Ministrė: kitais metais NPD turėtų siekti 310 eurų
Ne­ap­mo­kes­ti­na­mų­jų pa­ja­mų dy­dis (NPD) ki­tais me­tais tu­rė­tų di­dė­ti 110 eu­rų iki 310 eu­rų, o  už kiek­vie­ną vai­ką jis di­dė­tų nuo 120 iki 200 eu­rų, pir­ma­die­nį nu­ta­rė Vy­riau­sy­bė. Skel­bia­ma, kad biu­dže­tas dėl to pra­ras 140 mln. eu­rų pa­ja­mų. So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­trė ti­ki­si, kad 2018 me­tų pa­bai­go­je NPD bus ly­gi mi­ni­ma­liai al­gai, ku­ri šiuo me­tu yra 380 eu­rų.

„Taip, pri­im­tas spren­di­mas – Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja tu­ri par­uoš­ti tei­sės ak­tą ir kar­tu su biu­dže­tu jį pa­teik­ti – nuo 2017 me­tų NPD di­di­ni­mo iki 310 eu­rų. Įver­ti­no­me, ko­kia yra si­tua­ci­ja ir žen­giant pa­laips­niui link to, kad ne­ap­mo­kes­ti­na­mas pa­ja­mų dy­dis bū­tų pri­ly­gin­tas mi­ni­ma­liai mė­ne­si­nei al­gai. Dras­tiš­kų spren­di­mų ne­ga­li­ma da­ry­ti, bet aš ti­kiuo­si, kad 2018 me­tų pa­bai­go­je mes tu­rė­si­me ga­li­my­bę NPD pri­ly­gin­ti MMA“, – po Vy­riau­sy­bės po­sė­džio žur­na­lis­tams sa­kė Al­gi­man­ta Pa­be­dins­kie­nė.

Jos tei­gi­mu, dėl NPD di­di­ni­mo iki 310 eu­rų biu­dže­tas ne­gaus 140 mln. eu­rų pa­ja­mų.

Prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius sa­kė, jog NPD di­di­ni­mas Sei­mui bus tei­kia­mas kar­tu su ki­tų me­tų ša­lies biu­dže­tu.

„Ei­li­nį kar­tą svars­tė­me ne­ap­mo­kes­ti­na­mų­jų pa­ja­mų dy­džio di­di­ni­mo klau­si­mą, ir aš ma­nau, kad iki Sei­mo rin­ki­mų to­kių pa­siū­ly­mų bus dar la­bai daug, nes Sei­mo na­riai prieš rin­ki­mus vi­sa­da no­ri mo­kes­čius ma­žin­ti ir di­din­ti ne­ap­mo­kes­ti­na­mų­jų pa­ja­mų dy­dį bei mi­ni­ma­lią mė­ne­si­nę al­gą. Šian­dien bus duo­tas pa­ve­di­mas Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jai, kad kar­tu su vals­ty­bės biu­dže­to įsta­ty­mo pro­jek­to tei­ki­mu Sei­mui ne­ap­mo­kes­ti­na­ma­sis pa­ja­mų dy­dis bus di­di­na­mas 200 iki 310 eu­rų. Taip pat NPD bus di­di­na­mas už kiek­vie­ną vai­ką nuo 120 eu­rų iki 200 eu­rų“, – žur­na­lis­tams po Vy­riau­sy­bės po­sė­džio kal­bė­jo A.But­ke­vi­čius.

Anot jo, nu­sta­tant NPD už vai­kus bus ne­at­siž­vel­gia­ma į šei­mos pa­ja­mų dy­dį.

Fi­nan­sų vi­ce­mi­nis­tras Al­gi­man­tas Rmkū­nas žur­na­lis­tams tei­gė, jog kol kas ne­aiš­ku, iš ko bus pa­deng­tas 140 mln. eu­rų pa­ja­mų pra­ra­di­mas. Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja anks­čiau skai­čia­vo, jog šie pra­ra­di­mai ga­li siek­ti 242 mln. eu­rų.

Di­din­ti NPD 150 eu­rų siū­lė Sei­mo li­be­ra­lai.

Vy­riau­sy­bė per­nai gruo­dį ne­pri­ta­rė „dar­bie­čių“ siū­ly­mui nuo 2017 me­tų pra­džios NPD pri­ly­gin­ti MMA.

Nuo šių me­tų NPD sie­kia 200 eu­rų, pa­pil­do­mas NPD už vai­ką – 120 eu­rų.