žiū­rė­ti, ar yra mais­to pro­duk­tų, ar na­mai yra šva­rūs, ar rū­be­liai yra šva­rūs. Pa­pras­tai tos šei­mos, ku­rios yra pa­puo­lę į so­cia­li­nės ri­zi­kos są­ra­šą, jos kar­tais ne­tu­ri ir pir­mi­nių įgū­džių, tai yra ele­men­ta­riai kaip iš­si­vir­ti bul­ves, kaip skalb­ti ir pa­na­šiai“, – kal­bė­jo mi­nis­trė.

Be to, nuo pir­ma­die­nio pra­dė­jo veik­ti iš Vals­ty­bės vai­ko tei­sių ap­sau­gos ir įvai­ki­ni­mo tar­ny­bos ir So­cia­li­nių pa­slau­gų prie­žiū­ros de­par­ta­men­to spe­cia­lis­tų su­for­muo­ta ban­do­mo­ji mo­bi­li me­to­di­nės pa­gal­bos ko­man­da.

„Dau­gu­mo­je tei­sės ak­tų me­to­di­nių re­ko­men­da­ci­jų iš tie­sų pa­kan­ka, ta­čiau pa­sku­ti­nių įvy­kių kon­teks­te mes pa­ma­tė­me, kad sa­vi­val­dy­bė­se nė­ra tar­pins­ti­tu­ci­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo, gal vie­no­je sa­vi­val­dy­bė­je jo dau­giau, ki­to­je ma­žiau. Mū­sų par­ei­ga yra at­vyk­ti į vie­tą, (...) iden­ti­fi­kuo­ti prob­le­mas ir pa­dė­ti sa­vi­val­dy­bėms, įtrau­kiant ir ne­vy­riau­sy­bi­nį sek­to­rių, svei­ka­tos sis­te­mos, švie­ti­mo sis­te­mos, vi­daus rei­ka­lų sis­te­mos at­sto­vus, spręs­ti prob­le­mas“, – sa­kė A.Pa­be­dins­kie­nė.

Pir­miau­sia mo­bi­li spe­cia­lis­tų ko­man­da de­šim­ty­je sa­vi­val­dy­bių iden­ti­fi­ka­vu­si dar­bo su so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mo­mis prob­le­mas pa­siū­lys kiek­vie­nai iš jų at­ski­rą tar­pins­ti­tu­ci­nio vie­tos bend­ra­dar­bia­vi­mo mo­de­lį. Pa­sak mi­nis­trės, at­ei­ty­je ši ko­man­da ga­li tap­ti nuo­la­ti­nė ir at­lik­ti ne tik ste­bė­se­nos, bet ir kon­sul­ta­vi­mo funk­ci­jas. Mo­de­liai bus par­eng­ti Rad­vi­liš­kio, Pa­sva­lio, Šir­vin­tų, Za­ra­sų, Ku­piš­kio, Kė­dai­nių, Ši­lu­tės, Rie­ta­vo, Pa­gė­gių, Birš­to­no sa­vi­val­dy­bėms, ku­rios vi­du­ti­niš­kai tu­ri dau­giau­siai so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mų.

A.Pa­be­dins­kie­nė taip pat sa­kė, kad šiais me­tais nu­ma­ty­ta 21 mln. eu­rų skir­ti sa­vi­val­dy­bė­se ku­ria­miems bend­ruo­me­ni­niams šei­mų na­mams, kur šei­mos ga­lės gau­ti kon­sul­ta­ci­jas, pa­ta­ri­mų ar pa­gal­bą, taip pat da­ly­vau­ti ne­for­ma­laus ug­dy­mo mo­ky­muo­se ir se­mi­na­ruo­se.

„Tai, ar sa­vi­val­dy­bė­se at­si­ras bend­ruo­me­ni­niai šei­mų na­mai, pri­klau­sys nuo to, kaip grei­tai sa­vi­val­dy­bės rea­guos į mū­sų kvie­ti­mą. Ti­ki­mės, kad va­sa­ros pa­bai­go­je tu­rė­tų bū­ti pa­teik­ti pro­jek­tai. Tos sa­vi­val­dy­bės, ku­rios ži­no sa­vo te­ri­to­ri­jo­je gy­ve­nan­čių šei­mų lū­kes­čius (...), tos sa­vi­val­dy­bės bus ly­de­rės ir jos grei­tai pa­teiks tuos pro­jek­tus“, – tei­gė A.Pa­be­dins­kie­nė.

Svars­ty­mų, kaip ge­rin­ti dar­bą su so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mo­mis, im­ta­si po ne­lai­mės šių me­tų pra­džio­je, kai Kė­dai­nių ra­jo­ne vy­ras, įta­ria­ma, nu­žu­dė du sa­vo vai­kus, juos įme­tęs į šu­li­nį.

Dar­bo gru­pė šiuo me­tu ren­gia bend­rą me­to­di­ką, pa­gal ku­rią sa­vi­val­dy­bės tu­rės dirb­ti su so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mo­mis. Da­bar pa­ta­ri­mai sa­vi­val­dy­bių vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riams ar tar­ny­boms iš cen­tri­nės val­džios ins­ti­tu­ci­jų yra re­ko­men­da­ci­niai.

So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos BNS pa­teik­tais duo­me­ni­mis, 2015 me­tų pa­bai­go­je so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mų, au­gi­nan­čių vai­kus, aps­kai­to­je bu­vo įra­šy­tos 9812 šei­mos, jo­se au­ga 18 994 vai­kai. Per 2015 me­tus į aps­kai­tą įra­šy­tos 1709 šei­mos.