Ministrė kviečiama į Seimą pasiaiškinti dėl Stambulo konvencijos
So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­trė Al­gi­man­ta Pa­be­dins­kie­nė an­tra­die­nį kvie­čia­ma Sei­mo ple­na­ri­nia­me po­sė­dy­je at­sa­ky­ti į klau­si­mus dėl Stam­bu­lo kon­ven­ci­jos, skir­tos „ko­vai prieš smur­tą šei­mo­je“.

Gru­pė Sei­mo na­rių klau­si­ma mi­nis­trės, ko­dėl šia kon­ven­ci­ją sku­ba­ma ra­ti­fi­kuo­ti, pra­šo pa­aiš­kin­ti, kaip su­pran­ta kon­ven­ci­jo­je įtvir­tin­tą „so­cia­li­nės ly­ties“ są­vo­ką. Taip pat klau­sia­ma dėl prie­vo­lės ug­dy­mo įstai­go­se mo­ky­ti apie ne­ste­reo­ti­pi­nius ly­čių vaid­me­nis, klau­sia­ma, kaip tai bū­tų da­ro­ma vai­kų dar­že­liuo­se.

Klau­si­mus mi­nis­trei raš­tu už­da­vė aš­tuo­nios Sei­mo na­rės - kon­ser­va­to­rės Ire­na De­gu­tie­nė, Vin­cė Vai­de­vu­tė Marg­vi­čie­nė, Vi­da Ma­ri­ja Čig­rie­jie­nė bei Vi­li­ja Alek­nai­tė Ab­ra­mi­kie­nė, vals­tie­čių ir ža­lių­jų at­sto­vė Ri­ma Baš­kie­nė, Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos frak­ci­jos at­sto­vės Ri­ta Ta­ma­šu­nie­nė, Van­da Krav­čio­nok bei Iri­na Ro­zo­va.

Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius Eu­ro­pos Ta­ry­bos (ET) kon­ven­ci­ją dėl smur­to prieš mo­te­ris pa­si­ra­šė per­nai. Vie­nas iš ET kon­ven­ci­jos dėl smur­to prieš mo­te­ris ir smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je pre­ven­ci­jos ir ša­li­ni­mo punk­tų tei­gia, jog šio do­ku­men­to nuo­sta­tas „ša­lys įgy­ven­di­na ne­dis­kri­mi­nuo­da­mos as­mens dėl bio­lo­gi­nės ly­ties, so­cia­li­nės ly­ties, ra­sės, odos spal­vos, kal­bos, re­li­gi­jos, po­li­ti­nių ar ki­to­kių pa­žiū­rų, tau­ti­nės ar so­cia­li­nės kil­mės, pri­klau­sy­mo tau­ti­nei ma­žu­mai, tur­ti­nės pa­dė­ties, gi­mi­mo, ly­ti­nės orien­ta­ci­jos, ly­ties ta­pa­ty­bės, am­žiaus, svei­ka­tos būk­lės, ne­ga­lios, šei­mi­nės pa­dė­ties, mig­ran­to ar pa­bė­gė­lio sta­tu­so ar­ba ki­to sta­tu­so“.

Lie­tu­vos vys­ku­pai bei kai ku­rios ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos anks­čiau par­agi­no ša­lies va­do­vus ne­sku­bė­ti pa­si­ra­šy­ti ir ra­ti­fi­kuo­ti Eu­ro­pos Ta­ry­bos kon­ven­ci­jos, ku­rio­je, jų ver­ti­ni­mu, po­žiū­ris į ly­tį ne­su­tam­pa su žmo­gaus bio­lo­gi­ne pri­gim­ti­mi.

Kon­ven­ci­ją dėl smur­to prieš mo­te­ris ir smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je pre­ven­ci­jos ir ša­li­ni­mo 2011 me­tais Stam­bu­le pri­ėmė Eu­ro­pos Ta­ry­bos Mi­nis­trų ta­ry­ba. Iš vi­so kon­ven­ci­ją pa­si­ra­šė 25 vals­ty­bės, iš ku­rių 16 pri­klau­so ES.