Ministrė pasigenda pabėgėlių priėmimo centro vadovo aktyvumo
So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­trė sa­ko pa­si­gen­dan­ti Ruk­los pa­bė­gė­lių pri­ėmi­mo cen­tro di­rek­to­riaus ak­ty­vu­mo, spren­džiant prob­le­mas. Al­gi­man­ta Pa­be­dins­kie­nė ne­tru­kus ke­ti­na vyk­ti į Ruk­lą aiš­kin­tis, kaip bū­tų ga­li­ma iš­veng­ti to­kių iš­puo­lių.

„Be abe­jo­nės, kiek­vie­nas va­do­vas, no­rė­tų­si, kad kiek­vie­nas klau­si­mas bū­tų spren­džia­mas čia ir da­bar. Kai ku­rie klau­si­mai gal­būt ir su­sto­ję yra, su­dė­tin­giau juos įgy­ven­di­na di­rek­to­rius, bet kad kaž­ko­kių di­de­lių trū­ku­mų bū­tų, aš ne­ma­ty­čiau. Ta­čiau ak­ty­vu­mo iš di­rek­to­riaus dau­giau no­rė­tų­si, spren­džiant prob­le­mas“, – in­ter­viu BNS sa­kė mi­nis­trė, ko­men­tuo­da­ma in­ci­den­tą, kai penk­ta­die­nį du Ruk­los jau­nuo­liai už­puo­lė du pa­aug­lius si­rus pa­bė­gė­lius, grįž­tan­čius iš mokyklos

Si­rai pa­aug­liai bu­vo už­pul­ti, pra­ėjus po­rai sa­vai­čių po to, kai du ne­pa­žįs­ta­mi jau­nuo­liai už­si­puo­lė dvi pa­bė­gė­lių pri­ėmi­mo cen­tro gy­ven­to­jas – si­rę ir ira­kie­tę, ku­rios ve­ži­mė­ly­je ve­žė­si ma­ža­me­tį vai­ką.

A.Pa­be­dins­kie­nė sa­kė ki­tą sa­vai­tę pa­ti vyk­sian­ti į Ruk­lą aiš­kin­tis, kaip at­ei­ty­je bū­tų ga­li­ma iš­veng­ti to­kių iš­puo­lių.

„Aiš­ku, rea­lia­me gy­ve­ni­me mes gi pui­kiai pa­tys su­pran­ta­me, kad ir pas mus vai­kai su­si­mu­ša, ir mo­kyk­lo­se, ir gat­vė­je. (...) Ta­čiau ka­da ži­no­me, ka­da yra ki­tų ša­lių at­vy­kė­liai tie pa­bė­gė­liai, tai tuo tas klau­si­mas tam­pa jau­tres­nis. Na, ir mū­sų par­ei­ga yra tą in­teg­ra­ci­ją už­ti­krin­ti“, – tei­gė so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­trė.

– Mi­nis­tre, ką įma­no­ma bū­tų pa­da­ry­ti, kad to­kie iš­puo­liai ne­pa­si­kar­to­tų?

– Iš tie­sų, mes daug ir vie­ši­no­me, ir kal­bė­jo­me apie pa­bė­gė­lių in­teg­ra­ci­ją, bet ma­tyt kaž­ko­kių prie­mo­nių dar trūks­ta. To­dėl ki­tą sa­vai­tę aš vyk­siu pa­ti ir į sa­vi­val­dy­bę, ir į se­niū­ni­ją, ir pas bend­ruo­me­nę, ir pas pa­bė­gė­lius į Ruk­lą ir pa­si­kal­bė­siu kar­tu su Vai­ko tei­sių ap­sau­gos tar­ny­ba, ko­kio­mis prie­mo­nė­mis mes ga­lė­tu­me iš­veng­ti to­kių įvy­kių.

Aiš­ku, rea­lia­me gy­ve­ni­me mes gi pui­kiai pa­tys su­pran­ta­me, kad ir pas mus vai­kai su­si­mu­ša, ir mo­kyk­lo­se, ir gat­vė­je. Aiš­ku, tai yra ne­to­le­ruo­ti­ni da­ly­kai ir mū­sų vi­suo­me­nė­je, ta­čiau ka­da ži­no­me, ka­da yra ki­tų ša­lių at­vy­kė­liai tie pa­bė­gė­liai, tai tuo tas klau­si­mas tam­pa jau­tres­nis. Na, ir mū­sų par­ei­ga yra tą in­teg­ra­ci­ją už­ti­krin­ti.

Aiš­ku, la­bai no­rė­tų­si, kad ir po­li­ci­jos nuo­va­da, ku­ri yra Ruk­lo­je, kad ir ji kaž­kaip at­sa­kin­giau pa­si­žiū­rė­tų į tą si­tua­ci­ją, nes vis dėl­to pa­bė­gė­lių cen­tre da­bar gy­ve­na 180 žmo­nių su ki­to­mis kul­tū­ro­mis, ki­to­mis pa­žiū­ro­mis. Tai vis dėl­to rei­kė­tų bū­ti vi­siems to­kiems la­biau nu­si­tei­ku­siems val­dy­ti tą si­tua­ci­ją.

– Kam dėl šių vi­sų už­puo­li­mų ten­ka at­sa­ko­my­bė?

– Vi­suo­me­nė nė­ra pa­si­ruo­šu­si ir mes ap­la­mai įvai­riau­sius po­ky­čius skir­tin­gai pri­ima­me, bet aš ma­nau, kad vi­sos pa­stan­gos yra dė­tos. Mes tie­siog tu­ri­me bū­ti ati­des­ni ir aky­les­ni, ir vie­na­reikš­miš­kai pa­sa­ky­ti, kad vie­na ar ki­ta ins­ti­tu­ci­ja kal­ta, ne­ga­lė­tu­me. Mes tu­ri­me kar­tu ieš­ko­ti, kaip iš tos prob­le­mos kar­tu iš­ei­ti ir iš­spręs­ti tuos klau­si­mus.

– O kal­bant apie įstai­gas, ku­rios yra jū­sų mi­nis­te­ri­jos pa­val­du­me, Ruk­los pa­bė­gė­lių pri­ėmi­mo cen­tras tin­ka­mai pa­si­ruo­šė di­de­liam pa­bė­gė­lių skai­čių?

– Pa­bė­gė­lių cen­tras eg­zis­tuo­ja dau­giau nei 10 me­tų, ir ly­gi­nant su ki­to­mis Bal­ti­jos ša­li­mis, bu­vo­me ge­riau­siai pa­si­ruo­šę, ka­dan­gi pas mus tie pro­ce­sai dau­giau ma­žiau vy­ko vi­sa­da. Bet rei­kia pri­pa­žin­ti, kad iš tie­sų mes bu­vo­me su­da­rę kar­tu su Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja pla­ną, kaip ir ko­kiais srau­tais at­vyks pa­bė­gė­liai. Mū­sų cen­tras iš tie­sų bu­vo tiems srau­tams pa­si­ruo­šęs, bet jei­gu mes pla­na­vo­me, kad kiek­vie­ną ket­vir­tį pas mus at­vyks 100–150 žmo­nių, o stai­ga per vie­ną mė­ne­sį at­vyks­ta tiek. Tai tas toks ne­pla­ni­nis ir chao­tiš­kas šio pro­ce­so vyks­mas ir­gi su­kė­lė tam ti­krų prob­le­mų.

Tiek, kiek tu­ri­me in­teg­ra­ci­nių prie­mo­nių, tiek, kiek iš mū­sų mi­nis­te­ri­jos po­zi­ci­jų, tų prie­mo­nių yra, man at­ro­do, mes esa­me nu­vei­kę dar­bą. Ir pa­ti bend­ruo­me­nė, ir pa­ti sa­vi­val­dy­bė sa­vo lyg­me­ny­je kar­tu su ki­to­mis ins­ti­tu­ci­jo­mis taip pat tu­rė­tų ke­lių šioms prob­le­moms spręs­ti. Nes vie­na ar ki­ta mi­nis­te­ri­ja ti­krai ne­ga­lė­tų pri­siim­ti vi­sos at­sa­ko­my­bės. Mes drau­ge tu­ri­me spręs­ti ši­tas prob­le­mas.

– O ka­da jūs pa­sku­ti­nį kar­tą bu­vo­te pa­bė­gė­lių pri­ėmi­mo cen­tre?

– Ne­ga­lė­čiau tiks­liai pa­sa­ky­ti, bet, ko ge­ro, bu­vo pra­ei­tų me­tų ru­duo ar šių me­tų pa­va­sa­ris.

– Ar ne­ma­tė­te anks­čiau pa­bė­gė­lių in­teg­ra­vi­mo prob­le­mų, spręs­ti­nų klau­si­mų, kad ten bū­tų rei­kė­ję va­žiuo­ti?

– Ne, iš tie­sų pa­pil­do­mai kaž­ko ne­bu­vo, kaž­ko­kų prob­le­mų, vi­sos tos prog­ra­mos vy­ko. Šią sri­tį ku­ruo­ja so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo vi­ce­mi­nis­tras Al­gir­das Še­šel­gis, vi­sa in­for­ma­ci­ja da­li­na­mės. Ti­krai jo­kių prob­le­mų ne­bu­vo iš­ki­lę iki tol, kol ne­bu­vo pra­si­dė­jęs tas di­des­nis srau­tas.

– Mi­nis­tre, bet prob­le­mų iš­ky­la. Tiems žmo­nėms yra su­nku su­si­ras­ti ge­res­nį dar­bą, kai jie per­si­ke­lia iš Ruk­los į sa­vi­val­dy­bes. Jie taip pat ge­riau ne­pra­moks­ta lie­tu­vių kal­bos.

– Tai čia pri­klau­so taip pat ir nuo jų pa­čių. Pa­vyz­džiai ro­do, kad bū­na ir dar­bas su­ieš­ko­tas, ir įdar­bin­tas žmo­gus, bet jis kaž­ko­dėl ne­no­ri, pa­dir­ba tam ti­krą lai­ką ir iš­ei­na. Dėl lie­tu­vių kal­bos mo­kė­ji­mo – mes pla­nuo­ja­me ir jau yra par­eng­ti tei­sės ak­tai, kad kal­bos mo­ky­mas truk­tų il­giau. Tai aš ma­nau, kad čia ir nuo pa­čių tų žmo­nių, ku­rie no­ri in­teg­ruo­tis į mū­sų vi­suo­me­nę, ti­krai daug kas pri­klau­so. Juk ne­ga­li­me mes už juos iš tie­sų dirb­ti ir ne­ga­li­me tos kal­bos mo­ky­tis. Čia vi­di­nė mo­ty­va­ci­ja tu­ri bū­ti.

– Iš­ori­nė ti­kriau­siai ir­gi tu­rė­tų bū­ti.

– Be abe­jo­nės, bet aš no­riu pa­sa­ky­ti, kad mes pa­bė­gė­lių pri­ėmi­mo cen­tre ne­tgi įkur­di­no­me to­kią ma­žą dar­bo bir­žą, kad bū­tų in­for­ma­ci­ja tei­kia­ma dėl perk­va­li­fi­ka­vi­mo ir ki­tų da­ly­kų. Bet prob­le­ma ta yra, kad iš tie­sų dau­ge­lis jų ne­tu­ri do­ku­men­tų ar ne­tgi iš­si­la­vi­ni­mo. Tai nė­ra tik apie tai, kad mes ne­ga­li­me jiems par­ūpin­ti dar­bo, (...) vi­di­nė mo­ty­va­ci­ja tų pa­čių žmo­nių taip pat tu­rė­tų bū­ti ir mes ne­ga­li­me vi­sų prob­le­mų iš­spręs­ti už juos.

– Mi­nis­tre, kaip jūs ma­no­te, ar pa­bė­gė­lių in­teg­ra­ci­jos prog­ra­ma Lie­tu­vo­je sėk­min­gai vyk­do­ma?

– Su­nku pa­sa­ky­ti. Tik da­bar mes tu­ri­me tuos di­džiuo­sius srau­tus ir tą kie­kį at­vy­ku­sių žmo­nių. Tiek, kiek bu­vo jų iki šiol, aš ma­nau, kad ta in­teg­ra­ci­jos prog­ra­ma ne­bu­vo 100 pro­cen­tų to­bu­la. Ta­čiau bend­ra­dar­bia­vi­mas tiek su „Ca­ri­tu“, tiek su Rau­do­nuo­ju Kry­žiu­mi, tiek su sa­vi­val­dy­bė­mis, su svei­ka­tos sis­te­ma ir švie­ti­mu bu­vo pa­kan­ka­mai iš­plė­to­tas. Ta­čiau dar kar­tą no­riu ak­cen­tuo­ti, kad vi­di­nė mo­ty­va­ci­ja žmo­gaus tu­ri bū­ti ir jis taip pat tu­rė­tų dė­ti pa­stan­gas.

Bet, aiš­ku, in­teg­ra­ci­jos no­rė­tų­si dau­giau. Gal­būt no­rė­tų­si dau­giau edu­ka­ci­nių prie­mo­nių, kad dar­buo­to­jai ne taip for­ma­li­zuo­tai žiū­rė­tų į klau­si­mų spren­di­mą. To­bu­lė­ti vi­sa­da yra kur.

– O Ruk­los pa­bė­gė­lių pri­ėmi­mo cen­tro di­rek­to­riaus Ro­ber­to Mi­ku­lė­no dar­bu esa­te pa­ten­kin­ta?

– Su­nku bū­tų įver­tin­ti taip tie­sio­giai ir iš kar­to. No­rė­tų­si, kad kiek­vie­nas klau­si­mas bū­tų spren­džia­mas čia ir da­bar. Kai ku­rie klau­si­mai gal­būt ir su­sto­ję yra, su­dė­tin­giau juos įgy­ven­di­na di­rek­to­rius, bet kad kaž­ko­kių di­de­lių trū­ku­mų bū­tų, aš ne­ma­ty­čiau. Ta­čiau ak­ty­vu­mo iš di­rek­to­riaus dau­giau no­rė­tų­si, spren­džiant prob­le­mas.

– Ačiū už po­kal­bį.

Pa­bė­gė­lių pri­ėmi­mo cen­tre šiuo me­tu gy­ve­na 180 pa­bė­gė­lių. Dau­giau nei 130 iš jų į Lie­tu­vą yra per­kel­ti pa­gal Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) per­kė­li­mo prog­ra­mą – tai dau­giau­siai si­rai ir ira­kie­čiai.