Ministrė ragina mažinti mokytojų skaičių
Į kong­re­są Vil­niu­je tre­čia­die­nį su­si­rin­kę pe­da­go­gai iš vi­sos Lie­tu­vos rei­ka­lau­ja kel­ti at­ly­gi­ni­mus, tuo me­tu švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trė Aud­ro­nė Pi­trė­nie­nė pa­brė­žia, kad pa­dė­tis iš es­mės ne­si­keis ne­su­ma­ži­nus mo­ky­to­jų skai­čiaus.

„Tol, kol pas mus bus toks dis­ba­lan­sas tarp mo­ky­to­jų skai­čiaus ir jų po­rei­kio, tol at­ly­gi­ni­mas ir bus toks, koks jis yra“, – žur­na­lis­tams prieš kong­re­są sa­kė mi­nis­trė.

Jos tei­gi­mu, mo­ky­to­jų per­tek­lius le­mia, kad mo­ky­to­jas vi­du­ti­niš­kai už­dir­ba apie 600 eu­rų. Ji pa­brė­žė, kad nor­ma­lų krū­vį tu­rin­tis mo­ky­to­jas me­to­di­nin­kas už­dir­ba 800 eu­rų į ran­kas.

„Strei­kas ne­pa­di­dins al­gos, aš ma­nau, kad rei­kia dis­ku­tuo­ti ir tar­tis“, – sa­kė mi­nis­trė, pa­brė­žu­si, kad, pa­vyz­džiui, dar­že­lių auk­lė­to­jams al­gos nuo sau­sio pa­di­dės.

Kreip­da­ma­si į kong­re­so da­ly­vius mi­nis­trė pa­brė­žė pa­ti il­gą lai­ką dir­bu­si mo­ky­to­ja ir ap­gai­les­ta­vo, kad „ši­taip mes, mo­ky­to­jai, ga­li­me ne­su­si­kal­bė­ti“.

Lie­tu­vos švie­ti­mo pro­fe­si­nės są­jun­gos pir­mi­nin­kas Aud­rius Jur­ge­le­vi­čius kreip­da­ma­sis į mi­nis­trę ir ki­tus kong­re­so da­ly­vius sa­vo ruo­žtu tei­gė, jog jei mo­ky­to­jai ne­gra­si­na strei­ku, val­džia su jais ne­sis­kai­to.

„Ra­maus kal­bė­ji­mo me­tas bai­gė­si, nes Lie­tu­vos švie­ti­mo sis­te­mos, kur teo­riš­kai di­džiau­sia ver­ty­bė tu­rė­tų bū­ti ra­cio­na­lu­mas, svei­kas pro­tas ir pe­da­go­gi­nė eti­ka, gal­vos no­rą tar­tis, o ne­iti į gat­ves su­pran­ta kaip silp­nu­mo ženk­lą. Bet ko­kius siū­lo­mus ar­gu­men­tuo­tus spen­di­mus at­me­ta ke­liais nu­val­kio­tais ar­gu­men­tais – ma­žė­ja vai­kų ir nė­ra fi­nan­si­nių vals­ty­bės ga­li­my­bių. Tuo tar­pu Lie­tu­vos švie­ti­mo sis­te­ma pū­va“, – dės­tė jis.

Pe­da­go­gų kong­re­so ma­ni­fes­to pro­jek­te rei­ka­lau­ja­ma nuo 2016 me­tų sau­sio ne ma­žiau kaip 5 proc. di­din­ti vi­sų švie­ti­mo įstai­gų ir ki­tų įstai­gų pe­da­go­gi­nių dar­buo­to­jų apa­ti­nę tar­ny­bi­nių at­ly­gi­ni­mų koe­fi­cien­tų ri­bą, ne ma­žiau kaip 5 proc. di­din­ti iki­mo­kyk­li­nio ir prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo pe­da­go­gų at­ly­gi­ni­mus, 2016 me­tų vals­ty­bės biu­dže­te nu­ma­ty­ti dvi­gu­bai di­des­nę (nei bu­vo skir­ta 2015 me­tais) su­mą iš­ei­ti­nėms kom­pen­sa­ci­joms pen­si­nio am­žiaus mo­ky­to­jams, ku­rie sa­vo no­ru pa­lie­ka švie­ti­mo sis­te­mą.

Be ki­ta to, rei­ka­lau­ja­ma iki šių me­tų gruo­džio 1 die­nos pa­teik­ti pla­ną, kaip bus vyk­do­mas Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo spren­di­mas dėl mo­ky­to­jų at­ly­gi­ni­mų nu­sta­ty­mo pa­žei­di­mų.

„Neį­vyk­džius bent vie­no iš pa­teik­tų rei­ka­la­vi­mų, va­do­vau­jan­tis LR Dar­bo ko­dek­so X sky­riaus nuo­sta­to­mis, ša­lies švie­ti­mo dar­buo­to­jams at­sto­vau­jan­čios pro­fe­si­nės są­jun­gos pra­dės pa­si­ruo­ši­mo švie­ti­mo ša­kos dar­buo­to­jų strei­kui pro­ce­dū­ras“, – sa­ko­ma ma­ni­fes­to pro­jek­te.