Ministrė: pabėgėliams bus sudėtinga rasti būstą
Lie­tu­vai ruo­šian­tis pri­im­ti per tūks­tan­tį pa­bė­gė­lių, vie­na iš di­džiau­sių prob­le­mų ga­li bū­ti būs­to pa­siū­la, sa­ko so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­trė.

„Būs­to pa­siū­la, kur ga­lė­tų pa­bė­gė­liai nuo­mo­tis, ma­nau, kad bus vie­na iš prob­le­mų“, - žur­na­lis­tams Vy­riau­sy­bė­je pir­ma­die­nį sa­kė Al­gi­man­ta Pa­be­dins­kie­nė.

Ji tei­gė, kad su fi­nan­sų mi­nis­tru šiuo me­tu skai­čiuo­ja­ma, kiek pa­pil­do­mai lė­šų iš vals­ty­bės biu­dže­to rei­kės pa­bė­gė­lių in­teg­ra­ci­jai.

Eu­ro­pą užp­lū­dus mig­ran­tų ban­gai, Lie­tu­va per dve­jus me­tus įsi­pa­rei­go­jo pri­im­ti 1105 pa­bė­gė­lius iš to­kių ša­lių kaip Si­ri­ja, Ira­kas ir Eri­trė­ja.