Ministrę klampina reklama televizijoje
Vaiz­do kli­po apie pro­fe­si­nį mo­ky­mą he­ro­je ta­pu­si švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trė "dar­bie­tė" Aud­ro­nė Pi­trė­nie­nė ga­lė­jo su­pai­nio­ti vie­šuo­sius ir pri­va­čius in­te­re­sus, nes rek­la­mą už­sa­kė jos va­do­vau­ja­mai mi­nis­te­ri­jai pa­val­di įstai­ga. Aš­tuo­ni pro­fe­si­nį mo­ky­mą rek­la­muo­jan­tys siu­že­tai, trans­liuo­ja­mi per te­le­vi­zi­ją vi­są mė­ne­sį, at­siė­jo apie 174 tūkst. eu­rų.

Vie­na­me vaiz­do kli­pų mi­nis­trė pa­sa­ko­ja apie jau­ną žmo­gų, no­rė­ju­sį pa­si­rink­ti ku­li­na­ro-kon­di­te­rio pro­fe­si­ją. Ji aiš­ki­na, jog tuo­met šei­mo­je įvy­ko "tra­ge­di­ja", vi­si bu­vo su­tri­kę. Ga­liau­siai A. Pi­trė­nie­nė jaus­min­gai iš­ta­ria, kad tas jau­nuo­lis - jos sū­nus, o ji - mo­ti­na, ka­dai­se ne­pa­rė­mu­si sa­vo at­ža­los spren­di­mo rink­tis to­kią pro­fe­si­ją. Tai vie­nas iš aš­tuo­nių vaiz­do kli­pų, kvie­čian­čių rink­tis pro­fe­si­nį mo­ky­mą. Juos už­sa­kė Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jai (ŠMM) pa­val­dus Kva­li­fi­ka­ci­jų ir pro­fe­si­nio mo­ky­mo plė­tros cen­tras (KPMPC).

Rei­ka­la­vo nugrimuoti

Kaip ma­ty­ti iš šios įstai­gos pa­skelb­tų vie­šų­jų pir­ki­mų kon­kur­sų, aš­tuo­nių kli­pų su­kū­ri­mas ir trans­lia­vi­mas KPMPC kai­na­vo 174 tūkst. eu­rų. Kon­kur­są lai­mė­jo bend­ro­vė "Eu­ro­rek­la­ma".

KPMPC su­kur­ti vaiz­do kli­pai tu­rė­jo bū­ti skir­ti pro­fe­si­niam mo­ky­mui po­pu­lia­rin­ti. Vie­šo­jo pir­ki­mo kon­kur­so nuo­sta­tuo­se pa­brė­žia­ma, kad vaiz­do kli­pų tu­ri­nys pri­va­lo bū­ti aiš­kiai su­sie­tas su pro­fe­si­nio mo­ky­mo po­pu­lia­ri­ni­mu vi­suo­me­nė­je, ak­cen­tuo­jant mo­ki­nių ir tė­vų tiks­li­nes gru­pes. Tie­sa, čia pat ka­žin ko­dėl nu­ro­do­ma, jog „tie­kė­jo stam­biu pla­nu fil­muo­ja­mi as­me­nys tu­ri bū­ti nu­gri­muo­ti vi­sa­žis­to“. Vaiz­do me­džia­gos kū­rė­jai, kaip tei­gia­ma, kli­pų kon­cep­ci­ją ir te­mą tu­rė­jo de­rin­ti su KPMPC at­sto­vais.

Mi­nis­trę pa­siū­lė kū­rė­jai?

ŠMM pa­val­daus KPMPC va­do­vas Ta­das Ta­mo­šiū­nas LŽ pri­pa­ži­no, kad vie­na­me iš aš­tuo­nių vaiz­do kli­pų švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trė pa­si­ro­do ne­at­si­tik­ti­nai. Esą įstai­ga sie­kė, jog apie pro­fe­si­nį mo­ky­mą kal­bė­tų žy­mūs žmo­nės, o mi­nis­trė – vie­ną jų. „Pak­vie­tė­me mi­nis­trę, nes ji ge­riau­siai ži­no­ma. Juk ne­im­si ko­kio de­par­ta­men­to di­rek­to­riaus ar biu­ro­kra­to, ku­rio nie­kas ne­pa­žįs­ta. Vi­sa tau­ta pa­žįs­ta mi­nis­trus, tad A. Pi­trė­nie­nė, pa­si­nau­do­da­ma au­ten­tiš­ka pa­tir­ti­mi, po­pu­lia­ri­na to­kį mo­ky­mą“, - aiš­ki­no T. Ta­mo­šiū­nas.

Pa­sak jo, or­ga­ni­zuo­da­mi švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trės fil­ma­vi­mą KPMPC at­sto­vai spė­lio­jo, kad ga­li bū­ti įžvelg­ta po­li­ti­nė rek­la­ma, to­dėl kon­sul­ta­vo­si su spe­cia­lis­tais. „Kli­pe nie­ko ne­kal­ba­ma apie Dar­bo par­ti­ją, kad ji nu­vei­kė di­džiu­lius žy­gius. Ir de­rin­da­mi tech­ni­nę pir­ki­mo spe­ci­fi­ka­ci­ją dis­ku­ta­vo­me dėl mi­nis­trės pa­si­ro­dy­mo. Sa­kė­me, kad jo­kių ži­nių apie po­li­ti­ko nu­veik­tus dar­bus ne­ga­li bū­ti“, - nu­ro­dė T. Ta­mo­šiū­nas.

KPMPC va­do­vas tei­gė, jog fil­muo­ti bū­tent švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trę A. Pi­trė­nie­nę pa­siū­lė pa­tys kli­pų kū­rė­jai. „Mums bu­vo pa­teik­ta 15-20 įvai­riau­sių sce­na­ri­jų, ga­lė­jo­me jiems pri­tar­ti ar­ba ne­pri­tar­ti. Per­žiū­rė­jo­me, kaip mi­nė­jau, kad ne­bū­tų po­li­ti­nės rek­la­mos“, - pri­dū­rė jis.

T. Ta­mo­šiū­nas sa­kė jo­kio in­te­re­sų konf­lik­to ar eti­kos pa­žei­di­mo A. Pi­trė­nie­nės fil­ma­vi­mo is­to­ri­jo­je ne­ma­tan­tis. Jo ma­ny­mu, kaip tik ge­rai, kad apie pro­fe­si­nį mo­ky­mą pra­dė­jo dis­ku­tuo­ti ir po­li­ti­kai.

Ne­įž­vel­gia nie­ko bloga

Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trė A. Pi­trė­nie­nė va­kar LŽ pa­ti­ki­no kli­po fil­ma­vi­mo de­ta­lių iš anks­to ne­ži­no­ju­si. Esą į ją krei­pė­si ke­li as­me­nys ir pa­siū­lė pa­pa­sa­ko­ti is­to­ri­ją apie sū­nų. „At­va­žia­vo kū­rė­jai, pa­kvie­tė da­ly­vau­ti. Or­ga­ni­za­to­riai, to­kie jau­ni vy­ru­kai, pa­tei­kė man siū­ly­mą, pa­si­kal­bė­jo­me ir tiek. Tie fil­ma­vi­mai vy­ko va­sa­ros pra­džio­je“, - dės­tė A. Pi­trė­nie­nė.

Mi­nis­trė va­kar tvir­ti­no dar ne­ma­čiu­si vaiz­do kli­po ga­lu­ti­nio va­rian­to, bet nie­ko blo­ga ja­me ne­įž­vel­gian­ti. „Ar tai sa­vi­rek­la­ma? Net ne­mąs­čiau apie tai. Ma­nęs tie­siog pa­si­tei­ra­vo, ar esu kaip nors su­si­ju­si su pro­fe­si­niu ug­dy­mu, tad ir pa­pa­sa­ko­jau sa­vo šei­mos is­to­ri­ją. Tuo­met pa­sa­kė, jog tai - įdo­mu, nau­din­ga. Be­je, fil­muo­to­je me­džia­go­je ma­nęs kaip mi­nis­trės nie­kas ne­įvar­di­ja. Tai­gi tik kū­rė­jų rei­kė­tų klaus­ti, ko­dėl pa­si­rin­ko ma­ne“, - dės­tė ji.

Tie­sa, A. Pi­trė­nie­nė nu­ty­lė­jo, kad vaiz­do kli­pų fil­ma­vi­mą ir ren­gi­mą or­ga­ni­za­vęs KPMPC pa­val­dus jos va­do­vau­ja­mai mi­nis­te­ri­jai. „Jo­kių in­te­re­sų konf­lik­to nė­ra. Čia pro­fe­si­nio mo­ky­mo da­ly­kai, o ne ma­no, kaip mi­nis­trės, iš­kė­li­mas. Ten ne­mi­ni­mas joks pos­tas“, - pa­brė­žė mi­nis­trė.

Įžvel­gia savireklamą

Ta­čiau po­li­ti­kai apie šią is­to­ri­ją ma­no ki­taip. Opo­zi­ci­nio Li­be­ra­lų są­jū­džio at­sto­vas Gin­ta­ras Ste­po­na­vi­čius dėl A. Pi­trė­nie­nės pa­si­ro­dy­mo mo­kes­čių mo­kė­to­jų ir Eu­ro­pos Są­jun­gos lė­šo­mis kur­ta­me kli­pe va­kar ža­dė­jo kreip­tis į Vy­riau­sią­ją tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ją (VTEK). „A­ki­vaiz­du, kad vi­sų mū­sų pi­ni­gai nau­do­ja­mi sa­vi­rek­la­mos tiks­lais, o dar blo­giau, kai vi­sa tai da­ro­ma pa­nau­do­jant as­me­ni­nės is­to­ri­jos as­pek­tus. Tai ti­krai pra­si­len­kia su ele­men­ta­rio­mis eti­kos nor­mo­mis“, - kal­bė­jo bu­vęs švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­tras.

VTEK at­sto­vai, iš­gir­dę A. Pi­trė­nie­nės kli­po is­to­ri­ją, sa­kė kol kas ne­ana­li­za­vę si­tua­ci­jos. „Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je įsta­ty­mas drau­džia nau­do­tis ga­lio­mis, var­du ir par­ei­go­mis sie­kiant pa­veik­ti ki­tų as­me­nų spren­di­mą. Ta­čiau ne bet ko­kiu at­ve­ju, o tiek, kiek tai su­si­ję su as­me­ni­niais pri­va­čiais in­te­re­sais. Tad ky­la klau­si­mas, kiek šio­je is­to­ri­jo­je esa­ma vie­no ar ki­to par­ei­gū­no, da­ly­vau­jan­čio so­cia­li­nė­je rek­la­mo­je, pri­va­taus in­te­re­so“, – ap­ta­kiai pa­aiš­ki­no VTEK vy­res­ny­sis pa­ta­rė­jas To­mas Čap­lins­kas.