Ministrė: Klasikiniai universitetai galėtų likti Vilniuje ir Kaune
Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trė Jur­gi­ta Pe­traus­kie­nė sa­ko, kad po moks­lo ir stu­di­jų ins­ti­tu­ci­jų pert­var­kos sa­va­ran­kiš­ki kla­si­ki­niai uni­ver­si­te­tai ga­lė­tų lik­ti Vil­niu­je ir Kau­ne.

Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trė Jur­gi­ta Pe­traus­kie­nė sa­ko, kad po moks­lo ir stu­di­jų ins­ti­tu­ci­jų pert­var­kos sa­va­ran­kiš­ki kla­si­ki­niai uni­ver­si­te­tai ga­lė­tų lik­ti Vil­niu­je ir Kau­ne.

„Na­tū­ra­lu, kad di­die­ji uni­ver­si­te­tai, ku­rie vei­kia vi­so­se stu­di­jų ir moks­lo kryp­ty­se, ga­li kon­cen­truo­tis Vil­niu­je ir Kau­ne“, – pir­ma­die­nio va­ka­rą po pert­var­kos pla­ną ren­gian­čios dar­bo gru­pės po­sė­džio BNS sa­kė mi­nis­trė.

Dar­bo gru­pė, ku­ri ren­gia mi­nė­tą pla­ną, jau anks­čiau yra su­ta­ru­si, kad Lie­tu­vo­je ga­lė­tų lik­ti tri­jų ti­pų uni­ver­si­te­ti­nės aukš­to­sios mo­kyk­los: kla­si­ki­nis pla­čios ap­rėp­ties uni­ver­si­te­tas, tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­tas ir spe­cia­li­zuo­ta aka­de­mi­ja. Pa­sta­rie­ji du ti­pai ga­li bū­ti pla­čios ap­rėp­ties uni­ver­si­te­to da­li­mi, skel­bė mi­nis­te­ri­ja.

J.Pe­traus­kie­nė pir­ma­die­nį aiš­ki­no, kad spren­džiant, ko­kios ins­ti­tu­ci­jos tu­ri lik­ti Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se, be ki­ta ko, bus ta­ria­ma­si su mies­tų bend­ruo­me­nė­mis.

„A­ki­vaiz­du, kad Klai­pė­do­je yra po­ten­cia­las jū­ri­nių ty­ri­mų ir tech­no­lo­gi­jų sri­ty­je, taip pat svei­ka­tos sri­ty­je. Taip pat ana­li­zuo­ja­me Klai­pė­dos po­rei­kius, kaip vys­ty­sis Klai­pė­dos mies­tas, ko­kia yra Klai­pė­dos stra­te­gi­ja ir kaip ga­lė­tų to­liau bū­ti plė­to­ja­mas uni­ver­si­te­ti­nis moks­las, ko­le­gi­ji­nis moks­las ir pro­fe­si­nis moks­las, sie­kiant už­ti­krin­ti pir­miau­sia moks­lo ir stu­di­jų ko­ky­bę ir at­siž­velg­ti į re­gio­no po­rei­kius. Aki­vaiz­du, kad už­ti­krin­tu­me vi­sų sri­čių pla­čią ko­ky­bę šian­dien Klai­pė­do­je po­ten­cia­lo nė­ra“, – sa­kė mi­nis­trė.

Pa­klaus­ta, ar Šiau­liuo­se ga­li lik­ti sa­va­ran­kiš­ka aukš­to­ji mo­kyk­la, J.Pe­traus­kei­nė sa­kė, jog tai – su­dė­tin­gas klau­si­mas, bet vi­si va­rian­tai dar ga­li­mi.

„Tai yra su­dė­tin­gas klau­si­mas. Yra sri­čių, kur Šiau­lių uni­ver­si­te­tas tu­ri po­ten­cia­lo ir vyk­do uni­ka­lias stu­di­jas, tai yra rei­ka­lin­ga ir svar­bu, aš kal­bu apie spe­cia­lio­sios pe­da­go­gi­kos stu­di­jas, apie iki­mo­kyk­li­nį ug­dy­mą, ir kaip už­ti­krin­ti šių spe­cia­lis­tų ko­ky­biš­ką ren­gi­mą, apie tai ir dis­ku­tuo­ja gru­pė. Ko­kia ins­ti­tu­ci­ja ga­lė­tų tai pa­da­ry­ti: ar tai ga­li bū­ti sa­va­ran­kiš­kas uni­ver­si­te­tas, ar tai ga­li bū­ti bend­ra­dar­bia­vi­mas su ki­tais uni­ver­si­te­tais, ma­nau, vi­si va­rian­tai yra ga­li­mi. Bet la­bai svar­bu dar su­si­tik­ti su Šiau­lių bend­ruo­me­ne ir iš­girs­ti jų ar­gu­men­tus“, – dės­tė J.Pe­traus­kie­nė.

Dar­bo gru­pė yra nu­ta­ru­si, kad Vil­niaus uni­ver­si­te­tų fi­lia­lai Kau­ne ir Kau­no uni­ver­si­te­tų fi­lia­lai Vil­niu­je nė­ra tiks­lin­gi, ta­čiau di­džių­jų uni­ver­si­te­tų fi­lia­lai ga­lė­tų veik­ti ma­žes­niuo­se mies­tuo­se, jei juo­se bū­tų pa­kan­ka­mas aukš­tą­jį iš­si­la­vi­ni­mą tu­rin­čių spe­cia­lis­tų po­rei­kis.

Pa­siū­ly­mus dėl vals­ty­bi­nių aukš­tų­jų mo­kyk­lų tink­lo op­ti­mi­za­vi­mo dar­bo gru­pei pa­ves­ta par­eng­ti iki ba­lan­džio pa­bai­gos. Ga­lu­ti­nai dėl uni­ver­si­te­tų pert­var­kos spręs Sei­mas.

Sau­sį prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis, su švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­tre J.Pe­traus­kie­ne pri­sta­tęs pla­nuo­ja­mą aukš­to­jo moks­lo tink­lo pert­var­ką, sa­kė, kad Lie­tu­vo­je ga­lė­tų lik­ti iki pen­kių uni­ver­si­te­tų, nors pa­brė­žė, kad tai nė­ra ga­lu­ti­nis skai­čius.

Šiuo me­tu Lie­tu­vo­je vei­kia 14 vals­ty­bi­nių uni­ver­si­te­tų bei ke­lios de­šim­tys ko­le­gi­jų.