Ministrė: Norvegijoje ir Britanijoje reikalingi atašė šeimos klausimais
So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­trė Al­gi­man­ta Pa­be­dins­kie­nė siū­lo dar šiais me­tais įsteig­ti at­ašė šei­mos klau­si­mais par­ei­gy­bes Nor­ve­gi­jo­je ir Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je.

Apie to­kią ga­li­my­bę mi­nis­trė kal­bė­jo tre­čia­die­nį Sei­mo So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­te, svars­tant Lie­tu­vos šei­mų prob­le­mas už­sie­ny­je, pra­ne­šė So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja (SADM).

„Be­si­kar­to­jan­čios Lie­tu­vos pi­lie­čių šei­mų prob­le­mos šio­se ša­ly­se tie­siog rei­ka­lau­ja tu­rė­ti at­sa­kin­gus par­ei­gū­nus vie­to­je, kad bet ku­riuo me­tu tė­vai bū­tų kon­sul­tuo­ja­mi šei­mos, tarp­tau­ti­nės tei­sės klau­si­mais“, - pa­žy­mė­jo A.Pa­be­dins­kie­nė.

Ji ti­ki­no, kad dėl ga­li­my­bės fi­nan­suo­ti šei­mos at­ašė par­ei­gy­bes SADM kreip­sis į prem­je­rą ir Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ją. Jų stei­gi­mui ir iš­lai­ky­mui, mi­nis­te­ri­jos duo­me­ni­mis, šie­met rei­kė­tų apie 150 tūkst. eu­rų.

Nor­ve­gi­ja nė­ra pri­si­jun­gu­si prie Ha­gos kon­ven­ci­jos. Jung­ti­nė Ka­ra­lys­tė yra pri­si­jun­gu­si prie Ha­gos kon­ven­ci­jos, ta­čiau dėl su­dė­tin­gos teis­mų sis­te­ma ir tė­vams su­nku pa­tiems gin­ti sa­vo tei­ses. Be to, Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės teis­mai pa­tys pra­šo Lie­tu­vos vai­ko tei­sių ap­sau­gos par­ei­gū­nų da­ly­va­vi­mo, o jų ko­man­di­ra­vi­mas, pa­sak SADM, ga­na daug kai­nuo­ja.

Emig­ran­tų šei­mų pa­dė­ti­mi su­si­rū­pin­ta po to, kai Nor­ve­gi­jos vai­ko tei­sių ap­sau­gos tar­ny­ba „Bar­ne­ver­net“ nuo mo­ti­nos at­sky­rė ma­ža­me­tį Gab­rie­lių B., o po to, kai gi­mi­nai­tis jį ban­dė par­vež­ti į Lie­tu­vą, bet Šve­di­jos par­ei­gū­nai vai­ką grą­ži­no Nor­ve­gi­jai, bu­vo ap­ri­bo­tos mo­ti­nos tei­sės į vai­ką. Spren­di­mas šiuo me­tu aps­kųs­tas Nor­ve­gi­jos teis­mui.