Ministrė neskirs J. Laniausko rūpintis jaunimo reikalais
So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­trė Al­gi­man­ta Pa­be­dins­kie­nė pri­ėmė spren­di­mą ne­skir­ti Jo­no La­niaus­ko Jau­ni­mo rei­ka­lų de­par­ta­men­to di­rek­to­riu­mi.

Trum­pa­me pra­ne­ši­me spau­dai mi­nis­te­ri­ja nu­ro­dė, kad toks spren­di­mas pri­im­tas „ga­vus kom­pe­ten­tin­gos vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jos in­for­ma­ci­ją apie kon­kur­są lai­mė­ju­sį as­me­nį“, ta­čiau dau­giau de­ta­lių ne­pa­tei­kė.

Ži­niask­lai­do­je skelb­ta, kad abe­jo­nių dėl J.La­niaus­ko kan­di­da­tū­ros iš­ki­lo, nes jis ne kar­tą da­ly­va­vo Ru­si­jos re­mia­muo­se pro­jek­tuo­se.

Pats J.La­niaus­kas pri­pa­ži­no, kad jo įsteig­ta aso­cia­ci­ja „Jau­ni­mo ini­cia­ty­vi­nė gru­pė“ yra ga­vu­si par­amos iš Ru­si­jos am­ba­sa­dos, o jis pats da­ly­va­vo Ru­sų kul­tū­ros cen­tro veik­lo­je ir Ru­si­jos tė­vy­nai­nių koor­di­na­ci­nė­je ta­ry­bo­je.

Vil­niaus mies­to Jau­ni­mo rei­ka­lų sky­riaus ve­dė­ju dir­ban­tis J.La­niaus­kas tei­gė, kad vi­si pro­jek­tai bu­vo skaid­rūs.

So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja ar­ti­miau­siu me­tu ža­da skelb­ti nau­ją kon­kur­są Jau­ni­mo rei­ka­lų de­par­ta­men­to di­rek­to­riaus vie­tai užim­ti.

Pats J.La­niaus­kas BNS at­krei­pė dė­me­sį, kad jis bu­vo at­rink­tas kaip ge­riau­sias iš kan­di­da­tų, kon­kur­sas vy­ko skaid­riai ir nie­kas jo re­zul­ta­tų ne­skun­dė. Jis sa­kė ne­ga­lin­tis ver­tin­ti mi­nis­trės spren­di­mo mo­ty­vų, nes esą ne­tu­ri in­for­ma­ci­jos, dėl ko jis pri­im­tas.

„Ga­li bū­ti vis­ko – aš nei STT, nei VSD pa­žy­mų ne­ma­čiau, vi­są in­for­ma­ci­ją apie ma­no pa­tir­tį šio­se ins­ti­tu­ci­jo­se ga­li­ma ma­ty­ti ma­no gy­ve­ni­mo ap­ra­šy­me, to­je pa­čio­je ži­niask­lai­do­je bu­vo ne­ma­žai ra­šy­ta pa­sta­ruo­ju me­tu. Aš nie­ka­da to ne­slė­piau. Šiuo me­tu aš jau la­bai il­gą lai­ką ne­da­ly­vau­ju tuo­se pro­jek­tuo­se, tai bu­vo vos ne prieš 11–12 me­tų“, – nu­ro­dė jis.

Vil­niaus me­ras Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius ar­ti­miau­siu me­tu ke­ti­na ap­tar­ti vie­šai pa­teik­tą in­for­ma­ci­ją su pa­čiu J.La­niaus­ku ir ver­tins jo ga­li­my­bę lik­ti par­ei­go­se, BNS sa­kė me­ro at­sto­vas spau­dai Alek­sand­ras Zub­ria­ko­vas.

„Ad­mi­nis­tra­ci­ja įver­tins vie­šo­je erd­vė­je pa­si­ro­džiu­sią in­for­ma­ci­ją apie J.La­niaus­ką ir apie spren­di­mą in­for­muos, kai tik jis bus pri­im­tas. Spren­di­mas ga­li bū­ti jį at­leis­ti ar­ba ne­at­leis­ti iš par­ei­gų“, – sa­kė me­ro pa­ta­rė­jas.

Jis ne­ga­lė­jo pa­sa­ky­ti, ar Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė tu­ri at­sa­kin­gų ins­ti­tu­ci­jų in­for­ma­ci­jos apie J.La­niaus­ką. Pa­sta­ra­sis BNS tvir­ti­no taip pat ne­tu­rin­tis „jo­kios ofi­cia­lios in­for­ma­ci­jos“, kad bū­tų svars­to­mas jo li­ki­mas da­bar­ti­nė­se par­ei­go­se.